Професійне спілкування іноземною мовою

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Професійне спілкування іноземною мовою создатель Mind Map: Професійне спілкування іноземною мовою

1. Змістовий модуль 1. Англійська мова як засіб іншомовного професійного спілкування (English as a means of foreign-language professional communication)

1.1. Практичне заняття 1. Професійне спілкування у структурі діяльності педагога. Professional communication in the structure of the teacher's activities.

1.2. Практичне заняття 2. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів Professional area as integration of official business, scientific and colloquial styles.

1.3. Практичне заняття 3. Стилі спілкування дорослих з дитиною / вчителя – учня / вчителя – вчителя. Styles of adult communication with a child / teacher - student / teacher – teacher.

1.4. Практичне заняття 4. Нова українська школа – новий учитель – новий стиль професійного спілкування. New Ukrainian school is a new teacher and a new style of professional communication.

1.5. Практичне заняття 5. Специфіка роботи менеджера систем якості в освіті. Specificity of work of the quality system manager in education.

1.6. Практичне заняття 6. Організація освітнього процесу в початковій школі. Organization of educational process at a primary school.

1.7. Практичне заняття 7. Технології інтерактивного навчання англійської мови учнів початкової школи. Interactive English language teaching technology for elementary school students.

1.8. Практичне заняття 8. Педагогічна освіта: сучасний етап. Pedagogical education: the modern stage.

1.9. Практичне заняття 9. Вища та неперервна освіта в Україні та провідних країнах світу. Higher and further education in Ukraine and the leading countries of the world.

1.9.1. Самостійна робота 1

1.9.2. Модульний контроль 1

2. Змістовий модуль 2. Культура професійного спілкування (Culture of professional communication)

2.1. Практичне заняття 10. Правила та принципи професійного етикету. Мовний етикет. Культура ведення дискусії. Rules and principles of professional etiquette. Language Etiquette. Culture of conducting discussion.

2.2. Практичне заняття 11. Особливості міжкультурної комунікації по телефону. Features of intercultural telephone communication

2.3. Практичне заняття 12. Ділова кореспонденція. Види ділових листів. Business correspondence. Types of business letters

2.4. Практичне заняття 13. Участь у конференціях, круглих столах, навчально-методичних тренінгах тощо. Ділова презентація. Participation in conferences, round tables, training sessions, etc. Business presentation

2.5. Практичне заняття 14. Ділові подорожі та відрядження. Business travels and business trips.

2.6. Практичне заняття 15. Викладання у сучасному суспільстві. Teaching in the modern society.

2.7. Практичне заняття 16. Вирішення проблем та конфліктних ситуацій. Solving problems and conflict situations

2.8. Практичне заняття 17. Корпоративна культура. Вербальна та невербальна комунікація. Дрес-код. Corporate culture. Verbal and non-verbal communication. Dress code.

2.9. Практичне заняття 18. Підготовка документації для ділових подорожей та відряджень. Preparing of business travel and business trip documents.

2.9.1. Самостійна робота 2

2.9.2. Модульний контроль 2

3. Змістовий модуль 3. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні (Scientific style and its means in professional communication)

3.1. Практичне заняття 1. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні. Scientific style and its means in professional communication

3.2. Практичне заняття 2. Іншомовний науковий текст. Жанри іншомовного наукового тексту. Foreign language scientific text. Genres of foreign language scientific text

3.3. Практичне заняття 3. Структурні елементи наукового тексту.Структура абзацу. Structural elements of the scientific text. Paragraph structure.

3.4. Практичне заняття 4. Лексико-граматичні особливості іншомовного наукового тексту. Lexical-grammatical features of foreign scientific text.

3.5. Практичне заняття 5. Стилістичні особливості іншомовного наукового тексту. Stylistic features of foreign scientific text

3.6. Практичне заняття 6. Особливості перекладу україномовних матеріалів професійного спрямування на англійську мову. Features of translation of Ukrainianlanguage materials of professional orientation into English.

3.7. Практичне заняття 7. Особливості перекладу англомовних матеріалів професійного спрямування на українську мову. Features of the translation of English-language materials of professional orientation into the Ukrainian language.

3.7.1. Самостійна робота 3

3.7.2. Самостійна робота 4

3.7.3. Модульний контроль 3

4. Змістовий модуль 4. Основи іншомовного науково-професійного дискурсу (Fundamentals of foreign-language scientific and professional discourse)

4.1. Практичне заняття 8. Правила оформлення наукового дослідження (магістерської роботи) в Європі та Україні. Rules for scientific research (master's work) in Europe and Ukraine.

4.2. Практичне заняття 9. Написання анотації іноземною мовою до магістерської роботи. Writing an abstract in a foreign language for master's work.

4.3. Практичне заняття 10. Правила оформлення бібліографії та посилань на джерела інформації (в Європі та Україні). Термінологічний глосарій за фахом. Rules for issuing a bibliography and references to information sources (in Europe and Ukraine). Terminological glossary on specialty.

4.4. Практичне заняття 11. Написання іншомовних наукових праць, документів на здобуття наукових грантів. Writing foreign language scientific papers, documents for obtaining scientific grants.

4.5. Практичне заняття 12. Особливості редагування наукового тексту. Features of editing scientific text.

4.6. Практичне заняття 13. Особливості редагування текстів професійного спрямування. Features of text editing professional orientation.

4.7. Практичне заняття 14. Іншомовний науково-професійний дискурс. Foreign-language scientific-professional discourse.

4.7.1. Самостійна робота 5

4.7.2. Самостійна робота 6

4.7.3. Модульний контроль 4

5. ІСПИТ