Өгөгдөл, мэдээлэл, систем хүн ба технологи

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Өгөгдөл, мэдээлэл, систем хүн ба технологи создатель Mind Map: Өгөгдөл, мэдээлэл, систем хүн ба технологи

1. Дэд бүтцийн байдал

1.1. Шилэн кабель

1.1.1. ADSL modem

1.1.2. 2Mbps тоон урсгал

1.1.3. 1Mbs тоон урсгал

1.2. Сансрын холбоо

1.2.1. VSAT хиймэл дагуул

2. Систем

2.1. Систем нь өөр хоорондоо харилцан холбоотой буюу харилцан хамааралтай нэгжүүдийн цуглуулга.

2.1.1. Хаалттай

2.1.1.1. Гадаад орчинтойгоо харилцан үйлчлэлцэж буй бүх системүүд нээлттэй систем гэнэ.

2.1.2. Нээлттэй

2.1.2.1. Гадаад орчноос хамаардаггүй буюу гадаад орчин нь тухайн системд ямар нэгэн нөлөө үзүүлж чадахгүй байвал тухайн системийг хаалттай систем гэнэ.

2.1.3. Статик

2.1.3.1. Системийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд тогтвортой, өөрчлөгддөггүй системийг статик гэнэ.

2.1.4. Динамик

2.1.4.1. Харин системийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь цаг хугацааны хүчин нөлөөллөөр өөрчлөгдөж байвал динамик систем болно.

3. Мэдээллийн системийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд

3.1. Бодлого стратеги

3.2. Хүний нөөц

3.3. Өгөгдөл

3.4. Программ хангамж

3.5. Процедурууд

3.6. Техник хангамж

3.7. Харилцаа холбоо

4. Мэдээллийн системийн төрлүүд

4.1. Бүртгэл боловсруулалтын систем

4.1.1. Үйлдвэрлэлийн систем

4.1.2. Борлуулалтын мэдээллийн систем

4.1.3. Маркетингийн мэдээллийн систем

4.1.4. Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн систем

4.1.5. Хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн систем

4.2. Ажлын байрны автоматжуулалтын систем

4.2.1. Ажлын байрны автоматжуулалтын системийн гол цөм нь харилцаа холбоо буюу тодруулбал, байгууллагын дотоод сүлжээ юм.

4.3. Мэдлэг бүтээх систем

4.3.1. Судлаач эрдэм шинжилгээний ажилтан, инженер, эмч зэрэг мэргэжлийн ажилтнуудад зориулсан, тэдний байгууллага болон нийгэмд чиглэсэн шинэ мэдлэг бий болгох үйл ажиллагааг дэмждэг.

4.4. Удирдлагын мэдээллийн систем

4.4.1. Байгууллагын удирдлагын түвшинд ашиглагдаж, шийдвэр гаргахад шаардлагатай бүх мэдээллийг боловсруулдаг.

4.5. Шийдвэр гаргалтыг дэмжих систем

4.5.1. Шийдвэр гаргагчдыг бүлгийн зохион байгуулалтаар хамтран ажиллаж, олон бүтцэт үйл болон бүтэцлэгдээгүй шийдвэр гаргахад чиглэсэн хамтын ажиллагааг дэмждэг, компьютерт суурилсан интрактив систем

4.6. Гүйцэтгэлийг дэмжих систем

4.6.1. Гадаад болон дотоод төрөл бүрийн эх үүсвэртэй холбогдож нэгтгэн боловсруулагдсан мэдээллийг удирдагад шаардлагатай хэлбэрээр дүрслэн харуулж, байгууллагын цаг үеийн мэдээлэлд шууд хандах боломжоор хангадаг.

4.7. Эксперт систем

4.7.1. Байгууллага салбарын хүрээнд тавтгдсан тодорхой асуудал, бодлогыг шийдвэрлэхэд мэргэжлийн экспертын мэдлэгийг үр ашигтай хуримтлуулах, ашиглахад чиглэсэн систем юм.

4.8. Бүлгийн шийдвэр гаргалтыг дэмжих систем

4.9. Компьютерээр дэмжигдсэн хамтын ажиллагааны систем

5. Мэдээллийн технологийн өнөөгийн байдал ба цаашдын хөгжлийн чиг хандлага

5.1. Мэдээллийн технолгийн хэрэглээ

5.1.1. Боловсролын мэдээллийн сүлжээ

5.1.2. Эрүүл мэндийн мэдээллийн сүлжээ

5.1.3. Банкны мэдээллийн сүлжээ

5.1.4. Улсын статикийн мэдээллийн ситем

5.1.5. Байгаль орчны мэдээллийн систем

5.1.6. Шинжлэх ухааны мэдээллийн систем

5.1.7. Иргэний бүртгэлийн мэдээллийн систем

5.1.8. Гаалийн мэдээллийн систем

5.1.9. Татварын мэдээллийн систем

5.1.10. Үнэт цаасны мэдээллийн сүлжээ

5.1.11. Харилцаа холбооны салбар

5.2. Харилцаа холбооны салбар

5.2.1. Үндсэн сүлжээ

5.2.2. Хөдөлгөөнт холбооны сүлжээ

5.2.3. Интернэт

5.3. Боловсролын мэдээллийн сүлжээ

5.3.1. Дээд сургуулийн удирдлагын сүлжээ

5.3.2. Дунд сургуулийн удирдлагын сүлжээ

5.3.3. Их дээд, дунд сургуулийн удирдлагын систем

5.3.4. Боловсролын чиглэлийн вэб сайтууд

5.4. Эрүүл мэндийн сүлжээ

5.4.1. E-healt

5.4.2. Электрон эмнэлэг

5.4.3. Онлайн оношлогоо

5.5. Банкны мэдээллийн систем

5.5.1. Гадаад дотоод шилжүүлэг

5.5.2. ATM

5.5.3. Картны систем

5.5.4. E-Bank

5.5.5. Интернэт банк

5.5.6. Мобайл банк