ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ создатель Mind Map: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

1. ОСВІТА

1.1. освіта як загальнолюдська цінність, цінність розвивається людини і суспільства

1.2. як процес навчання і виховання людини - припускає протяжність в часі, різницю між вихідним і кінцевим станами учасників цього процесу; технологічність, що забезпечує зміни, перетворення

1.3. як результат процесу навчання і виховання

1.3.1. процес і результат засвоєння людиною досвіду поколінь у вигляді системи знань, умінь, навичок, відносин.

1.3.2. освіта як результат свідчить про закінчення навчального закладу та посвідченні цього факту сертифікатом

1.4. як система - має певну структуру та ієрархію її елементів у вигляді наукових та навчальних закладів різного типу

1.4.1. дошкільна

1.4.2. початкова

1.4.3. середня

1.4.4. середня спеціальна

1.4.5. вища

1.4.6. післядипломна

1.5. суб’єкти освітньої діяльності

1.5.1. педагоги, учні та студенти навчальних закладів

1.6. об’єкти освітньої діяльності

1.6.1. окремі учні та студенти, їх колективи

1.7. засоби освітньої діяльності

1.7.1. навчальні плани, програми, методи й організаційні форми навчання, підручники, посібники, ТЗН та ін.

1.8. ФУНКЦІЇ ОСВІТИ

1.8.1. культурна

1.8.2. професійно-економічна

1.8.3. виховна

1.8.4. соціальна

1.8.5. соціального контролю

1.8.6. соціального захисту

2. ВИЩА ОСВІТА

2.1. ступінь знань, що набуваються у закладах вищої освіти (вишах) на базі повної загальної середньої освіти, необхідний фахівцям вищої кваліфікації в різних галузях економіки, науки і культури.

2.2. РІВНІ

2.2.1. початковий рівень (короткий цикл)

2.2.2. перший (бакалаврський) рівень

2.2.3. другий (магістерський) рівень

2.2.4. третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

2.2.5. науковий рівень

3. ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИЙ ФАХІВЕЦЬ

3.1. людина, що досконало знає область своєї спеціалізації і вміє брати на себе відповідальність в разі допущених помилок

3.2. ОСНОВНІ ЯКОСТІ

3.2.1. високий рівень інтелекту

3.2.2. значний досвід роботи

3.2.3. визнання колег

3.2.4. активна розумова діяльність

3.2.5. наявність публікацій у відомих фахових виданнях

3.2.6. престижна та якісна освіта

3.2.7. високий особистий статус

3.2.8. наявність стійкої власної думки та позицій

4. КОМПЕТЕНТНІСТЬ

4.1. проінформованість, обізнаність, авторитетність

4.2. коло питань, у яких людина добре обізнана, має знання та досвід

4.3. динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти

4.4. КЛЮЧОВІ ОСВІТНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

4.4.1. ціннісно-смислова

4.4.2. загальнокультурна

4.4.3. навчально-пізнавальна

4.4.4. інформаційна

4.4.5. комунікативна

4.4.6. соціально-трудова

4.4.7. компетентність особистісного самовдосконалення