Проектування навчально-виховного процесу у вищій школі

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Проектування навчально-виховного процесу у вищій школі создатель Mind Map: Проектування навчально-виховного процесу у вищій школі

1. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І Методологічні основи проектування педагогічного процесу у вищій школі

1.1. Тема 1. Предмет, завдання і структура курсу.

1.1.1. Предмет, завдання і структура курсу. Технологізація освіти як відповідь на виклики сьогодення. Сутність і зміст понять: технологія, педагогічна технологія, навчальний процес, проект, педагогічне проектування. Педагогічне проектування як сучасна освітня технологія. Основні поняття теми: технологія, технологічний підхід в освіті, метод проектів, проектування. (Лекція 1 – 2 год.)

1.2. Тема 2. Сучасний стан, пріоритетні стратегії та тенденції розвитку вищої освіти України.

1.2.1. Сучасний стан вищої освіти України. Вища освіта України в контесті національної стратегії розвитку освіти України на 2012-2021 роки. Основні тенденції розвитку вищої освіти України. Основні поняття теми: модернізація, тенденції розвитку вищої освіти, неперевна освіта.

1.3. Тема 3. Викладач вищої школи та проектування освітніх процесів

1.3.1. Структура професійної діяльності викладача сучасного ВНЗ. Навчально-методична, науково-дослідна, організаційно-методична, виховна діяльність викладача у вищій школі.

1.4. Тема 4. Педагогічне проектування - сполучна ланка педагогічної теорії і практики.

1.4.1. Моделювання, проектування, конструювання як етапи педагогічного проектування. Об'єкти, форми педагогічного проектування. Технологія педагогічного проектування.

1.5. Тема 5. Сучасні методологічні підходи до організації навчально-виховного процесу у вищій школі.

1.5.1. Сутнісні особливості сучасних методологічних підходів до організації навчально-виховного процесу у вищій школі: системного, аксіологічного, культурологічного, антропологічного, гуманістичного, синергетичного, герменевтичного, середовищного. Основні поняття теми: методологічний підхід, методологічний принцип.

1.6. Тема 6. Освітнє середовище вищого навчального закладу як об’єкт проектування.

1.6.1. Середовище як педагогічний феномен. Сучасне розуміння сутності і змісту понять: освітнє середовище, освітнє середовище навчального закладу. Структура і функції освітнього середовища вищого навчального закладу. Освітнє середовище вищого навчального закладу як об’єкт проектування. Процес проектування освітнього середовища вищого навчального закладу: аналіз об'єкта, виявлення протиріч та невідповідностей; понятійний аналіз, відбір провідних принципів і структурування інформації, визначення показників; педагогічне моделювання: вибір системоутворючого чинника, створення і розробка моделі; створення конструкту; вибір технології реалізації конструкту; організація спільної діяльності особистісних суб’єктів освітнього середовища; педагогічна рефлексія результатів. Основні поняття теми: освітнє середовище, освітнє середовище навчального закладу, проектування освітнього середовища, модель, конструкт.

2. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ Нормативні документи, які регламентують організацію навчального процесу у вищій школі України та основні підходи до їхнього проектування

2.1. Тема 7. Державна система забезпечення якості освіти в Україні.

2.1.1. Призначення та структура державної системи забезпечення якості освіти. Призначення та основні принципи ліцензування і акредитації спеціальностей та напрямів підготовки. Нормативні документи, що регламентують процеси акредитації і ліцензування. Функції та повноваження Державної інспекція навчальних закладів України. Основні поняття теми: державна система забезпечення якості освіти, ліцензування, акредитація.

2.2. Тема 8. Державний стандарт вищої освіти в Україні.

2.2.1. Нормативні документи, що регламентують організацію навчального процесу у вищій школі України. Рекомендації щодо реалізації компетентнісного підходу в ході проектування навчального виховного процесу у вищій школі. Структура стандартів вищої освіти: державний компонент, галузевий компонент, компонент, що визначається вищим навчальним закладом. Вимоги до змісту та структури освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП). Державні стандарти підготовки спеціалістів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів: молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра. Загальні риси та сутнісні відмінності вимог щодо результатів освітньої діяльності з підготовки фахівців різного освітньо-кваліфікаційного рівня. Сучасні методологічні підходи до розробки стандартів вищої освіти. Основні поняття теми: державний стандарт, компоненти державного стандарту, державний компонент, галузевий компонент, компонент, що визначається вищим навчальним закладом, освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ), освітньо-професійна програма (ОПП).

2.3. Тема 9. Навчальні плани у вищій школі.

2.3.1. Системність як принцип навчання у вищій школі. Принципи побудови навчальних планів. Коло користувачів, які зв’язані з навчальними планами вищого закладу освіти. Технологія проектування навчальних планів. Структура та складові навчального плану: реквізити, графік навчального процесу, зведені дані щодо бюджету часу, план навчального процесу, практика, державна атестація. Цикли підготовки фахівця (цикл гуманітарної і соціально-економічної підготовки, цикл природничо-наукової підготовки, цикл професійно-практичної підготовки). Нормативні дисципліни. Варіативні дисципліни. Дисципліни додаткових кваліфікацій. Навчальні дисципліни різних типів (загальні, пропедевтичні, поглиблюючі, спецкурси та спецсемінари, курси за вибором (елективні), факультативи). Основні поняття теми: навчальний план, навчальна дисципліна, методологічний підхід.

2.4. Тема 10. Проектування змісту освіти на рівні навчального предмета.

2.4.1. Логічна організація структури навчального матеріалу. Відбір та адаптація навчальної інформації для конкретних умов навчання. Технологія проектування робочої програми навчальної дисципліни. Відбір навчально-методичного забезпечення програми навчальної дисципліни. Методичні вимоги до оформлення та порядок затвердження навчальної програми та робочої навчальної програми курсу. Структурні складові робочої навчальної програми (Пояснювальна записка, І.Структура програми навчальної дисципліни,Опис предмета навчальної дисципліни, ІІ.Тематичний план навчальної дисципліни, ІІІ. Програма(Змістовий модуль І,Змістовий модуль ІІ), ІV. Навчально-методична карта дисципліни , V. Плани семінарських занять, VІ. Завдання для самостійної роботи , Карта самостійної роботи студента , VІІ. Індивідуальна науково-дослідна робота (навчальний проект) , VІІІ. Система поточного та підсумкового контролю, ІХ. Методичне забезпечення курсу , Х. Орієнтовні питання для підготовки до іспиту , ХІ. Рекомендована література) та вимоги до їхнього проектування. Основні поняття теми: навчальна програма курсу, робоча навчальна програма курсу, навчально-методичне забезпечення.

2.5. Тема 11. Проектування змісту освіти на рівні навчального заняття.

2.5.1. Принципи і форми проектування навчального заняття. Частина навчального матеріалу (порція інформації). Конструювання частин навчального матеріалу з навчальної дисципліни з урахуванням вікових, психологічних та індивідуальних особливостей студентів. Оптимальна організація структури частини навчального матеріалу (параграфа, теми, розділу). Вибір способів трактування наукових понять, оптимальний підбір фактів. Механізм перетворення наукової інформації в навчальну. Вимоги до системи вправ, що ілюструють і закріплюють теоретичний матеріал. Проектування засобів діагностики результатів навчання. Основні поняття теми: навчальний матеріал, наукова інформація, навчальна інформація.

3. СЕМІНАРИ

3.1. Семінар 1. Педагогічне проектування як сучасна освітня технологія. Загальна характеристика сучасного стану та перспектив розвитку вищої освіти України (2 год.)

3.2. Семінар 2. Характеристика сучасних методологічних підходів до організації навчально-виховного процесу у вищій школі (2 год.)

3.3. Семінар 3. Проектування освітнього середовища вищого навчального закладу (2 год.)

3.4. Семінар 4. Особливості державної системи забезпечення якості освіти в Україні. Сутнісний зміст процедури ліцензування і акредитації спеціальностей та напрямів підготовки (2 год.)

3.5. Семінар 5. Державні стандарти підготовки спеціалістів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів (2 год.)

3.6. Семінар 6. Навчальний план як нормативний документ, що регламентує навчально-виховний процес у вищій школі (2 год.)

3.7. Семінар 7-8. Технологія проектування робочої навчальної програми (4 год.)

3.8. Семінар 9. Проектування змісту освіти на рівні навчального заняття (форма заняття – на вибір студента). Представлення фрагментів розроблених студентами занять різних типів з позицій педагогічного проектування (2 год.)