Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การงานอาชีพ5 by Mind Map: การงานอาชีพ5

1. กระบวนการPDCA

1.1. 1.ทำให้ผู้ปฏิบัติมีการวางแผน การวางแผนที่ดีช่วยป้องกันปัญหาที่ไม่ควรเกิด ช่วยลดความ สับสนในการทำงาน

1.2. 2.ตรวจสอบที่นำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงทำ ให้ปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วไม่เกิดซ้ำ

1.3. 3.ลดการใช้ทัพยากร

1.4. 4.ปฏิบัติงานมีความรัดกุมขึ้นและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

1.5. 5.ไม่ต้องรอให้เกิดปัญหา แต่ เราต้องเสาะแสวงหาสิ่งต่างๆได้

2. งานช่างในบ้าน

2.1. 1.ช่วยในการประหยัดเวลา

2.2. 2.เสริมสร้างทักษะนิสัยและเกิดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานช่างในบ้านและช่างมืออาชีพต่อไป

2.3. 3.เสริมสร้างทักษะกระบวนการงานช่างในบ้านสาขาต่างๆ

2.4. 4.เพื่อการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้อย่างพอเพียงและมีความสุข

2.5. 5.ในการปฏิบัติงานช่างในบ้านด้วยตนเองอย่างถูกต้องและปลอดภัย

3. การซ่อมแซมและดูแลเสื้อผ้า

3.1. 1.แยกผ้าสีผ้าขาว และผ้าสีตกไว้เพื่อความสะดวกในการซักและป้องกันเสื้อผ้าสีหม่นหรือสีตกใส่กัน

3.2. 2.ซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ชำรุดก่อนซักทำความสะอาด

3.3. 3.ขจัดรอยเปื้อนทันทีที่พบจะช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการซักเสื้อผ้า

3.4. 4.เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการดูแลรักษาได้เหมาะสม

3.5. 5.เมื่อประกอบอาหารหรือทำกิจกรรมอื่นๆที่อาจทำให้เสื้อผ้าเปื้อน ควรสวมผ้ากันเปื้อนทุกครั้ง