การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5 by Mind Map: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5

1. กระบวนการ PDAC

1.1. มีการวางแผนการทำงานที่ดี

1.2. การทางานที่มีการตรวจสอบเป็นระยะ ทำให้การ ปฏิบัติงานมีความรัดกุมขึ้นและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ก่อนจะลุกลาม

1.3. การตรวจสอบที่นำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วไม่เกิดซ้าหรือลดความรุนแรงของปัญหา ถือเป็นการนำความผิดพลาดมาใช้ให้เกิดประโยชน์

1.4. การทำงานมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น

1.5. ทำงานเป็นขั้นตอนตามที่วางแผนไว้

2. งายช่างในบ้าน

2.1. เสริมสร้างทักษะนิสัยเรื่องความประหยัดในการปฏิบัติงานช่างในบ้านด้วยตนเองอย่างถูกต้องและปลอดภัย

2.2. สามารถใช้เครื่องมือช่างได้อย่างถูกต้อง

2.3. สามารถใช้ความรู้ซ่อมแซมแก้ไข ข้อขัดข้องที่เกิดกับอุปกรณื

2.4. ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือได้

2.5. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3. การซ่อมแซมและดูแลเสื้อผ้า

3.1. ประหยัดรายจ่ายและทรัพยากรของตนเองและครอบครัว

3.2. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3.3. ยืดอายุการใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

3.4. เสริมสร้างความอดทนความมีระเบียบวินัยในการทำงานให้กับสมาชิกในครอบครัว

3.5. ส่งเสริมความมีน้ำใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว