การงานอาชีพและเทคโนโนยี ม.5

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การงานอาชีพและเทคโนโนยี ม.5 by Mind Map: การงานอาชีพและเทคโนโนยี ม.5

1. กระบวนการPDCA

1.1. 1.เกิดการวางแผนที่ดี ช่วยป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการทำงาน

1.2. 2.การทำงานมีความรัดกุมมากขึ้น

1.3. 3.กระบวนPDCAทำให้งานประสบความสำเร็จ

1.4. 4.ประหยัดเวลาในการทำงาน

1.5. 5.ทำงานออกมาได้อย่างมีคุณภาพ

2. งานช่างในบ้าน

2.1. 1.สามารถใช้เครื่องมือเครื่องใช้ได้อย่างถูกต้อง

2.2. 2.ทำให้เกิดความประหยัด ลดค่าใช้จ่าย

2.3. 3.ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

2.4. 4.สามารถพัฒนาตนเองไปสู่การประกอบอาชีพ

2.5. 5.ทำให้มีความรู้พื้นฐานในงานช่าง

3. การซ่อมแซมและดูแลเสื้อผ้า

3.1. 1.ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้อื่นซ่อมแซมเสื้อผ้าให้

3.2. 2.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3.3. 3.ช่วยให้ฝึกทักษะในการซ่อมแซมเสื้อผ้า

3.4. 4.เกิดความภาคภูมิใจในการทำงาน

3.5. 5.ส่งเสริมความมีน้ำใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในครอบครัว