การงานอาชีพและเทคโนโนยี ม.5

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การงานอาชีพและเทคโนโนยี ม.5 by Mind Map: การงานอาชีพและเทคโนโนยี ม.5

1. การซ่อมแซมและดูแลเสื้อผ้า

1.1. 1.ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้อื่นซ่อมแซมเสื้อผ้าให้

1.2. 2.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

1.3. 3.ช่วยให้ฝึกทักษะในการซ่อมแซมเสื้อผ้า

1.4. 4.เกิดความภาคภูมิใจในการทำงาน

1.5. 5.ส่งเสริมความมีน้ำใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในครอบครัว

2. กระบวนการPDCA

2.1. 1.เกิดการวางแผนที่ดี ช่วยป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการทำงาน

2.2. 2.การทำงานมีความรัดกุมมากขึ้น

2.3. 3.กระบวนPDCAทำให้งานประสบความสำเร็จ

2.4. 4.ประหยัดเวลาในการทำงาน

2.5. 5.ทำงานออกมาได้อย่างมีคุณภาพ

3. งานช่างในบ้าน

3.1. 1.สามารถใช้เครื่องมือเครื่องใช้ได้อย่างถูกต้อง

3.2. 2.ทำให้เกิดความประหยัด ลดค่าใช้จ่าย

3.3. 3.ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

3.4. 4.สามารถพัฒนาตนเองไปสู่การประกอบอาชีพ

3.5. 5.ทำให้มีความรู้พื้นฐานในงานช่าง