Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

מושגים מתוך תכנית העבודה by Mind Map: מושגים מתוך תכנית העבודה
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

מושגים מתוך תכנית העבודה

כלים להוראה מתוקשבת

מעבד תמלילים וגיליון אלקטרוני

מולטימדיה

מצגות, סרטונים , קבצי קול

גלישה ברשת

יישומון

דגמי הוראה

מחשב ומקרן

לוח אינטרקטיבי

לוח אינטרקטיבי - התלמיד והמורה יכולים לעבוד על גבי הלוח

עבודה בקבוצות - מחשב לקבוצה

עבודה פרטנית- מחשב לכל תלמיד

מאפייני אוריינות המאה 21

אוריינות מדיה ומידע

מיומנויות תקשורת

חשיבה ביקורתית

עבודה שיתופית

למידה עצמאית

ערך מוסף להוראה

הנעה ללמידה

המחשת תפעות

העמקת שיח ודיון להעצמת חשיבה

מענה לשונות

נגישות למידע מגוון

הצגה יעילה של מידע

תוצרי תלמידים

משימה מידענית

טיפול במידע, חקר רשת, סיור וירטאלי

הגשת תוצר מתוקשב אישי

מצגת, מסמך, סרטון ועוד

הגשת תוצר מתוקשב שיתופי

מצגת, מסמך, סרטון ועוד

חקר ופתרון בעיות

דיון/החלפת מידע ודעות באינטרקציה -