พิษณุโลก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พิษณุโลก by Mind Map: พิษณุโลก

1. ความเป็นมา

1.1. เป็นเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยขอม

1.2. เรียกอีกอย่างว่า เมืองสองแคว ที่เรียกเช่นนี้เพราะตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำ2สาย คือ แม่น้ำน่าน และแม่น้ำแควน้อย

1.3. ที่ตั้งเมืองเก่าในปัจจุบัน คือ วัดจุฬามณี

1.4. พ.ศ. 1900 พระมหาธรรมราชาที่1 โปรดให้ย้ายเมืองสองแคว มาตั้งอยู่บริเวณตัวเมืองในปัจจุบัน

2. สมัยสุโขทัย

2.1. มีการสร้างพระพุทธชินราช พระพุทธ-ชินสีห์ พระศรีศาสดา โดยสมัยพระมหาธรรมราชาที่1(ลิไท)

2.2. พระมหาธรรมราชาที่1 (ลิไท) ทรงสร้างเหมืองฝาย สนับสนุนให้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูก สร้างทางคมนาคมจากพิษณุโลกไปยีงสุโขทัย

3. สมัยธนบุรี

3.1. สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีแต่งตั้งเจ้าพระยายมราช(กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท)เป็นเจ้าพระยาสุรสีห์พิษณุวาธิราชสำเร็จราชการเมืองพิษณุโลก

3.2. กองทัพพม่าพยายามเข้าตีไทยหลายครั้ง แต่เจ้าพระยาจักรีและเจ้าพระยาสุรสีห์ได้ช่วยป้องกันเมืองไว้ได้

3.3. จนกระทั่งแม่ทัพพม่าวางแผนและพยายามจะตีกรุงธนบุรีได้สำเร็จ ในที่สุดพระเจ้ากรุงธนบุรีมีพระราชดำริเห็นว่า ไทยเสียเปรียบเพราะมีกำลังทหารน้อยกว่าจึงกลับไปตั้งมั่นรับทัพพม่าที่กรุงธนบุรี

3.4. พม่าสามารถเข้าตีเมืองพิษณุโลกได้แต่กลับไม่พบผู้ใดเพราะ พระเจ้ากรุงธนได้อพยพประชาชนไพร่พลไปที่เมืองเพชรบูรณ์ แม่ทัพพม่าจึงสั่งเผาทำลายบ้านเมืองจนหมดสิ้น คงเหลือแค่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

4. สมัยอยุธยา

4.1. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ บริเวณเมืองสองแควและเมืองชัยนาท ขนานนามว่า เมืองพระพิษณุโลกสองแคว โดยทรงหมายมั่นให้เป็นราชธานีฝ่ายเหนือคู่กับกรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยา

4.2. เป็นราชธานีในรัชสมัยสมเด็จพระบนมไตรโลกนาถ ตั้งแต่พ.ศ. 2006-2031 รวม 25ปี

4.3. ด้านเศรษฐกิจ

4.3.1. เป็นเส้นทางสินค้าของป่า ผลผลิตทางเกษตร รวมทั้งเครื่องถ้วย

4.3.2. ที่ผลิตถ้วยคุณภาพดี คือ วัดปาตะขาวหาย

4.3.3. เป็นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

4.4. ด้านศาสนา

4.4.1. วัดใหญ่ วัดจุฬามณี วัดอรัญญิก วัดนางพญา วัดราชบูรณะ วัดสระแก้วปทุมทอง วัดวังหิน ล้วนเป็นศิลปะวัฒนธรรมสมัยอยุธยา

4.4.2. ปัจจุบันพระพุทธชินสีห์ และ พระศรีศาสดา ประดิษฐานที่กรุงเทพ

4.4.3. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงผนวชที่วัดจุฬามณี

4.4.4. ในสมัยพระนารายณ์ได้ทรงสร้างรอยพระพุทธบาทจำลองเมื่อ พ.ศ. 2222 และประดิษฐานที่วัดจุฬามณี

4.4.5. วัดสุดสวาทดิ์เป็นวัดที่กษัตริย์ผู้ปกครองเมืองพิษณุโลกสร้างให้กับมเหสีที่รักมากที่สุด

4.4.6. วัดวังหินสำคัญด้านการทหารในสมัยพระนเรศวร

4.4.7. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถผนวชเป็นเวลา 8 เดือน 15 วัน

4.4.8. ในปีพ.ศ.2005 ทรงบูรณะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ และให้มีการสมโภชถึง 15 วัน พร้อมกันนั้นได้โปรดให้นักปราชญ์ราชบัณฑิตแต่งมหาชาติคำหลวงจบ 13 กัณฑ์

5. สมัยรัตนโกสินทร์

5.1. ร.6ได้เสด็จประพาสเมืองพิษณุโลกและได้ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องต่างๆ เช่น เรื่องเที่ยวเมืองพระร่วง พระราชปรารภเรื่องพระพุทธชินราชและเรื่องลิลิตพายัพ

5.2. ร.5ทรงประทับพระทัยในความศักดิ์สิทธิ์และความสวยงามขององค์พระพุทธชินราช ถึงกับโปรดเกล้า ให้จำลองพระพุทธรูปพระพุทธชินราช ไปเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร