FÍSICA I QUÍMICA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
FÍSICA I QUÍMICA by Mind Map: FÍSICA I QUÍMICA

1. Densitat= massa/volum

2. S'anomena densitat d'una subtància la massa de cada unitat de volum d'aquesta substància.

3. 5. La densitat

4. EL punt de fusió d'una substància pura és la temperatura a què es fon a la pressió atmosférica normal. El punt d'ebullició d'un líquid pur és la temperatura a la qual bull quan és en un recipient obert i la pressió atmosférica és la normal.

5. 4.Propietats característiques de les substàncies

6. Anomenem vaporització el pas de l'estat líquid al gasós, que es pot produir per evaporació o per ebullició. El pas invers, de gasós a líquid, s'anomena condensació o liquació.

7. 3.3 Vaporització i liquacó

8. El pas directe de l'estat sòlid a gas sense pasar per líquid s'anomena sublimació. El pas invers, de gas a sòlid, s'anomena cristal·lització.

9. 3.2 Sublimació i cristalització

10. Anomenem fusió el pas dde l'estat sòlid a líquid. El pas invers, de líquid a sòlid, s'anomena solidificació. El punt de fusió és la temperatura a partir de la qual una substància pura passa d'estat sòlid a estat líquid a la pressió atmosférica normal.

11. 3.1 Fusió i solidificació

12. Quan una substància passa d'un estat a un altre es diu que canvia d'estat.

13. 3.Els canvis d'estat

14. Sòlids

15. Quan un gas es refreda, la velocitat de les molècules que el formen dismiueix progressivament, i arriba un momento en que les molècules, quan passen a prop de les que l'envolten, són captades per les foces d'atracció del conjunt. Les molècules dels líquids es mouen desordenadament i están juntes.

16. Líquids

17. Els gasos están constïtuits per moltes molècules que están en moviment ràpid i continu. La velocitat de les partícules depèn de la temperatura del gas. Com més elevada és la temperatura, més rápidament es deplacen les partícules.

18. Gasos

19. 2.Teoria cineticomolecular

20. Les partícules dels gasos están molt separades les unes de les altres perquè les forces que hi ha entre elles són molt petites. Per això, la matèria en estat gasos no té forma fixa.

21. Estat gasóss

22. Els cossos en estat líquid no tenen forma fixa. Quan són dins d'un recipient, n'adopten la forma. Encara que s'hi apliqui una gran pressió, esl líquids gairabé no disminueixen de volum, són pràcticament incompressibles.

23. Els estats en estat sòlid tenen forma propia. Es poden deformar (uns més que altres), però per aconseguir-ho s'ha de fer un esforç.

24. Estat sòlid

25. HIi han tres típus de estats físics de la matèria:

26. 1.Els estats físics de la materia

27. TEMA 3: Propietats de la materia

28. Estat líquid

29. A mesura que es refreda el líquid, la velocitat de lespartícules que el formen disminueixen, de manera que es mouen més lentament. A una determinada temperartura, característica de cada substància, les partícules són captades per les forces de les partícules que tenen just al costat.

30. Deus haver observat que si afegeixes sucre a poc a poc en un vas d'aigua mentre l'agites, el sucre es va dissolent fins que arriba un momento en què ja no es dissol en l'aigua, per més que continuïs agitant la solució. Quan això, es diu que la solució està saturada.

31. 5. Separació de substàncies

32. Una dispersió col·loïdal o col·loide és una mescla heterogènia.

33. Una suspensió és una mescla heterogènia.

34. 4. Suspensions i col·loides

35. Per identificar una solución cal indicar.ne no noomés els components, sinó també la proporció en què es troben. En tant per cnt en massa de solut és el nobre de grams de solut dissoltsen 100g de solució.

36. 3.3 Composició de les solucions

37. No totes les substàncies són solubles en un determinat dissolvent. Per exemple, la cera és insolubles en l'aigua, però insoluble en l'alchol. Quan sod líquids són solubles l'un en l'altre, diem que són misibles. Quan dos líquids són insolubles l'un en l'altres, dim que són inmiscibles.

38. 3.2 Substàncies solubles i insolubles

39. El solut és la substància que es dissol, és a dir, que es disgrega o dispersa en l'altra substància, que és el dissolvent.

40. 3.1 Dissolven i solut

41. 3. Les solucions

42. Un compost químic, os implement un compost, és una substància pura que es pot descompondré -a vegades amb dificultat- en altres substàncies més senzilles. Un compost químic està format per la unió de dos o més elements que están sempre en la mateixa proporció

43. Un element és una substància pura que no es pot descompondré en altres substàncies més smiples.. Els element s'uneixen i donen lloc a noves substàncies pures anomenades compostos.

44. 2.Les substàncies pures

45. La matèria heterogènia és aquella que, a simple vista, amb una lupa o amb un microscopi ``optic s'observa que està formada per diverses clases de matèria

46. Una matèria heterogèna rep el nom de mescla heterogènia o, simplement, mescla

47. Les substàncies pures están formades per una sola clase de matèria; per tant, són homogènies.

48. La matèria homogènia és la matèria que té les mateixes Propietats i la mateixa comosició en tots els punts de la seva massa.

49. 1.Matèria homogènia i heterogènia

50. TEMA 4: Mescles i solucions