Billing Suspension

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Billing Suspension by Mind Map: Billing Suspension

1. info không bill trùng tên

1.1. Đổi tên & địa chỉ theo bill

1.2. Nộp lần 1

1.3. Nộp lần 2

1.4. Nộp lần 3

1.5. Nộp lần 4

2. info có bill trùng tên

2.1. Info có bill từ đầu (Còn hạn nộp trên 30 ngày)

2.1.1. Nộp lần 1

2.1.2. Nộp lần 2

2.1.3. Nộp lần 3

2.1.4. Nộp lần 4

2.2. Hết hạn

2.2.1. Đổi địa chỉ theo bill mới

2.2.1.1. Nộp lần 1

2.2.1.2. Nộp lần 2

2.2.1.3. Nộp lần 3

2.2.1.4. Nộp lần 4

3. Rule

3.1. Được nộp 3 thị trường

3.1.1. US

3.1.2. CA

3.1.3. MX