กิจกรรมที่ 1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
กิจกรรมที่ 1 by Mind Map: กิจกรรมที่ 1

1. Software

1.1. ซอฟต์แวร์ คือ เป็นชุดคำสั่งที่ใช้ในการสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน โดยจะอยู่ในลักษณะเป็นชุดคำสั่ง หรือที่เรารู้จักในรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

1.2. ซอฟต์แวร์ มีกี่ประเภท เราสามารถแบ่งซอฟต์แวร์ได้เป็น 2 ประเภท คือ 1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) เป็นโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อเพื่อใช้ใในการควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้การติดต่อประสานกันระหว่าง อุปกรณ์แต่ละชิ้น โปรแกรมแต่ละโปรแกรม ให้สามารถทำงานร่วมกันได้โดยไม่มีปัญหา ซอฟต์แวร์ระบบที่เป็นที่รู้จักและนิยมใช้กันมาก เช่่น Windows, OSX, Linux เป็นต้น 2. ซอฟแวร์ปประยุกต์ (Application Software) เป็นชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นมาเป็นโปรแกรมที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ ซึ่งมันคือ โปรแกรมที่เราใช้งานอยู่ทุกวันนี้เอง ซอฟต์แวร์ประยุกต์ แบ่งได้อีก 2 ประเภทคือ - ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป เช้น ซอฟต์แวร์นำเสนองาน ซอฟต์แวร์ติดต่อสื่อสารและเข้าถึงข้อมูล - ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน เช่น โปรแกรมสำหรับควบคุมเครื่องจักรกล

1.3. ประโยขน์ของซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานประเภทต่างๆได้ เช่น เข้าถึงสื่อข้อมูลต่างๆ ใช้งานประเภทโปรแกรมแปลภาษา โปรแกรมด้านการคำนวณ โปรแกรมประมวลผลคำ หรือระบบจัดการต่างๆ ซึ่งตัวอย่างที่บอกมานี้ ช่วยให้การทำงานของพวกเราเป็นไปได้ง่ายดายขึ้น

2. นวัตกรรม

2.1. องค์ประกอบของนวัตกรรม

2.2. ชั้นตอนของนวัตกรรม

3. เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.1. บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน

3.2. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

4. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

4.1. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ 1. หน่วยรับข้อมูล (input unit) ทำหน้าที่รับข้อมูลมาจัดเก็บที่หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์ จากนั้นเมื่อมีคำสั่ง ให้ประมวลผล ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ที่หน่วยความจำจะถูกส่งไปยังหน่วยประมวลผล 2. หน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) ทำหน้าที่ประมวลผลให้ได้ผลลัพธ์ ตามที่ต้องการ จากนั้นผลลัพธ์จะถูกส่งไปจัดเก็บที่หน่วยความจำหลัก 3. หน่วยความจำหลัก (main memory) ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูล และโปรแกรมต่าง ๆ ในขณะที่ เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดอยู่เท่านั้น ถ้าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูล หรือโปรแกรมนั้นจะสูญหายไป 4. หน่วยแสดงผล (output unit) ทำหน้าที่นำผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลมาแสดงผล หรือจัดเก็บไว้ที่หน่วยความจำรอง 5. หน่วยความจำรอง (secondary storage) ทำนห้าที่จัดเก็บข้อมูล และโปรแกรมต่างๆ

5. Hardware

5.1. ความหมาย

5.1.1. ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ด้วย

5.2. ตัวอย่างของฮาร์ดแวร์

5.2.1. Hard Disk

5.2.2. CPU

5.2.3. RAM

5.3. แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ตามลักษณะการทำงานได้ 4 หน่วย

5.3.1. 1. หน่วยรับข้อมูล Input Unit

5.3.2. 2. หน่วยประมวลผลกลาง CPU : Central Processing Unit

5.3.3. 3. หน่วยแสดงผล Output Unit

5.3.4. 4. หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง Secondary Storage

5.4. ตัวฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ นั้นจะไม่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง แต่ต้องอาศัยชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมต่าง ๆ ในการสั่งงาน โดยที่ชุดคำสั่งเหล่านี้อาจจะอยู่ใน ROM (รอม) ของฮาร์แวร์นั้น ๆ อาจจะเป็นชุดคำสั่งจากระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งจากโปรแกรมขับเคลื่อน Driver (ไดรเวอร์) หรือชุดคำสั่งจากโปรแกรม Soft Ware (ซอฟแวร์) สำเร็จรูปก็ได้

5.5. Hardware (ฮาร์ดแวร์) จะมีความหมายตรงข้ามกัน Software (ซอฟแวร์)

6. พัฒนาการคอมพิวเตอร์

6.1. เครื่องคำนวนยุคประวัติศาสตร์

6.2. คอมพิวเตอร์ยุดหลอดสูญญากาศ

6.3. คอมพิวเตอร์ยุคทรานซิสเตอร์

6.4. คอมพิวเตอร์ยุควงจรรวม

6.5. คอมพิวเตอร์ VLSI

6.6. คอมพิวเตอร์ยุคเครือข่าย

6.7. เทคโนโลยีสื่อประสม

6.7.1. องค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสม