กิจกรรมที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
กิจกรรมที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น by Mind Map: กิจกรรมที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

1. พัฒนาการคอมพิวเตอร์

1.1. 1. วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์เครื่องคำนวณยุคประวัติศาสตร์

1.2. 2.คอมพิวเตอร์ยุคหลอดสูญญากาศ

1.3. 3.คอมพิวเตอร์ยุคทรานซิสเตอร์

1.4. 4.คอมพิวเตอร์ยุควงจรรวม

1.5. 5. คอมพิวเตอร์ยุควีแอลเอสไอ

1.6. 6.คอมพิวเตอร์ยุคเครือข่าย

1.7. 7. เทคโนโลยีสื่อประสม

2. software

2.1. คือ ส่วนที่มนุษย์สัมผัสไม่ได้โดยตรง (นามธรรม) เป็นโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน

2.2. ซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท

2.2.1. 1. ซอฟต์แวร์สำหรับระบบ (System Software)

2.2.2. 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

2.2.2.1. 2.1 ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน

2.2.2.2. 2.3 ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่ว

3. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

3.1. คอมพิวเตอร์มีหลักการทำงานอยู่ 4 ขั้นตอน

3.1.1. 1. รับข้อมูล คอมพิวเตอร์จะรับข้อมูลและคำสั่งผ่านอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลและคำสั่ง คือ คีย์บอร์ด เมาส์ และสแกนเนอร์ เป็นต้น

3.1.2. 2. ประมวลผลข้อมูล หรือ CPU (Central Processing Unit) ใช้คำนวณและประมวณผลคำสั่งต่างๆ ตามโปรแกรมที่กำหนด

3.1.3. 3. จัดเก็บข้อมูล คอมพิวเตอร์จะเก็บข้อมูลลงในอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูล เพื่อให้สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ในอนาคต เช่น ฮาร์ดดิสก์ ดิสเกตด์ แผ่นซีดี และอุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิดพอร์ตยูเอสบีไดร์ ซึ่งหน่วยเก็บข้อมวลนี้สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท

3.1.4. 4. แสดงผลข้อมูล เมื่อทำการประมวลผลแล้ว คอมพิวเตอร์จะแสดงผลลัพธ์ผ่านอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แสดงข้อมูล เช่น หากเป็นรูปภาพกราฟิกก็จะแสดงผลทางจอภาพ ถ้าเป็นงานเอกสารก็จะแสดงผลทางเครื่องพิมพ์ หรือหากเป็นในรูปแบบของเสียงก็จะแสดงผลออกทางลำโพง เป็นต้น

4. hardware

4.1. คือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้ (รูปธรรม) เช่น จอภาพ คีย์บอร์ด

4.2. ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ตามลักษณะการทำงาน ได้ 5 หน่วย

4.2.1. 1. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)

4.2.2. 2. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)

4.2.3. 3.หน่วยแสดงผล(Output Unit)

4.2.4. 4. หน่วยความจำ (Memory Unit)

4.2.5. 5.หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage)

5. นวัตกรรม

5.1. หมายถึง การทำสิ่งต่างๆด้วยวิธีใหม่ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ หรือองค์กร เป็นการเปลี่ยนอย่างถอนรากถอนโคน หรือการพัฒนาต่อยอด

5.2. องค์ประกอบของนวัตกรรม 1.ความใหม่ หมายถึง เป็นสิ่งใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้น 2. ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ จะต้องสามารถทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นได้จากการพัฒนาสิ่งใหม่นั้นๆ 3. การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ความรู้และความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานของการพัฒนาให้เกิดซ้ำใหม่ ไม่ใช่เกิดจากการลอกเลียนแบบ

5.3. กระบวนการนวัตกรรม

5.3.1. 1.การค้นหา(Searching)

5.3.2. 2. การเลือกสรร(Selecting)

5.3.3. 3. การนำไปปฏิบัติ( Implementing)

5.3.4. 4. การเรียนรู้( Learning)

6. เทคโนโลยีสารสนเทศ

6.1. Information technology หรือไอที คือการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม เพื่อจัดเก็บ ค้นหา ส่งผ่าน และจัดดำเนินการข้อมูล

6.2. ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ - เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน - เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย - เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จำเป็น สำหรับการดำเนินการในหน่วยงานต่าง ๆ - เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับ

6.3. ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ - การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - เสริมสร้างความเท่าเทียมในสังคมและการกระจายโอกาส - สารสนเทศกับการเรียนการสอนในโรงเรียน - เทคโนโลยีสารสนเทศกับการป้องกันประเทศ เช่น การใช้ระบบป้องกันภัยโดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม - การผลิตในอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรม ผลิตให้ได้มากและราคาถูก รวมถึงการให้บริการลูกค้า - เทคโนโลยีสารสนเทศกับสิ่งแวดล้อม - เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องในชีวิตประจำวัน