การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นพลเมือง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นพลเมือง by Mind Map: การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นพลเมือง

1. สื่อกิจกรรมต่อยอด

1.1. นักเรียนผลิตสื่อเองได้

1.2. นักเรียนส่งสื่อที่ผลิตได้เข้าแข่งขัน

1.3. ครูนำทักษะจากการฝึกอบรมไปสอนนักเรียน

2. สิ่งที่อยากทำ

2.1. การพัฒนาพลเมืองดิจิทัล

3. กล้าแสดงความคิดเห็นของตนเอง

4. ปรับรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้ให้เข้ากับนักเรียน

5. การเปลี่ยนแปลง

5.1. พฤติกรรม

5.1.1. ครู

5.1.1.1. ใช้สื่อในการสอนมากขึ้นจากการใช้หนังสือ

5.1.1.2. นำสื่อที่มีอยู่ในอินเทอร์มาใช้เป็นสื่อการสอน

5.1.1.3. ผลิตสื่อใช้เอง

5.2. Learning Skill

5.2.1. ตั้งรหัสป้องกันที่ดี

5.2.2. ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

5.2.3. นักเรียน

5.2.3.1. วัดDQ

5.2.3.2. แกนนำให้กับเพื่อน

5.2.4. ใช้เทคโนโลยีแทนกระดาษ

5.3. บรรยากาศการเรียนรู้

5.3.1. มีความน่าสนใจ

5.3.2. ปฏิบัติด้วยตนเอง

6. สิ่งที่ได้เรียนรู้

6.1. ข้อผิดพลาดที่ค้นพบ

6.1.1. ความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน

6.2. การแก้ไข