สังคมและวัฒนธรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สังคมและวัฒนธรรม by Mind Map: สังคมและวัฒนธรรม

1. พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรม

1.1. พลวัต

1.1.1. การเปลี่ยนแปลงแบบวิวัฒนาการ

1.1.2. ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของสังคม

1.1.2.1. ทฤษฎีวิวัฒนาการ

1.1.2.2. ทฤษฎีความขัดแย้ง

1.1.2.3. ทฤษฏีโครงสร้างและหน้าที่

1.1.2.4. ทฤษฎีจิตวิทยาสังคม

1.1.3. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

1.1.3.1. สังคมเกษตรกรรม

1.1.3.2. สังคมอุตสาหกรรม

1.1.3.3. สังคมแห่งข่าวสารและเทคโนโลยี

1.2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนนธรรม

1.2.1. รูปแบบการเปลี่ยนแปลง

1.2.1.1. การเปลี่ยนแปลงแบบวัฎจักร

1.2.2. กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

1.2.3. ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

1.2.4. การต่อต้านและการยอมรับ

2. ความรู้พื้นฐานทางด้านสังคม

2.1. โครงสร้างทางสังคม

2.1.1. สถาบันทางสังคม

2.1.2. การจัดระเบียบทางสังคม

2.2. สถานภาพและบทบาท

2.2.1. ประเภทของสถานภาพ

2.2.1.1. สถานภาพที่ได้มาโดยกำเนิด

2.2.1.2. สถานภาพที่ได้จากการแต่งตั้ง

2.2.2. บทบาท

2.2.2.1. สถานภาพขัดกัน

2.2.2.2. บทบาทขัดกัน

2.3. วัฒนธรรม

2.3.1. การรับวัฒนธรรม

2.3.2. ลักษณะสำคัญของวัฒนธรรม

2.3.3. การถ่ายทอดวัฒนธรรม

3. ทางสังคม และลักษณะของสังคมไทย

3.1. โครงสร้างที่สำคัญของสังคมไทย

3.2. ลักษณะของสังคมไทย

3.2.1. ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดลักษณะของสังคมไทย

3.3. ความสัมพันธ์และความแตกต่าง

3.4. วัฒนธรรมไทย

3.4.1. วัฒนธรรมไทย 4 ภาค

3.5. ค่านิยมของสังคมไทย

3.5.1. ความสำคัญของค่านิยม

3.6. ปัญหาสังคมไทย

3.6.1. ลักษณะของปัญหาสังคม

3.6.2. สาเหตุของปัญหาสังคมไทย

3.6.3. แนวทางการแก้ไข