Sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH (NN, 123/17)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH (NN, 123/17) by Mind Map: Sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH (NN, 123/17)

1. Cilj

2. Načela

2.1. Točnost i cjelovitost

2.2. Učinkovitost i djelotvornost

2.3. Odgovornost i usmjerenost na rezultat

2.4. Održivost

2.5. Partnerstvo

2.6. Transparetnost

3. Vrste akata

3.1. (Long-term) Dugoročni

3.1.1. Nacionalna razvojna strategija

3.1.1.1. Dokument za oblikovanje i provedbu razvojnih politika Republike Hrvatske,

3.1.1.2. Usklađena sa smjernicama i ciljevima koji proizlaze iz međunarodno preuzetih obveza

3.1.2. Višesektorske strategije

3.1.2.1. Dokumenti koji se izrađuju se ako je njihova izrada propisana posebnim zakonom ili obvezujućim pravnim aktom EU-a za više srodnih i međusobno povezanih upravnih područja.

3.1.3. Sektorske strategije

3.2. (Medium-term) Srednjeročni

3.2.1. Nacionalni planovi

3.2.2. Planovi razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

3.2.2.1. Planovi razvoja jedinica područne (regionalne) samouprave

3.2.2.2. Planovi razvoja jedinica lokalne samouprave

3.3. (Shrot-term) Kratkoročni

3.3.1. Program Vlade

3.3.2. Program konvergencije

3.3.3. Nacionalni program reformi

3.3.4. Provedbeni programi ministarstava, središnjih državnih ureda i državnih upravnih organizacija

3.3.5. Provedbeni programi JLP(R)S

3.3.5.1. Provedbeni programi jedinica područne (regionalne) samouprave

3.3.5.2. Provedbeni programi jedinica lokalne samouprave

3.4. (By Scope) Prema sadržajnom obuhvatu

3.4.1. Nacionalni značaj

3.4.2. Značajne za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

3.4.3. Povezani s okvirom za gospodarsko upravljanje EU-a

3.4.4. Povezani s korištenjem fondova EU-a

3.4.4.1. Sporazum o partnerstvu

3.4.4.2. Operativni programi i strategije

4. Institucionalni okvir

4.1. Koordinacijsko tijelo

4.1.1. koordinira cjelokupnim sustavom strateškog planiranja i upravljanja razvojem

4.1.2. predlaže pravni okvir, smjernice i metodologiju

4.1.3. uspostavlja i održava informacijski sustav

4.1.4. uspostavlja i održava registar projekata

4.1.5. organizira i koordinira postupak pripreme, provedbe, praćenja provedbe i izvještavanja o provedbi

4.2. Središnje tijelo državne uprave

4.2.1. Određuje unutarnju ustrojstvenu jedinicu

4.2.2. Koordinator za strateško planiranje

4.3. JLPRS

4.3.1. Regionalni koordinator

4.3.2. Lokalni koordinator

5. Ciljevi/pokazatelji

5.1. (Development direction) Razvojni smjer

5.1.1. razvojni projekt je projekt čiji je nositelj javno tijelo i kojim se pridonosi postizanju razvojnih smjerova i strateških ciljeva definiranih u okviru akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja, od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te akata povezanih s okvirom za gospodarsko upravljanje EU-a i s korištenjem fondova EU-a

5.2. (Strategic objective) Strateški cilj

5.2.1. pokazatelj učinka je kvantitativni i kvalitativni mjerljivi podatak koji omogućuje praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti u postizanju utvrđenog strateškog cilja

5.3. (Special objective) Posebni cilj

5.3.1. pokazatelj ishoda je kvantitativni i kvalitativni mjerljivi podatak koji omogućuje praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti u postizanju utvrđenog posebnog cilja

5.4. (Measure) Mjera

5.4.1. aktivnost je niz specifičnih i međusobno povezanih radnji čija provedba izravno vodi ostvarenju mjere, a neizravno ostvarenju posebnoga cilja

5.4.2. projekt je niz međusobno povezanih aktivnosti koje se odvijaju određenim redoslijedom radi postizanja ciljeva unutar određenoga razdoblja i određenih financijskih sredstava

6. Informacijski sustav

6.1. Javni popis akata strateškog planiranja

6.2. Registar projekata

7. Vredovanje