วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 by Mind Map: วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

1. มาตรฐานรายวิชา

1.1. มาตรฐาน ง 3.1เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม

2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คอมพิวเตอร์น่ารู้

2.1. รู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ

2.1.1. อุปกรณ์ต่างๆของคอมพิวเตอร์

2.1.2. การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆเบื้องต้น

2.2. หลักการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

2.3. การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

2.3.1. หลักการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆของคอมพิวเตอร์

2.4. การวัดประเมินผล

2.4.1. K: สังเกตจากการตอบคำถามและการออกมานำเสนอข้อมูล

2.4.2. P: 1.สังเกตจากการปฏิบัติกิจกรรม 2.สังเกตทักษะความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

2.4.3. A: 1.สังเกตจากความตั้งใจเรียนและปฏิบัติกิจกรรม 2.สังเกตความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

2.5. ตัวชี้วัด ป 3.2 : บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การค้นหาข้อมูล

3.1. วิธีการค้นหาข้อมูล

3.1.1. 1.ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล

3.1.2. 2.การกำหนดหัวข้อที่จะค้นหา

3.1.3. 3.การเลือกแหล่งข้อมูล

3.1.4. 4.การค้นหาและรวบรวมข้อมูล

3.1.5. 5.การพิจารณาข้อมูล

3.1.6. 6.การสรุปข้อมูล

3.2. การจัดทำรายงาน

3.2.1. 1.การกำหนดหัวข้อที่จะค้นหา

3.2.2. 2.การเลือกแหล่งข้อมูล

3.2.3. 3.การค้นหาและรวบรวมข้อมูล

3.2.4. 4.การพิจารณาข้อมูล

3.2.5. 5.การสรุปข้อมูล

3.3. การนำเสนอข้อมูลอย่างสร้างสรรค์

3.4. การวัดประเมินผล

3.4.1. K: 1.ประเมินผลจากการนำเสนองาน 2.สังเกตพฤติกรรมการทำรายงานบุคคล 3.สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 4.สังเกตจากความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน

3.4.2. P: 1.สังเกตจากการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 2.สังเกตจากการปฏิบัติงานรายบุคคล

3.4.3. A: 1.จากความตั้งใจเรียน 2.ประเมินผลจากรายงานรายบุคคล

3.5. ตัวชี้วัด ป 3.1 : ค้นหาข้อมูลและนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่างๆ

4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3อุปกรณ์เทคโนโลยีน่ารู้

4.1. ประเภทของอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี

4.2. การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการดูแลรักษา

4.3. ประโยชน์ของอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.4. การวัดประเมินผล

4.4.1. K: สังเเกตจากการตอบคำถาม การทำใบความรู้ และการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม

4.4.2. P: 1.สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 2.สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล

4.4.3. A: 1.สังเกตจากความตั้งใจเรียน 2.สังเกตจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม

4.5. ตัวชี้วัด ป 3.2 : บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้ข้อมูล

5.1. เรียนรู้ข้อมูล

5.1.1. ความหมายของข้อมูล

5.1.2. ประโยชน์ของข้อมูล

5.2. ประเภทและแหล่งข้อมูล

5.2.1. 1.ข้อมูลภาพ

5.2.2. 2.ข้อมูลตัวอักษร

5.2.3. 3.ข้อมูลตัวเลข

5.2.4. 4.ข้อมูลอื้นๆ

5.3. ประโยชน์ของข้อมูล

5.3.1. 1.ประโยชน์ของข้อมูลภาพ

5.3.2. 2.ประโยชน์ของข้อมูลตัวอักษร

5.3.3. 3.ประโยชน์ของข้อมูลตัวเลข

5.4. การวัดประเมินผล

5.4.1. K: สังเกตจากการตอบคำถามและการทำใบความรู้

5.4.2. P: 1.สังเกำตจากการปฏิบัติกิจกรรม 2.สังเกตทักษะความรู้เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ

5.4.3. A: 1.สังเกตจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรม

5.5. ตัวชี้วัดป 3.1 : ค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอนและนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่างๆ