KONTONTEMPORARYONG DAIGDIG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KONTONTEMPORARYONG DAIGDIG by Mind Map: KONTONTEMPORARYONG DAIGDIG

1. MGA IDEOLOHIYA,COLDWAR,AT NEOKOLONYALISMO

1.1. MGA IDEOLKOHIYA

1.1.1. IDEOLOHIYANG PANG KABUHAYAN

1.1.2. IDEOLOHIYANG PAMPOLITIKA

1.1.3. IDEOLOHIYANG PANLIPUNAN

1.2. IBAT IBANG EDEOLOHIYA

1.2.1. KAPITALISMO

1.2.2. DEMOKRASYA

1.2.3. AWTORITARYANISMO

1.2.4. TOTALITARYANISMO

1.2.5. SOSYALISMO

1.3. COLD WAR

1.3.1. UNITED STATES AT SOVIET UNION

1.3.2. BUNGA NG MATINDING KOMPETENSYA NG MGA BANSA NOONG 1940-1990

1.3.3. UNITED STATES ANG NAGTAGUYOD NG DEMOKRASYA AT KAPITALISMO SAMANTALANG ANG SOVIET UNIONAY KUMATAWAN SA SOSYALISMO AT KOMUNISMO

1.3.4. UPANG MAPIGIL ANG SOSYALIMO AT KOMUNISMO NG USSR GUMAWA ITO NG HAKBANG SA PAMAMAGITAN NG MARTIAL PLAN

1.3.5. MA BUTING EPEKTO NG COLD WAR

1.3.5.1. ANG UNITED STATES AT SOVIET UNION AY NAG PASIKAT NG MGA EDEOLOHIYA

1.3.6. MGA D IMABUTING EPEKTO NG COLD WAR

1.3.6.1. UMIGTING ANG DI PAGKAKAUNAWAAN NG SOIE T UNION SA UNITED STATES

1.4. URI NG NEOKOLONYALISMO

1.4.1. PANG EKONOMIYA

1.4.2. PANG KULTURA

1.4.3. DAYUHANG TULONG O FOREIGN AID

1.4.4. DAYUHANG PAUTANG O FOREIGN DEBT

1.4.5. LIHIM NA PAG KILOS (CONVERT OPERATION

2. ANG UNITED NATION AT IBA PANG PANDAIGDIGANG ORGANISASYON,PANGKAT,AT ALYANSA

2.1. GENERAL ASSEMBLY

2.1.1. SANGAY NA MGA NAGAPAG BATAS SA SAMAHAN

2.2. SECURITY COUNCIL

2.2.1. SNGAY NG TAGAPAG PAGANAP

2.3. SECRETARIAT

2.3.1. ANG PANGKAT NG MGA TAUHANG PANGASIWAAN ANG U.N. NA NAG- PAPATUPADSA MGA GAWAING PANG ARAW ARAW

2.4. INTERNASYONAL COURT OF JUSTICE

2.4.1. SANGAY NG NAG PAPASYAS SA MGA KASONG KINALAMAN SA ALITAN NG MGA BANSA

2.5. ECOSOC

2.5.1. BINUBUO NG 54 NA KASPING BANSA

3. UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG

3.1. TRIPPLE ALLIES

3.1.1. GERMANY

3.1.2. AUSTRIA- HUNGARY

3.1.3. ITALY

3.2. TRIPPLE ENTENT

3.2.1. RUSSIA

3.2.2. FRANCE

3.2.3. GRAIT BRITAIN

3.3. MGA DIGMAAN

3.3.1. DIGMAAN SA KALURAN

3.3.1.1. GERMANY V.S. FRANCE

3.3.2. DIGMAAN SA SILANGAN

3.3.2.1. RUSSIA V.S. GERMANY

3.3.3. DIGMAAN SA BALKAN

3.3.3.1. AUSTRIA-HUNGARY V.S. SEBIA

3.4. WOODROW WILSON

3.4.1. LABING APAT NA UTOS

3.5. NASYONALISMO

3.5.1. PAGIGING NASYONALISMO NG MGA NAKIDIG MANG BANSA AY NAPAIRAL

3.6. IMPERYALISMO

3.6.1. PAGIGING SAKIM SA YAMAN NG BANSA SA DIMAAAN

3.7. MILITARISMO

3.7.1. MILARISMO MGA MILITAR AT ARMAS SA PANAHON NG DIGMAAN

3.8. PAG BUO NG ALYANSA

3.8.1. PAG BUO NG ALYANSA NG MGA BANSA SA DIGMAAN

3.9. EPEKTO NG DIGMAAN

3.9.1. PAGKA MATAY NG MARAMING TAO

3.9.2. PAKAWALA NG MARAMING ARI-ARIAN

3.9.3. PAGKAUBOS NG PAG KAIN

3.9.4. PAKAHIRAP NG MARAMING TAO SA DIGMAAN

4. IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG

4.1. AXIS

4.1.1. JAPAN

4.1.2. ITALY

4.1.3. EGYPT

4.1.4. GERMANY

4.2. ALLIES

4.2.1. RUSSIA

4.2.2. FRANCE

4.2.3. UNITED STATES

4.2.4. GRAIT BRIAIN

4.3. MGA SINKOP NA BANSA

4.3.1. JAPAN SA PHILIPPINES

4.3.2. GERMANY SA CZECHOSLOVAKIA

4.3.3. JAPAN SA MANCHURIA

4.3.4. ITALY SA ETHIOPIA

4.3.5. GERMANY SA POLAND

4.3.6. JAPAN SA PERL HARBOR

4.4. SANHI

4.4.1. MGA LIHIM NA KASUNDUA SA GERMNAY LINGIT SA KAALAMAN NI WOODROW WILSON

4.4.2. PAG KAKAALIS NG GERMANY AT ITALY SA LEAGE OF NATIONS

4.4.3. DIGMAANG SIBIL SA SPAIN

4.5. PAGSIKLAB NG WORD WAR 2

4.5.1. ANG DIMAAN SA EUROPE

4.5.1.1. HUKBONG FRANCES AT INGLES SA LIKOD NG MAGINOT LINE

4.5.1.2. NORWAY V.S. DENMARK NATALO ANG NORWAY SA DENMARK

4.5.1.3. FRANCE SA TABING DAGAT NG DUNKIRK

4.5.1.4. FRANCE V.S. ALEMAN SA BORDEAUX

4.5.2. DIG MAAN SA UNITED STATES

4.5.2.1. NAZI V.S. AMERIKA

4.5.3. DIG MAAN SA PASIPIKO

4.5.3.1. JAPAN V.S. UNITED STATES

4.6. PAG BAGSAK NG GERMANY

4.6.1. D-DAY

4.7. TAGUMPAY SA PASIPIKO

4.7.1. PAG BALIK NI HENERAL DO UGLAS MACARTHUR SA PILIPINAS