หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 by Mind Map: หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1. ตัวชี้วัด

1.1. {ง 4.1} เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

2. สาระสำคัญ

2.1. ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและประวัติความเป็นมา

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1. 1.นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตได้ 2.นักเรียนบอกประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตได้

4. สาระการเรียนรู้

4.1. ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและประวัติความเป็นของอินเทอร์เน็ต

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

5.1. ความสามรถในการคิด - ทักษะในการคิด วิเคราะห์ - ทักษะในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้สารสนเทศ - ทักษะในการสื่อสาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

6.1. 1.มีวินัย 2.ใฝ่เรียนรู้ 3.มีความรับผิดชอบ 4.ความกล้าแสดงออก

7. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

7.1. 1. ใบความรู้เรื่อง อินเทอร์เน็ตและประวัติความเป็นมา 2. แบบฝึกหัด เรื่อง อินเทอร์เน็ตและประวัติความเป็นมา 3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

8. การวัดผลประเมินผล

8.1. 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟัง และการตอบคำถาม - ตรวจแบบฝึกหัด 2. เครื่องการวัดผลประเมินผล - แบบฝึกหัด เรื่อง อินเทอร์เน็ตและประวัติความเป็นมา - แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป

9. เรื่อง อินเทอร์เน็ตคืออะไร

9.1. อินเทอร์เน็ตและประวัติความเป็นมา

9.1.1. - อินเทอร์เน็ตคืออะไร

9.1.2. - ประวัติและความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต

9.2. ภาระและชิ้นงาน

9.2.1. ใบความรู้

9.2.2. แบบฝึกหัด