CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC by Mind Map: CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC

1. Tự do cạnh tranh -> Tư bản độc quyền

1.1. Hình thành hệ thống thuộc địa

1.1.1. sự bóc lột phong kiến được duy trì

1.1.2. sự bóc lột tư bản chủ nghĩa

1.1.2.1. hình thành giai cấp công nhân

2. Thủ đoạn

2.1. Kiểm soát kinh tế

2.1.1. Kiểm soát chính trị

2.1.1.1. Kiếm soát mọi thứ

3. Chủ nghĩa thực dân mới

3.1. Mâu thuẫn cũ/mới

3.1.1. giữa vô sản và tư sản

3.1.2. giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa đế quốc thực dân

4. Lênin phát triển chủ nghĩa Mác

4.1. Hình thành chủ nghĩa Mác - Lênin

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh