Цагаан тоос, түүнийг тойрсон асуудал

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Цагаан тоос, түүнийг тойрсон асуудал by Mind Map: Цагаан тоос, түүнийг тойрсон асуудал

1. Нөхцөл байдал

1.1. Бүтээгдэхүүнүүд

1.2. Хүдрийн бус эрдсүүд-тоос

1.3. Төмрийн үйрмэг

1.4. Притын баяжмал

1.5. Хүдрийн эрдсүүд

1.6. Шүүрлийн ус

1.7. Нүүрсний булинга

1.8. Зуны гол

2. Хиймэл нуур

2.1. Далан түүний аюулгүй байдал

2.2. Шүүрэл

3. Хүнд металлын нөлөө

3.1. Хүдрийн эрсүүд

3.2. Урвалжууд

3.3. Притын баяжмал

3.4. Төмрийн үйрмэг

3.5. Ш.Отгонбилэг Эрдэс баялагийг ашиглах боломж

3.6. Euglena viridis

4. Цацраг туяа

4.1. Тодорхойлолт

4.2. Боржин түүний төрлийн эрдсүүд

4.3. Тун хэмжүүр

5. Тоос дэгдэлт, сэргийлэх, дарах

5.1. Тодорхойлолт

5.2. Найрлага шинж чанар

5.3. Дарах аргууд

6. Дэвшүүлж буй санал

7. Дүгнэлт

8. Ашигласан материал