RODZAJE WYCHOWANIA

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
RODZAJE WYCHOWANIA by Mind Map: RODZAJE WYCHOWANIA

1. WSPOMAGAJĄCE

1.1. To wychowanie wspomaga dziecko w rozwoju, ukierunkowuje na osiągnięcie pełnej dojrzałości w czterech sferach: - fizycznej, -psychicznej, -społecznej, -duchowej,

1.1.1. Metoda ta nie zwalnia wychowawcy i rodziców od ponoszenia odpowiedzialności za wychowanka

1.1.2. O skuteczności decyduje nakłanianie wychowanka do osobistego zaangażowania w proces samowychowania co przejawia się w staraniach wychowanka nad zrozumieniem przekazywaniem mu wiedzy i pojęciu refleksji nad własnym życiem

1.1.3. O powodzeniu pracy wychowawczej decyduje udział wychowawcy i wychowanka.

2. DYREKTYWNE

2.1. To wychowanie wszechstronne oddziaływające na wychowanka w celu odpowiedniego ukształtowania jego osobowości.

2.1.1. Wychowanej ma rolę bierną jako konsument usług edukacyjnych.

2.1.2. Całą odpowiedzialnością za kształtowanie wychowanka obarcza się rodziców, nauczycieli i wychowawców; zwalniając wychowanka z odpowiedzialności za własny rozwój.

2.1.3. Pominięcie czynnego udziału wychowanka grozi postawą manipulowania wychowankiem lub wręcz jego uprzedmiotowieniem.