Dobra generujące nierówności społeczne

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dobra generujące nierówności społeczne by Mind Map: Dobra generujące nierówności społeczne

1. Dobra materialne

1.1. Wartość autoteliczna

1.1.1. Ich wartość autoteliczną definiuje kultura. Wyróżniamy odmienne w różnych kulturach wartościowanie dóbr materialnych, od kultur gdzie maja one wartość naturalną (służą do zaspokajania uniwersalnych wymogów życia (odzież , schronienie, pożywienie) do kultur gdzie mają one wartość autoteliczną, czyli posiadanie dóbr jest wartością samą w sobie (kultury materialistyczne, konsumpcyjne))

1.2. Wartość instrumentalna

1.2.1. Dobra materialne mają największą wartość instrumentalną ponieważ wymieniane są na wszystkie inne dobra

2. Wykształcenie

2.1. Wartość autoteliczna

2.1.1. Ludzie zdobywają wykształcenie i wiedzę ponieważ pozwala ona poszerzyć horyzonty myślowe i dzięki temu wzrasta poczucie własnej wartości. Istotnym powodem jest również zaspokojenie poczucia ciekawości.

2.2. Wartość instrumentalna

2.2.1. Wykształcenie jest pomocne w stosunku do zdobycia pozostałych dóbr. Motywacja do zdobycia wykształcenia jest przedmiotem regulacji kulturowych, różne społeczności kładą różny akcent na wykształcenie jako wartość. Stanowi to kwestie kapitału kulturowego społeczeństwa.

3. Władza

3.1. Wartość autoteliczna

3.1.1. Posiadanie władzy daje poczucie siły, potęgi, znaczenia ponieważ umożliwia kierowanie działaniami innych nawet wbrew ich woli. Istotnym motywem do zdobycia władzy jest również zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa

3.2. Wartość instrumentalna

3.2.1. Władza jest wymienialna na inne dobra, przede wszystkim na dobra ekonomiczne. Im bardziej jest absolutne i mniej kontrolowana tym łatwiej wymienialna jest na pieniądze.

4. Prestiż

4.1. Wartość autoteliczna

4.1.1. Ludzie budują poczucie własnej wartości na podstawie 2 przesłanek: *autorefleksji dotyczącej własnych postaw. *Obserwacji jak jesteśmy spostrzegani przez innych (jaźń odzwierciedlona)

4.2. Wartość instrumentalna

4.2.1. Prestiż jest wywierany na inne dobra ponieważ pozwala znaleźć lepszą pracę. lepiej zarabiać a nawet zdobyć władzę.

5. Zdrowie

5.1. Wartość autoteliczna

5.1.1. Posiada tylko autoteliczną, ponieważ dobre samopoczucie jest źródłem samoistnej satysfakcji i warunkiem do zdobycia pozostałych dóbr.