Thư viện TLVN

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Thư viện TLVN by Mind Map: Thư viện TLVN

1. Kiến thức chung

1.1. Dinh Dưỡng cây trồng

1.2. Sinh lý thực vật

1.3. Đất, vi sinh vật đất

1.4. Phân bón

2. Trồng và chăm sóc thanh long

2.1. Quy trình kĩ thuật

2.1.1. Quản lý bệnh, dịch hại

2.1.2. Kĩ thuật chăm sóc trái

2.1.3. Xử lý trái vụ

2.1.3.1. Kĩ thuật chông đèn, chăm sóc cây

2.2. Xử lý tình huống

2.3. Câp nhật, dự báo

2.3.1. Thị trường

2.3.1.1. Cập nhật giá

2.3.1.2. Dự báo xu hướng thị trường

2.3.2. Dự báo thời tiết

2.3.3. Dự báo tiết thanh long

2.4. Giải pháp, sáng kiến

3. Maxx vlog

3.1. Kí sự

3.2. Chuyên đề

3.3. Góc thí nghiệm