ADJECTIUS

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ADJECTIUS by Mind Map: ADJECTIUS

1. Els adjectius que fan el masculí singular acabat en -sc, -xt, -st, -ig poden formar el plural de dues maneres, amb -s o amb -os:

1.1. Exemples: fosc -> foscs / foscos mixt -> mixts / mixtos lleig -> lleigs / lletjos

2. Hi ha adjectius que són variables: tenen una forma per al masculí i una altra per al femení: cotxe net / vall neta

2.1. Exemples: cotxe net / vall neta

3. L’adjectiu és un mot que complementa el substantiu i n’expressa una qualitat característica. També se l’anomena adjectiu qualificatiu.

4. Adjectius variables

5. Adjectius invariables

6. Un adjectiu és invariable quan manté la mateixa forma tant per al masculí com per al femení

6.1. Per exemple: jove, àrab, breu, greu, agrícola… (noi jove / noia jove).

7. Els adjectius masculins acabats en -aç, -iç, -oç tenen una sola terminació per al singular (capaç, feliç, veloç) i dues de diferents per al plural (capaços / capaces, feliços / felices, veloços / veloces).

8. També són invariables els adjectius acabats en: -al aigua mineral / carbó mineral -el amic fidel / amiga fidel -il exercici fàcil / pregunta fàcil -ant home elegant / dona elegant -ent conductor prudent /conductora prudent -ar viatge espectacular / excursió espectacular -or dia anterior / classe anterior

9. De vegades, els adjectius poden fer la funció d’un substantiu. Això passa quan es col·loca un determinat al davant (el ros) o quan l’adjectiu fa les funcions pròpies d’un substantiu:

9.1. Exemple: Alemanys i francesos van quedar eliminats.

10. Altres vegades, un nom pot ser complementat per un altre nom, de la mateixa manera que ho fa un adjectiu; en aquests casos, es diu que el segon nom està en aposició respecte del primer, que és el nucli del SN.

10.1. El riu Llobregat.