ปัญหาสังคมในด้านสิ่งแวดล้อมทางดิน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปัญหาสังคมในด้านสิ่งแวดล้อมทางดิน by Mind Map: ปัญหาสังคมในด้านสิ่งแวดล้อมทางดิน

1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

1.1. การเปลี่ยนเป็นสังคมเมือง ที่การเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรม การเกิดค่านิยมใหม่ ที่ทำให้เกิดปัญหาสังคมขึ้น

2. แนวทางการแก้ไข

2.1. แก้บุคคลและครอบครัวซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของสังคม โดยปลูกฝังความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้อง

2.2. สงวนรักษาสภาพแวดล้อมการใช้พลังงานทดแทน

2.3. การปลูกต้นไม้เพื่อทดแทน

2.4. รณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อม

2.5. ความรู้ความเข้าใจถือว่าเป็นแนวทางแรกที่จะแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุได้ดีที่สุด

3. สภาวะการณ์ที่กระทบกระเทือนต่อคนจำนวนมาก ในสังคมและเห็นว่าควรร่วมกันแก้ปัญหานั้น

4. มลพิษทางดิน

4.1. ดินที่เสื่อมค่าไปจากเดิมและหรือมีสารมลพิษเกินขีดจำกัดจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และพลานามัย ตลอดจน การเจริญเติบโตของพืช และสัตว์ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม

5. สาเหตุของปัญหา

5.1. สภาพธรรมชาติ

5.1.1. สภาพบริเวณที่ดินมีเกลือ ทําให้ดินบริเวณนั้นไม่เหมาะ แก่การเจริญเติบโตของพืช

5.1.2. ปรากฏการณ์ธรรมชาติ พายุน้ำท่วมก็พัดพา สิ่งปฏิกูลที่มีชีวิต

5.2. การกระทําของมนุษย์

5.2.1. น้ำชลประทาน

5.2.2. การใช้สารเคมีและสารกัมมันตรังสี

5.2.2.1. ได้แก่ ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช สารเคมี เป็นต้น

5.2.3. การทิ้งขยะมูลฝอยและของเสียต่าง ๆ ลงในดิน

5.2.3.1. ขยะที่สลายตัวยาก เช่น วัสดุที่ทําด้วยผ้าฝ้าย หนัง พลาสติก โลหะ ๆลๆ

5.2.4. การเพาะปลูก

5.2.4.1. โดยมิได้คํานึงถึงการบํารุงรักษา อย่างถูกวิธีจะทําให้แร่ธาตุในดินถูกใช้หมดไป

5.2.5. การหักร้างถางป่า

5.2.5.1. ผลทําให้เกิดความเสียหายกับดินได้ทําให้ดินปราศจากพืชปกคลุม

6. ผลกระทบ

6.1. เกิดปัญหาจากภัยธรรมชาติ

6.1.1. เกิดภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย ความแห้งแล้ง

6.1.2. แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สูญเสียในทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล

6.1.3. สังคมเกิดภาวะการขาดแคลนอาหาร