บทที่ 7 ปัญหาของการพัฒนาหลักสูตร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่ 7 ปัญหาของการพัฒนาหลักสูตร by Mind Map: บทที่ 7 ปัญหาของการพัฒนาหลักสูตร

1. 4.ปัญหาที่เกิดจากครูผู้ปฏิบัติ

1.1. ตัวครูมีผลกระทบกับการพัฒนาหลักสูตรและการใช้หลักสูตร

1.1.1. ไม่พัฒนาตนเอง

1.1.2. ไม่เรียนรู้สิ่งใหม่

1.1.3. ไม่มีความคิดสร้างสรรค์

1.1.4. สอนด้วยวิธีการเดิมๆ

1.1.5. การไม่ได้รับการสนับสนุน

1.1.6. หมดกำลังใจ ขาดแรงบันดาลใจ

1.2. การมองเป้าหมายของการศึกษาผิดไปจากเดิม

1.2.1. ให้ความสำคัญกับตำแหน่ง รายได้ ความก้าวหน้า บทบาทหน้าที่และความมีหน้ามีตาทางสังคม การยอมรับจากสังคมภายนอก

1.2.2. ลืมภารกิจและกลุ่มเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษาของโรงเรียน

1.2.3. แสวงหารางวัลจากการประกวดการแข่งขัน

2. 5.ปัญหาจากผู้เรียน

2.1. ด้านความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน

2.1.1. พื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียนแต่ละคนไม่เท่ากัน

2.2. การสอนตามหลักที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง สวนทางกับเนื้อหาสาระที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

3. 6.ปัญหาจากปัจจัยภายนอก

3.1. นโยบายการจัดการศึกษาจากส่วนกลาง

3.1.1. การประกันคุณภาพการศึกษา

3.1.2. การประเมินผลการศึกษาระดับชาติ

3.2. ค่านิยม

3.2.1. การยอมรับคนเก่ง โดยเฉพาะในเชิงวิชาการ

3.2.2. หลักสูตรสถานศึกษาที่ใช้กันอยู่ในโรงเรียนไม่ได้รับการยอมรับในสถาบันการศึกษา

3.3. บริบทของสังคมที่อยู่รอบๆของโรงเรียน ผู้เรียน วัฒนธรรมของชั้นเรียนและโรงเรียน

4. สรุปได้ว่า ปัญหาของการพัฒนาหลักสูตร เกิดจากสาเหตุหลายประการ ทั้งด้านการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ด้านตัวหลักสูตรเอง ด้านการขาดภาวะผู้นำ ด้านตัวครูผู้ปฏิบัติ และปัจจัยภายนอกอื่นๆ บริบทของสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับผู้เรียน เพื่อพัฒนาผูเรียนในทุกๆด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา และเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน

5. 1.ปัญหาด้านการยอมรับในการเปลี่ยนแปลง

5.1. สาเหตุ

5.1.1. การขาดความเข้าใจหรือประสบการณ์เดิมที่ผ่านมา

5.1.2. บรรทัดฐานทางสังคม

5.1.3. การยอมรับของกลุ่ม

5.1.4. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

5.1.5. การให้อำนาจในการกำหนดกิจกรรม

5.2. การแก้ปัญหา

5.2.1. การพัฒนานวัตกรรม

5.2.1.1. คือทำให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นๆส่งผลดีกว่าเดิม

5.2.2. การเปิดรับการเปลี่ยนแปลง

5.2.2.1. ผู้นำการศึกษาควรเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงร่วมกับครูและเจ้าหน้าที่ทุกคน

5.2.2.2. วิเคราะห์สถานการณ์

5.2.2.3. วางแผนการเปลี่ยนแปลง

5.2.2.4. พัฒนารูปแบบการเปลี่ยนแปลงในการกำหนดหลักสูตรร่วมกัน

5.2.2.5. ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรค

6. 2.ปัญหาจากหลักสูตร

6.1. สาเเหตุ

6.1.1. การกำหนดความชัดเจนของกรอบแนวคิด

6.1.1.1. ความซับซ้อนและความไม่กระจ่างของรายละเอียด

6.1.1.2. กรอบแนวคิดและข้อความในการพัฒนาหลักสูตร

6.2. การแก้ปัญหา

6.2.1. ผู้เรียนควรได้เรียนรู้และแนวคิดที่จะพัฒนาให้รู้จักลำดับความคิดเชิงระบบ

6.2.2. หลักสูตรต้องเปิดช่องว่างเพื่อเปิดโอกาสให้ครูผู้ใช้หลักสูตรได้ตีความและเติมเต็ม

6.2.3. พัฒนาหลักสูตรที่กำหนดเนื้อหาสาระที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

6.2.4. กำหนดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ที่อยู่แวดล้อมตัวเด็กมากกว่าครู

7. 3.ปัญหาจากการขาดภาวะผู้นำและการนิเทศติดตาม

7.1. สาเหตุ

7.1.1. ความต้องการกำลังคนในอนาคต

7.2. การแก้ปัญหา

7.2.1. นักศึกษาและนักพัฒนาหลักสูตรควรศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน

7.2.2. พัฒนาคนโดยผ่านระบบการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

7.2.3. ผู้บริหารเป็นผู้เริ่มต้นและนำพาองค์กร

7.2.3.1. เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาหลักสูตรอยู่ตลอดเวลา

7.2.3.2. เป็นผู้นำที่ช่วยให้เกิดความเจริญในการเรียนรู้ของนักเรียน

7.2.3.3. เป็นผู้อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการสอนและการเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน

7.2.3.4. เป็นผู้ที่ต้องจัดโปรแกรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

7.2.3.5. สร้างบรรยากาศเชิงบวกในโรงเรียน

7.2.3.6. มีพฤติกรรมการบริหารและแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.3.7. ให้คำแนะนำด้านหลักสูตรกับครูทุกคนและเป็นตัวกลางเชื่อมโยงด้านนโยบายในโรงเรียน

7.2.3.8. เป็นแรงบันดาลใจ ให้พลังกับทีม ให้กำลังใจ

7.2.3.9. เป็นที่ปรึกษา เป็นผู้คอยให้การสนับสนุนและคอยติดตามความก้าวหน้า

7.2.3.10. เป็นผู้นำที่เข้าใจหลักสูตรสถานศึกษาทั้งหมดในภาพรวม

7.2.3.11. พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผล

7.2.3.12. ต้องทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่า

7.2.3.12.1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และประสบความสำเร็จได้

7.2.3.12.2. ความสำเร็จในระดับต้นจะนำไปสู่ความสำเร็จในระดับต่อๆไป

7.2.3.12.3. โรงเรียนเป็นสถาบันที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ประสบความสำเร็จ

7.2.3.12.4. ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนเป็นตัวชี้วัดการจัดการศึกษาและการตัดสินใจของผู้บริหารกับครู