ระบบการเมืองการปกครองของรัฐสมาชิกอาเซียน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบการเมืองการปกครองของรัฐสมาชิกอาเซียน by Mind Map: ระบบการเมืองการปกครองของรัฐสมาชิกอาเซียน

1. ลาว

2. เวียดนาม

3. กัมพูชา

4. อินโดนีเซีย

5. มาเลเซีย

6. ประชาธิปไตย

7. สังคมนิยม

8. สมบูรณาญาสิทธิราชย์

9. บรูไนดารุสซาลาม

10. เมียนมาร์

11. ฟิลิปปินส์

12. ไทย

13. สิงคโปร์