ระบบการเมืองการปกครองของรัฐสมาชิกอาเซียน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบการเมืองการปกครองของรัฐสมาชิกอาเซียน by Mind Map: ระบบการเมืองการปกครองของรัฐสมาชิกอาเซียน

1. ประชาธิปไตย

2. สังคมนิยม

3. สมบูรณาญาสิทธิราชย์

4. บรูไนดารุสซาลาม

5. ลาว

6. เวียดนาม

7. กัมพูชา

8. อินโดนีเซีย

9. มาเลเซีย

10. เมียนมาร์

11. ฟิลิปปินส์

12. ไทย

13. สิงคโปร์