NOKTALAMA İŞARETLERİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
NOKTALAMA İŞARETLERİ by Mind Map: NOKTALAMA İŞARETLERİ

1. 1- Nokta (.)

1.1. Örnekler

1.1.1. Türk Dil Kurumu, 1932 yılında kurul­muştur.

1.1.2. Alb. (albay), Dr. (doktor), Yrd. Doç. (yardımcı doçent), Prof. (profesör), Cad. (cadde), Sok. (sokak), s. (sayfa).

1.1.3. 3. (üçüncü), 15. (on beşinci); II. Mehmet, XIV. Louis, XV. yüzyıl; 2. Cadde, 20. Sokak, 4. Levent.

2. 2-Virgül ( , )

2.1. Örnekler

2.1.1. Fırtınadan, soğuktan, karanlıktan ve biraz da korkudan sonra bu sı­cak, aydınlık ve sevimli odanın havasında erir gibi oldum. (Halide Edip Adıvar)

2.1.2. Umduk, bekledik, düşündük. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

2.1.3. Efendiler, bilirsiniz ki hayat demek, mücadele, müsademe demektir. (Atatürk) Sayın Başkan, Sevgili Kardeşim, Değerli Arkadaşım,

3. 3-Noktalı Virgül ( ; )

3.1. Örnekler

3.1.1. Türkiye, İngiltere, Azerbaycan; Ankara, Londra, Bakü.

3.1.2. At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır. (Atasözü)

3.1.3. Yeni usul şiirimiz; zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu. (Yahya Kemal Beyatlı)

4. 4-İki Nokta (: )

4.1. Örnekler

4.1.1. Millî Edebiyat akımının temsilcilerinden bir kısmını sıralayalım: Ömer Seyfettin, Halide Edip Adıvar, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Ali Canip Yöntem.

4.1.2. Bu kararın istinat ettiği en kuvvetli muhakeme ve mantık şu idi: Esas, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. (Atatürk)

4.1.3. Bilge Kağan: Türklerim, işitin! Üstten gök çökmedikçe, alttan yer delinmedikçe ülkenizi, törenizi kim bozabilir sizin? Koro: Göğe erer başımız başınla senin!

5. 5-Üç Nokta ( ... )

5.1. Örnekler

5.1.1. Ne çare ki çirkinliği hemencecik ve herkes tarafından görülüveri­yordu da bu yanı... (Tarık Buğra)

5.1.2. ... derken şehrin öte başından boğuk boğuk sesler gelmeye başladı... (Tarık Buğra)

5.1.3. Sana uğurlar olsun... Ayrılıyor yolumuz! (Faruk Nafiz Çamlıbel)

6. 6-Soru İşareti ( ? )

6.1. Örnekler

6.1.1. Yeni yazıyı tatbik etmek için ne düşündünüz? (Falih Rıfkı Atay)

6.1.2. Gümrükteki memur başını kaldırdı: — Adınız?

6.1.3. 1496 (?) yılında doğan Fuzuli...

7. 7-Ünlem İşareti ( ! )

7.1. Örnekler

7.1.1. Ne mutlu Türk’üm diyene! (Atatürk)

7.1.2. Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri! (Atatürk)

7.1.3. İsteseymiş bir günde bitirirmiş (!) ama ne yazık ki vakti yokmuş (!).

8. 8-Kesme İşareti ( - )

8.1. Örnekler

8.1.1. Soğuktan mı titriyordum, yoksa heyecandan, üzüntüden mi bil- mem. Havuzun suyu bulanık. Kapının saatleri 12’yi geçmiş. (Sait Faik Abasıyanık)

8.1.2. Küçük bir sürü -dört inekle birkaç koyun- köye giren geniş yolun ağzında durmuştu. (Ömer Seyfettin)

8.1.3. a-raş-tır-ma, bi-le-zik, du-ruş-ma, ku-yum-cu-luk, prog-ram, ya-zar-lık.

9. 9-Tırnak İşareti ( “ ” )

9.1. Örnekler

9.1.1. Türk Dil Kurumu binasının yan cephesinde Atatürk’ün “Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.” sözü yazılıdır.

9.1.2. Yeni bir “barış taarruzu” başladı.

9.1.3. Bugün öğrenciler “Kendi Gök Kubbemiz” adlı şiiri incelediler.

10. 10-Yay Ayraç ( )

10.1. Örnekler

10.1.1. Anadolu kentlerini, köylerini (Köy sözünü de çekinerek yazıyorum.) gezsek bile görmek için değil, kendimizi göstermek için geziyoruz. (Nurullah Ataç)

10.1.2. Yunus Emre’nin (1240?-1320)... İmek fiilinin (ek fiil) geniş zamanı şahıs ekleriyle çekilir.

10.1.3. İhtiyar – (Yavaş yavaş Kaymakam'a yaklaşır.) Ne oluyor beyefendi? Allah rızası için bana da anlatın... (Reşat Nuri Güntekin)