Atomet dhe Radioaktiviteti

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Atomet dhe Radioaktiviteti by Mind Map: Atomet dhe Radioaktiviteti

1. Atomi

1.1. Ndertimi i atomit

1.1.1. Berthama

1.1.1.1. Protonet (+)

1.1.1.2. Neutronet (pa ngarkese)

1.1.2. Elektronet (-)

1.2. Numri atomik = nr. protoneve ( Z )

1.3. Numri i mases (nukloneve) = nr.protoneve + nr.neutroneve ( A=N+Z )

1.4. Izotopet - atome te te njejtit element qe kane te njejtin numer atomik, por numer te ndryshem neutronesh ne berthame.

2. Rrezatimet

2.1. Rrezatimi jonizues

2.1.1. Atomet behen jone kur :

2.1.1.1. humbasin elektrone (+)

2.1.1.2. fitojne elektrone (-)

2.1.2. Llojet

2.1.2.1. Rrezatimi ultravjollce

2.1.2.2. Rrezet X

2.2. Rrezatimi berthamor

2.2.1. Grimcat alfa

2.2.1.1. Efekti jonizues me i forte se grimcat beta.

2.2.1.2. Jo shume depertuese (ndalohet nga shtrese letre)

2.2.1.3. Shpejtesi me e vogel

2.2.1.4. Devijohen nga nje fushe magnetike

2.2.1.5. Masa e larte

2.2.2. Grimcat beta

2.2.2.1. Efekti jonizues i dobet

2.2.2.2. Depertues (ndalohet nga nje shtres alumini)

2.2.2.3. Shpejtesi me madhe

2.2.2.4. Devijohen nga nje fushe magnetike

2.2.2.5. Masa e ulet

2.2.3. Rrezet gama

2.2.3.1. Shume depertues

2.2.3.2. Nuk devijohet nga fusha magnetike

2.2.3.3. Efekti jonizues shume i dobet

2.2.3.4. Nuk ka mase

2.2.3.5. Shpejtesia e drites

3. Zberthimet radioaktive

3.1. Zberthimi alfa

3.1.1. Fluks berthamash

3.2. Zberthimi beta

3.2.1. Beta (-) Fluks elektronesh

3.2.2. Beta (+) Fluks pozitronesh

3.3. Zberthimi gama

3.3.1. Fluks fotonesh

4. Energjia berthamore

4.1. Ndarja berthamore (fisioni)

4.2. Bashkimi berthamor (fusioni)

4.3. Energjia ne vetvete ka mase

4.3.1. E = mc2

5. Modelet e atomit

5.1. Modeli i Tomsonit

5.2. Modeli i Radherfordit

5.3. Hipoteza e Maks-Plankut

5.4. Modeli i Radherford-Borit

6. Grimcat perberese te atomit

6.1. Grimcat themelore

6.1.1. Elektronet

6.2. Grimcat jo themelore

6.2.1. Protonet (2 kuarke te siperm dhe 1 kuark i poshtem)

6.2.2. Neutronet (2 kuarke te poshtem dhe 1 kuark i siperm)