SUMBANGAN TAMADUN ISLAM DALAM TAMADUN DUNIA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SUMBANGAN TAMADUN ISLAM DALAM TAMADUN DUNIA by Mind Map: SUMBANGAN TAMADUN ISLAM DALAM TAMADUN DUNIA

1. Mengasaskan Piagam Madinah

2. Tokoh-tokoh Islam seperti al-Kawarizmi, Ibnu Sina, al-Farabi meneroka bidang baharu yang menjadi sumber rujukan asas generasi sekarang. Contoh ilmu bidang sains yang diteroka cendikiawan Islam seperti ilmu matematik, kimia, fizik, biologi & falaq.

3. Konsep Rububiyyah

3.1. Ekonomi Islam menekankan Allah sebagai penguasa yang membuat peraturan muamalah untuk memelihara kehidupan makhluk

4. Tokok-tokoh ilmuan Islam seperti Ibnu Sina dan Al-Khawarizmi masih menjadi sumber rujukan hingga ke hari ini

5. Akhlak merupakan perkara yang amat penting dalam ajaran Islam. Permulaan pembinaan tamadun mestilah berasaskan kepada akhlak. Tanpa akhlak yang mulia, manusia tidak akan mencapai ketamadunan. Tamadun Islam adalah tamadun yang seimbang antara kebendaan dan kerohanian.

6. PENGENALAN

6.1. Tamadun Islam merupakan sebuah tamadun yang amat berbeza dengan tamadun-tamadun dunia lain.

6.2. Tamadun Islam berkembang dari Semenanjung Tanah Arab oleh Nabi Muhammad s.a.w. selepas menerima wahyu pertama.

6.3. Sumbangan Islam, tamadun dan masyarakat muslim terhadap tamadun dunia berlaku dengan amat ketara sekali.

7. ASAS TAMADUN ISLAM

7.1. AKIDAH

7.1.1. Hal ini juga hendaklah berasaskan kepada keimanan kepada Allah s.w.t. dan Rasulullah s.a.w.

7.1.2. Akidah adalah salah satu perkara asas iaitu memajukan muka bumi ini sama ada dari sudut kebendaan atau kerohanian.

7.1.3. Apabila seseorang itu beriman kepada Allah s.w.t. dan Rasulullah s.a.w. maka segala usahanya adalah pasti kerana Allah s.w.t. dan niat ikhlas kerana Allah s.w.t.

7.2. Ibadah

7.2.1. ujuan manusia hidup di atas muka bumi ini adalah semata- mata beribadah kepada Allah s.w.t. dan Itulah tujuan asal kehadiran mereka dibangunkan di muka bumi untuk mengikut perintah Allah s.w.t.

7.2.2. Semua aktiviti manusia sama ada urusan agama atau dunia semuanya adalah dikira sebagai ibadah dan juga membangunkan muka bumi dianggap sebagai ibadah jika ia dilakukan semata-mata niat mencari keredhaan Allah s.w.t.

7.3. Syariah

7.3.1. amadun Islam adalah tamadun yang berlandaskan kepada syarak. Al Quran dan al Hadith adalah sebagai rujukan utama dalam memajukan muka bumi ini. Tamadun dalam politik, ekonomi, pertanian, perniagaan dan sebagainya adalah berlandaskan kepada pimpinan al Quran dan al Hadith.

7.4. Akhlak

8. SUMBANGAN POLITIK

8.1. Perkataan Yunani:Politikus yang bermaksud Negara atau kota

8.2. Bahasa Arab 'siasah' yang bermaksud menguasai,memerintah,mentadbir, menyusun atur dan mengawal

8.3. Pada zaman Rasulullah

8.3.1. Rasulullah sebagai ketua negara

8.3.2. Dasar negara Islam Madinah

8.3.3. Mempersaudarakan penduduk Madinah

8.3.4. Syura sebagai asan dan prinsip pemerintahan

8.4. Sumbangan

8.4.1. Ciri-ciri negara Islam

8.4.1.1. Menegakkan hukum Allah

8.4.1.2. Kebenaran

8.4.1.3. Keadilan

8.4.1.4. Kebebasan

9. SUMBANGAN PERTEJEMAHAN

9.1. antara sarjana baray berperanan besar dlm menterjemah karya islam ke bahasa eropah ialah Garard

9.2. kitab islam yg diterjemah oleh Gerard

9.2.1. al-qanun

9.2.2. fi al-tibb

9.2.3. al-tasrif

9.2.4. al-zahrawi

9.3. limpahan karya islam menjadi pencetus kelahiran universiti

9.3.1. eropah

9.3.1.1. Universiti Bologna (1088m)

9.3.1.2. Universiti Naples (1224M)

9.3.2. itali

9.3.2.1. Universiti Paris (1101m)

9.3.3. england

9.3.3.1. Universiti cambridge (1207m)

10. SUMBANGAN EKONOMI

10.1. Merupakan aktiviti manusia dalam bidang perniagaan,urusan kewangan dan pengurusan sumber manusia

10.2. Ciri-ciri

10.2.1. Seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat

10.2.2. Menepati syarak

10.2.3. Diasaskan kepada prnsip akidah dan syariat

10.2.4. Diawasi syariat dan dikawal pemerintah

10.3. Sumbangan

10.3.1. Konsep Tazkiyyah

10.3.1.1. Bertujuan membentuk jiwa dan akhlak melalui pembersihan harta

10.3.2. Konsep Khalifah

10.3.2.1. Manusia menjadi pemegang amanah yang perlu memakmurkan dunia dan harta bukan hak mutlak manusia

11. SUMBANGAN PENGALIRAN ILMU

11.1. Islam mengajar setiap orang mencari ilmu dan mengamalkan ilmu yang dipelajari

11.2. Zaman kemuncak ilmu pengetahuan

11.2.1. Zaman Khulafa' Ar rasyidin

11.2.2. Zaman Umayyah

11.2.3. Zaman Abasiyah

11.3. Sumbangan

11.3.1. Contoh bidang ilmu yang telah diterokai oleh cendikiawan Islam adalah Biologi,Matematik,Astronomi dan Falaq

12. RUMUSAN

12.1. tamadun islam dapat memberi sumbangan kepada tamadun manusia sehingga kini

12.2. tamadun islam banyak melahirkan tokoh tokoh hebat dalam pelbagai jenis ilmu

12.3. kewujudan islam dapat megajar setiap kepimpinan dan perkara lain perlu dilakukan secara adil dan berdasarkan akhlak

12.4. tamadun islam adalah tamadun yang benar berpandukan Al- Quran dan Al - sunnah