Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Human needs by Mind Map: Human needs

1. Maslow's

1.1. 1. มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความต้องการอยู่เสมอและไม่มีวันสิ้นสุด และมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งที่มนุษย์ต้องการขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาได้รับ หรือมีอยู่แล้ว เมื่อความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งได้รับการตอบสนองแล้วก็ยังมีความต้องการนั้นต่อไป เช่น ความต้องการในปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เป็นต้นม

1.2. 2. ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจพฤติกรรมของมนุษย์อีก แต่ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจะเป็นสิ่งจูงใจต่อไป

1.3. 3. ความต้องการของมนุษย์มีลำดับของความสำคัญแตกต่างกัน ความต้องการมีหลายด้าน บุคคลมีการแบ่งระดับความสำคัญ ความเร่งด่วนต่อชีวิตแตกต่างกัน และจะแสดงพฤติกรรมที่นำไปสู่ความต้องการที่มีความสำคัญมากกว่าก่อนเสมอม

1.4. ขั้นที่ 1 ความต้องการทางร่างกาย (physiological needs) ขั้นที่ 2 ความต้องการความปลอดภัย (need for safety) ขั้นที่ 3 ความต้องการความรักและการยอมรับ (need for love and acceptance) ขั้นที่ 4 ความต้องการนับถือตนเองและได้รับการเคารพจากผู้อื่น (need for self-esteem) ขั้นที่ 5 ความต้องการรู้และเข้าใจตนเอง (knowledge and understanding) ขั้นที่ 6 ความต้องเข้าถึงสุนทรียะความดีงามของชีวิต (need for aesthetics/beauty) ขั้นที่ 7 ความต้องเข้าถึงศักยภาพแห่งตน (self-actualization needs) ขั้นที่ 8 ความต้องเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมในการอุทิศตนเพื่อมวลมนุษยชาติ (transcendence)

2. Handerson

2.1. บุคคล

2.1.1. สามารถปฏิบัตกิจกรรม 14 ประการ

2.1.1.1. หายใจได้อย่างปกติ

2.1.1.2. กินอาหารดื่มน้ำได้อยอ่งเพียงพอ

2.1.1.3. ขับถ่ายอย่างปกติ

2.1.1.4. คลื่นไหวและคงสภาพร่า่งกายในการทรงตัว

2.1.1.5. นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ

2.1.1.6. เลือกใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสม

2.1.1.7. รักษาอุณหภูมิร่างกาย และคงสภาพอุณหภูมิร่างกาย

2.1.1.8. รักษาความสะอาดข้องร่างกาย ผิวหนัง เสื้อผ้า

2.1.1.9. หลีกเลี้ยงแันตรายจากสิ่งแวดล้อมและการกระทำจากผู้อื่น

2.1.1.10. สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น และสามารถแสดงอารมณ์ได้

2.1.1.11. เลือกนับถือศาสนาตามความเชื่อของตนเอง

2.1.1.12. ทำงานหรือประกอบกิจกรรมต่างๆให้ประสบความสำเร็จ

2.1.1.13. เล่นหรือร่วมสันทนาการกับกลุ่มเพื่อน

2.1.1.14. เรียนค้นคว้าหาคำตอบในสิ่งที่ต้องการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองและในทางสุขภาพ

2.2. สิ่งแวดล้อม

2.2.1. แสง

2.2.2. อุณหภูมิ

2.2.3. ความกดอากาศ

2.2.4. การถ่ายเทอากาศ

2.2.5. ของเสีย

2.2.6. สารเคมี

2.2.7. ความสะอาดของสิ่งแวดล้อม

2.3. พยาบาล

2.3.1. เสริม

2.3.2. ส่งเสริม

2.3.3. ทดแทน

2.4. สุขภาพ

2.4.1. เจ็บป่วย

2.4.1.1. พื้นหาย

2.4.1.1.1. เสริม

2.4.1.1.2. ส่งเสิม

2.4.1.1.3. ทดแทน

2.4.1.2. ตายอย่างสงบ

2.4.2. ปกติ