การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ by Mind Map: การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

1. สมัยก่อนประวัติศาสตร์

1.1. ยุคหิน

1.1.1. ยุคหินเก่า

1.1.1.1. ( ๒,๕๐๐,๐๐๐ ปี - ๑๐,๐๐๐ ปี ) ยุคนี้มนุษย์ดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์ เก็บหาอาหาร อาศัยอยู่ในถ้ำ ใช้เครื่องมือที่เป็นหินหยาบๆรู้จักเขียนภาพตามผนัง

1.1.2. ยุคหินกลาง

1.1.2.1. ( ๑๐,๐๐๐ ปี - ๘,๐๐๐ ปี ) ยุคนี้มนุษย์ดำรงชีวิตเหมือนยุคหินเก่า รู้จักทำเครื่องมือหินที่ประณีตมากขึ้น รู้จักทำเครื่องปั้นดินเผาที่มีลักษณะผิวเรียบมัน

1.1.3. ยุคหินใหม่

1.1.3.1. ( ๑๐,๐๐๐ ปี - ๘,๐๐๐ ปี ) ยุคนี้มนุษย์ดำรงชีวิตเหมือนยุคหินเก่า รู้จักทำเครื่องมือหินที่ประณีตมากขึ้น รู้จักทำเครื่องปั้นดินเผาที่มีลักษณะผิวเรียบมัน

1.2. ยุคโลหะ

1.2.1. ยุคสำริด

1.2.1.1. ( ๔,๐๐๐ ปี - ๓,๐๐๐ ปี ) มนุษย์อาศัยอยู่เป็นชุมชนใหญ่ขึ้น ดำรงชีวิตด้วยการเพาะปลูก รู้จักปลูกข้าว มีการเลี้ยงสัตว์ เช่น หมู วัว มีชีวิตความเป็นอยู่ดีกว่ายุคหินใหม่รู้จักทำสำริดเป็นเครื่องใช้ เครื่องประดับ

1.2.2. ยุคเหล็ก

1.2.2.1. ( ๓,๐๐๐ ปี - ๑,๕๐๐ ปี ) การดำรงชีวิเจริญขึ้นและซับซ้อนกว่ายุคสำริด มีการติด่อค้ขายและรับอารยธรรมจากต่างแดน ทำให้ผู้คนมีความเจริญแตกต่างกัน มีการนำเหล็กมาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ ซึ่งมีความคงทนกว่าสำริด จึงใช้งานได้ดีกว่า

2. สมัยประวัติศาสตร์

2.1. เป็นยุคสมัยที่มนุษย์รู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาใช้แล้ว โดยได้มีการบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ในยุคสมัยนั้นเป็นลายลักษณ์อักษร มักพบอยู่ตาม ผนังถ้ำ แผ่นดินเหนียว แผ่นหิน ใบลาน และแผ่นโลหะ ชุมชนของมนุษย์ในภูมิภาคต่างๆ ก้าวเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ ในระยะเวลาไม่เท่ากัน เนื่องด้วยความสามารถของมนุษย์ในการสร้างสรรค์อารยธรรมความเจริญที่แตกต่างกัน