Get Started. It's Free
or sign up with your email address
OnePage by Mind Map: OnePage

1. Day1

1.1. Câu hỏi

1.1.1. さくっと作成、らく〜に運営。ホームページ作成ならOne Page

1.1.2. Gồm những thành phần gì?

1.1.3. Theo cách thông thường, làm thế nào để tạo được nó?

1.1.4. Muốn packager hóa nó thì làm như nào?

1.2. Tham khảo

1.2.1. one-page.cloud

1.3. Trải nghiệm OnePage

1.4. Ý tưởng của OnePage

1.4.1. Component hóa các thành phần, giúp người dùng có thể chỉnh sửa, customize dễ dàng

1.4.2. Tạo các theme có sẵn giúp người dùng có thể tùy chỉnh giao diện cho các chủ đề khác nhau

1.4.3. Tạo sẵn các content giúp cho người dùng tạo trang tốt hơn

1.5. Các màn hình

1.5.1. Page

1.5.1.1. Page index

1.5.1.2. Page preview

1.5.1.2.1. ???

1.5.1.3. Page public

1.5.1.4. Page reports

1.5.1.4.1. ???

1.5.2. Site

1.5.2.1. Site setting

1.5.2.2. ????

1.5.3. Upload images

1.5.4. For admin

1.5.4.1. User manager

1.5.4.2. Notify manager

1.5.4.3. Preset manager

1.5.4.3.1. ???

1.5.4.4. Theme manager

1.5.4.4.1. ???

1.6. Todo

1.6.1. Trải nghiệm OnePage

1.6.2. Xem các tính năng OnePage cung cấp

1.6.3. For interner

1.6.3.1. Trải nghiệm Onepage

1.6.3.2. Xem các tính năng OnePage cung cấp

1.6.3.3. Cài đặt môi trường

1.6.3.4. Đặt Q-A

1.6.3.4.1. [Basic] Training 2018

1.6.3.5. Cài đặt account slack, git

1.6.3.6. Chia team, viết review

1.6.3.6.1. Meet Google Drive – One place for all your files

1.6.4. For trainer

1.6.4.1. Add slack

1.6.4.2. Add git

1.6.4.3. Support tiếng nhật

1.6.4.4. Trả lời Q-A

2. Day2

2.1. Present (30mins)

2.1.1. Nội dung: tổng quan OnePage

2.2. Preset data

2.3. Slack & Github

2.3.1. Slack

2.3.1.1. Channel

2.3.1.1.1. @here

2.3.1.1.2. @channel

2.3.1.2. Thread

2.3.1.3. Members

2.3.2. Folow git

2.3.2.1. Label git

2.3.2.2. Flow khi nhận task

2.3.2.2.1. 1. Tự assign task đó cho bản thân

2.3.2.2.2. 2. Checkout -b ra từ branch base

2.3.2.2.3. 3. Làm task

2.3.2.2.4. 4. Sau khi hoàn thành, tạo pull request

2.3.2.2.5. 5. Lên github tạo pull request

2.3.2.2.6. 6. Nhờ member review giúp

2.4. Todo

2.4.1. Intern

2.4.1.1. Tạo preset data, cài đặt hoàn thiện môi trường

2.4.1.2. Tìm hiểu flow github và folow slack

2.4.1.3. Tìm hiểu về reactjs cơ bản

2.4.1.3.1. Link tham khảo

2.4.2. Trainer

2.4.2.1. Add vào group slack

3. Day3

3.1. Tổng kết kiến thức ReactJS đã học được

3.1.1. Hiểu tổng quan về Reactjs

3.1.2. Vòng đời reactjs

3.2. Q-A

3.3. Giải thích luồng tạo thành page edit

3.4. Cách debugs

3.4.1. Rails

3.4.1.1. Lỗi Rails nên xem ở đâu?

3.4.1.2. Làm thế nào để fix?

3.4.2. ReactJS

3.4.2.1. Lỗi Reactjs nên xem ở đâu?

3.4.2.2. Làm thế nào để fix?

3.4.2.2.1. React Developer Tools

3.4.2.2.2. Hướng dẫn debugging JavaScript trong Chrome DevTools

3.4.2.2.3. Làm quen với React DevTools Và Redux DevTools

3.5. Làm task OnePage

3.5.1. Task về Rails???

3.5.2. Task về Reactjs???

3.6. TODO

3.6.1. Xóa hết data bảng user (trừ preset)

3.6.2. Bỏ upstream

3.6.2.1. git remote -v

3.6.2.2. Xoas remote upstream

3.6.3. Làm task OnePage

3.6.3.1. Reactjs

3.6.3.1.1. https://github.com/orcainc/onepage/issues/669

3.6.3.1.2. https://github.com/orcainc/onepage/issues/662

3.6.3.1.3. https://github.com/orcainc/onepage/issues/894

3.6.3.1.4. https://github.com/orcainc/onepage/issues/878

3.6.3.1.5. https://github.com/orcainc/onepage/issues/688

3.6.4. Học thêm về Reactjs

4. Day4

4.1. Tổng hợp ReactJS đã học

4.2. Q-A

4.3. Giải thích cấu trúc page edit

4.3.1. Row

4.3.1.1. Columns

4.3.1.1.1. Components

4.4. Tổng kết cách debugs trên Reactjs

4.5. TODO

4.5.1. Luyện tập thêm về ReactJS

4.5.1.1. https://github.com/orcainc/onepage/issues/867

4.5.1.2. https://github.com/orcainc/onepage/issues/744

4.5.1.3. https://github.com/orcainc/onepage/issues/1089

4.5.1.4. https://github.com/orcainc/onepage/issues/1125

4.5.1.5. https://github.com/orcainc/onepage/issues/1189

4.5.2. Luyện tập thêm về Git folow

4.5.3. Đọc thêm về vòng đời ReactJS

5. Day5

5.1. Q-A

5.2. Review pull

5.3. TODO

5.3.1. Luyện tập về ReactJS

5.3.1.1. https://github.com/orcainc/onepage/issues/867

5.3.1.2. https://github.com/orcainc/onepage/issues/1089

5.3.1.3. https://github.com/orcainc/onepage/issues/1125

5.3.1.4. https://github.com/orcainc/onepage/issues/1189

6. Day6

6.1. Review pull

6.1.1. Cross review

6.2. Giải thích luồng lưu dữ liệu trong ReactJS

6.3. Họp sprint

6.3.1. 1h - 1.5h

6.3.1.1. Mục tiêu

6.3.1.1.1. Xem cách mọi người họp sprint

6.3.1.1.2. Mỗi sprint kéo dài 2 tuần

6.4. TODO

6.4.1. Luyện tập ReactJS

6.4.1.1. Mỗi member tự pick 1 task liên quan đến ReactJS để làm

6.4.1.1.1. Pick xong thì mọi người dán issue link của mình vào đây

6.4.1.1.2. Linh

6.4.1.1.3. Duy

6.4.1.1.4. Vu

6.4.1.1.5. Hieu

6.4.1.1.6. Son

6.4.1.2. Mỗi bạn tự chọn 1 component rồi tìm hiểu cách lưu dữ liệu

6.4.1.2.1. Linh

6.4.1.2.2. Duy

6.4.1.2.3. Vu

6.4.1.2.4. Hieu

6.4.1.2.5. Son

6.4.2. Đọc về mongoID

6.4.2.1. Mục tiêu

6.4.2.1.1. Hiểu được các mối quan embeds one,embeds_many,... trong mongo

6.4.2.1.2. Xem data trong page edit được lưu vào database như thế nào

6.5. Day6

6.5.1. Day6

7. Day7

7.1. Review pull

7.1.1. Cross review

7.2. TODO

7.2.1. Luyện tập ReactJS

7.2.1.1. Mỗi member tự pick 1 task liên quan đến ReactJS để làm

7.2.1.1.1. Linh

7.2.1.1.2. Duy

7.2.1.1.3. Vu

7.2.1.1.4. Hieu

7.2.1.1.5. Son

7.2.2. Đọc về MongoID

7.2.2.1. Mục tiêu

7.2.2.1.1. Cách tìm kiếm, truy xuất dữ liệu trong mongoID

7.3. Folow làm bugs

7.3.1. 1. Tự assign cho mình

7.3.1.1. Tạm thời chưa cần

7.3.2. 2. Tái hiện bugs trên môi trường trong issue có ghi

7.3.2.1. Staging

7.3.2.2. Honban

7.3.3. 3. Nếu tái hiện được

7.3.3.1. Tái hiện lại trên môi trường local

7.3.4. 3.1 Nếu không tái hiện được

7.3.4.1. Tái hiện trên môi trường local

7.3.4.1.1. Có tái hiện được

7.3.4.1.2. Không tái hiện được

7.3.5. 4. Sau khi fix xong thì tạo pull, nhờ review

8. Day8

8.1. Review pull

8.2. Giải thích page preview/page public

8.2.1. Decorator

8.2.1.1. Tìm hiểu Decorator trong Rails

8.3. TODO

8.3.1. ReactJS (last)

8.3.1.1. https://github.com/orcainc/onepage/issues/411

8.3.1.1.1. Làm sau cùng

8.3.1.2. https://github.com/orcainc/onepage/issues/426

8.3.1.3. https://github.com/orcainc/onepage/issues/894

8.3.1.4. https://goo.gl/MZeZsH

8.3.2. Tự xem lại cách render ra trang preview và public

8.3.3. Cross check

8.4. 今日の一言

8.4.1. 理由を考える前に解決できる方法をもっと考えろう!

9. Day9

9.1. Review pull

9.2. Q-A and be Q-A

9.3. Cách debug task Rails

9.3.1. binding.pry

9.3.2. Vị trí đặt

9.3.2.1. controller

9.3.2.2. model

9.3.2.3. html.slim

9.3.2.4. helper

9.3.2.5. decorator

9.3.2.6. ....

9.3.2.7. Nếu không đặt được?

9.3.2.7.1. debugger

9.3.3. Xem màn hình log server

9.4. TODO

9.4.1. Luyện tập task Rails

9.4.1.1. https://github.com/orcainc/onepage/issues/1556

9.4.1.1.1. Duy

9.4.1.2. https://github.com/orcainc/onepage/issues/1521

9.4.1.2.1. Sơn

9.4.1.3. https://github.com/orcainc/onepage/issues/1330

9.4.1.3.1. Vũ

9.4.1.4. https://github.com/orcainc/onepage/issues/1277

9.4.1.4.1. Hieu

9.4.1.5. https://github.com/orcainc/onepage/issues/366

9.4.1.6. Nếu đã fix thì mọi người tự pick thêm nhé

9.4.1.6.1. Yêu cầu

9.4.2. Không làm trùng task nhau

9.4.3. Hoặc task javascript liên quan đến view (html.slim)

9.4.4. Còn time chuẩn bị cái present :D

9.5. 今日の一言

9.5.1. 今までやってなかった事を後悔するだけ

10. Day10

10.1. Review Pull

10.2. TODO

10.2.1. Làm task Rails

10.2.2. Làm present tổng hợp lại kiến thức

10.2.2.1. Mỗi team 20p ~25p

10.2.2.2. Tổng hợp lại kiến thức đã học

10.2.2.2.1. Ví dụ

10.2.2.2.2. Tùy theo cách trình bày của mỗi team

10.2.2.2.3. Hướng chung

10.2.2.3. Yêu cầu

10.2.2.3.1. Nhàm chán

10.2.2.3.2. Gây buồn ngủ

10.2.2.3.3. Ít hình ảnh

10.2.2.3.4. Ảnh vỡ

10.2.2.3.5. Giải thích khó hiểu

10.2.2.3.6. Giao diện xấu

10.2.2.3.7. Quá thời gian

10.2.2.3.8. Có thể dùng biểu đồ, bảng biểu, sơ đồ

10.2.2.3.9. Không giới hạn idea

10.2.2.3.10. Không giới hạn cách trình bày

10.3. 今日の一言

10.3.1. 疲れたと思ったら、もうちょっと頑張ろうか!

11. Day11

11.1. Review Pull

11.2. QA & Be QA

11.3. TODO

11.3.1. Làm task Rails

11.3.1.1. https://github.com/orcainc/onepage/issues/1203

11.3.1.2. https://github.com/orcainc/onepage/issues/1189

11.3.1.3. https://github.com/orcainc/onepage/issues/995

11.3.1.4. https://github.com/orcainc/onepage/issues/862

11.3.1.5. https://github.com/orcainc/onepage/issues/1464

11.3.1.6. https://github.com/orcainc/onepage/issues/1224

11.3.1.6.1. duy

11.3.2. Review chéo

12. Day12

12.1. Review pull

12.2. Giải thích luồng tạo pull request

12.2.1. Gắn label vào issue

12.2.1.1. プルリク済み

12.2.2. Gắn label vào pull

12.2.2.1. please review

12.2.2.2. upto staging

12.3. Giải thích về drone

12.4. Giải thích về invision

12.5. TODO

12.5.1. Làm sprint task

12.5.1.1. 背景動画パーツ

12.5.1.1.1. https://github.com/orcainc/homeup/issues/17733

12.5.1.1.2. https://github.com/orcainc/homeup/pull/18084

12.5.1.1.3. https://github.com/orcainc/homeup/pull/18522/commits/467cd870ec1506ce739bdb3584dda7c657f591c5

12.5.1.1.4. Team 2

12.5.1.2. JSパーツ

12.5.1.2.1. https://github.com/orcainc/onepage/issues/1628

12.5.1.2.2. https://github.com/orcainc/homeup/issues/19011

12.5.1.2.3. Team 3

12.5.1.3. CSS編集パーツ

12.5.1.3.1. https://github.com/orcainc/onepage/issues/1627

12.5.1.3.2. Team 3

13. Day13

13.1. Review pull

13.2. QA & Be QA

13.2.1. 背景動画

13.2.1.1. 1. Page edit

13.2.1.1.1. StylePanel

13.2.1.2. 2. Page preview

13.2.1.2.1. Cố định URL youtube

13.2.1.3. TODO

13.2.1.3.1. Page edit

13.2.1.3.2. Page preview

13.2.2. CSS Customパーツ

13.2.2.1. Sơn

13.2.2.1.1. 1. Mocup chỉnh sửa CSS

13.2.2.1.2. 4. Hiển thị data trong page public

13.2.2.2. Vũ

13.2.2.2.1. 2. Lưu data CSS người dùng nhập

13.2.2.3. Duy

13.2.2.3.1. 3. Hiển thị data trong page edit

13.3. TODO

13.3.1. Làm sprint task

13.3.2. https://github.com/orcainc/onepage/issues/1653

13.3.3. https://github.com/orcainc/onepage/issues/1649

14. Day14

14.1. Review pull

14.2. QA & be QA

14.3. Hướng dẫn sprint review

14.3.1. 1. Giải thích yêu cầu

14.3.2. 2. Demo tính năng

14.3.3. 3. Q&A

14.4. TODO

14.4.1. Fix task

14.4.1.1. https://github.com/orcainc/onepage/issues/1653

14.4.1.2. https://github.com/orcainc/onepage/issues/1649

14.4.2. Hoàn thành sprint task

14.4.2.1. Team 2

14.4.2.1.1. 背景動画

14.4.2.2. Team 3

14.4.2.2.1. CSSパーツ

15. Day15

15.1. Review pull

15.2. QA

15.3. TODO

15.3.1. 動作確認

15.3.2. Cross check

15.3.3. タスクレビュー

15.3.4. New task

16. Day16

16.1. QA & be QA

16.2. TODO

16.2.1. Làm component

16.2.1.1. Ý tưởng

16.2.1.1.1. Tên component

16.2.1.1.2. Mô tả - mục đích

16.2.2. Linh

16.2.2.1. Ý tưởng

16.2.2.1.1. Tên component

16.2.2.1.2. Mô tả

16.2.2.1.3. Mục đích

16.2.3. Son

16.2.3.1. Ý tưởng

16.2.3.1.1. Tên

16.2.3.1.2. Mô tả

16.2.3.1.3. Mục đích

16.2.3.2. Câu hỏi

16.2.3.2.1. Khi tạo một câu hỏi mới, có cần thêm nội dung mẫu vào để người dùng tham khảo khi tạo câu hỏi không?

16.2.3.2.2. Có thể thu gọn phần trả lời của người dùng không?

16.2.3.2.3. Nếu có nhiều loại câu hỏi khác nhau, có phân loại được câu hỏi không? Giống kiểu ở page public, có 1 cột filter để người dùng lọc loại câu hỏi, ví dụ câu hỏi liên quan đến: công ty, service, tiền nong,... (kiểu category)

16.2.4. Vu

16.2.4.1. Ý tưởng

16.2.4.1.1. Tên

16.2.4.1.2. Mô tả

16.2.4.1.3. Mục đích

16.2.4.2. Câu hỏi

16.2.4.2.1. Có option nào để người dùng có thể hiển thị được số % trong chart không?

16.2.4.2.2. Có option nào để người dùng có thể hiển thị thông tin các màu trong chart là gì không?

16.2.4.2.3. Có option nào để người dùng có thể thay đổi vị trí các thông tin của các màu không?

16.2.4.2.4. Có option nào để người dùng có thể sắp xếp vị trí hiển thị của các màu trong vòng tròn chart không?

16.2.4.2.5. How to Create a Pie Chart with Google Sheets

16.2.5. Duy

16.2.5.1. Ý tưởng

16.2.5.1.1. Tên

16.2.5.1.2. Mô tả

16.2.5.1.3. Mục đích

16.2.5.2. Câu hỏi

16.2.5.2.1. Nếu thời gian còn lại là 0 ngày, 16 giờ, 30 phút, 52 giây thì phần 0 ngày có nên ẩn đi không?

16.2.5.2.2. Có thể thêm hiệu ứng khi countdown (giống kiểu lật lật từng giây) một không?

16.2.5.2.3. Có thể hiển thị kiểu thời gian khác nhau không? Kiểu tiếng nhật là 日、時間,.. còn kiểu tiếng anh là DAYS, HOURS,...

16.2.5.2.4. Có thể thêm title cho countdown là gì không?

16.2.5.2.5. Có thể thay đổi màu sắc, fontsize, border của chữ không?

16.2.5.2.6. Có cần set ngày bắt đầu của countdown không? Ví dụ tôi muốn bắt đầu vào 12h ngày mai, sau đó nó countdown trong 12 tiếng.

16.2.6. Hieu

16.2.6.1. Tiến độ làm đến đâu?

16.2.6.1.1. Cơ bản đã hoàn thành giao diện cho màn hình PC nhưng chưa responsive

16.2.6.2. Có khó khăn gì không?

16.2.6.3. Với tiến độ hiện tại, có xong kịp tiến độ không? Hoặc làm thêm được gì để vượt mong đợi không?

16.2.6.3.1. Có xong kịp tiến độ

16.2.6.4. Với tiến độ hiện tại, có kịp làm responsive không?

16.2.6.4.1. Có kịp làm responsive

16.2.6.5. Icons - Material Design

16.2.6.6. Material Icons Guide - Google Design

17. Day17

17.1. QA & be QA

17.2. MTG để feedback component

17.3. Làm component mới

18. Day18

18.1. QA & be QA

18.2. TODO

18.2.1. Linh

18.2.1.1. Page edit

18.2.1.1.1. Thêm các options

18.2.1.2. Page preview

18.2.1.2.1. Chỉnh lai giao diện

18.2.1.2.2. Hiển thị theo các options

18.2.2. Hieu

18.2.2.1. Bản PC

18.2.2.1.1. Chỉnh lại một vài kích thước cho đúng PC

18.2.2.1.2. Chỉnh lại một số font

18.2.2.2. Bản responsive

18.2.2.2.1. Sửa lại kích thước các thẻ

18.2.2.2.2. Sửa lại font chữ

18.2.2.3. Có thời gian đọc về scss

18.2.3. Duy

18.2.3.1. Page edit

18.2.3.1.1. Thêm option chọn màu giống button component

18.2.3.1.2. Trong modal hiện tại, load tất cả các, load midashi

18.2.3.2. Page preview

18.2.3.2.1. Hiển thị màu theo đúng option

18.2.4. Son

18.2.4.1. Page edit

18.2.4.1.1. Thêm link trên modal

18.2.4.2. Page preview

18.2.4.2.1. 満足度が低い

18.2.5. Vu

18.2.5.1. Page edit

18.2.5.1.1. Hiển thị được bảng chọn màu

18.2.5.1.2. TODO

18.2.5.2. Page preview

18.2.5.2.1. Hiển thị đúng loại chart

18.2.6. Tạo issue và tạo pull

19. Day19

19.1. TODO

19.1.1. Linh

19.1.1.1. Optiion hiển thị kết quả onload

19.1.1.2. Giới hạn kết quả tìm kiếm

19.1.1.3. Option hiển thị description

19.1.1.4. Option hide search button

19.1.2. Hieu

19.1.2.1. Chuyển code CSS sang SCSS

19.1.2.2. Chỉnh sửa font size và giao diện page responsive

19.1.3. Son

19.1.3.1. Chỉnh giao diện page edit

19.1.3.2. Sửa trải nghiệm người dùng

19.1.4. Duy

19.1.4.1. Chỉnh giao diện

19.1.4.2. Chỉnh trang preview

19.1.5. Vu

19.1.5.1. Validate setting cho chart

19.1.5.2. Viết hàm compare

19.1.5.3. Sửa cấu trúc dữ liệu cho chart

19.1.6. All

19.1.6.1. Làm present

19.1.6.1.1. Các nội dung cần có

19.1.6.1.2. Tầm 6 - 7 slide

19.1.7. Viết report tuần

19.1.8. Bằng mọi thủ đoạn, nhờ mấy anh review, sửa và nhận được 2 approve

20. Day20

20.1. QA & be QA

20.2. Thuyết trình thử

20.3. TODO

20.3.1. Chuẩn bị present

20.3.2. Test kỹ

20.3.3. Chỉnh lại present

21. Day21

21.1. Review pull

21.2. QA & be QA

21.3. TODO

21.3.1. Design

21.3.1.1. Hieu

21.3.2. Task cải thiện hiệu năng

21.3.2.1. Duy

21.3.2.2. Linh

21.3.2.3. Vu

21.3.2.4. Son

22. Day22

22.1. QA & be QA

22.2. TODO

22.2.1. Hieu

22.2.2. Linh

22.2.3. Son

22.2.4. Vu

22.2.5. Duy

23. Day22

23.1. Phỏng vấn

24. Day23

24.1. Kí naitei