Microsoft Visual Studio C#

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Microsoft Visual Studio C# by Mind Map: Microsoft Visual Studio C#

1. ที่มา

1.1. Visual C# ปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกในปี2000 ถูกพัฒนาขึ้นจากภาษาC และ C++ เวอร์ชันล่าสุด เป็นเวอร์ชัน5 มีความสามารถในการนำมาใช้เขียนโปรแกรมได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การเขียน โปรแกรมเชิงโครงสร้าง, การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ,การเขียนโปรแกรมโดยใช้เหตุการณ์ควบคุมการ ทำงาน

2. ทำไมภาษา C# จึงเป็นที่นิยมของนักเขียนโปรแกรม

2.1. เนื่องจากในปัจจุบัน ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมขึ้นข้างมีอยู่หลากหลายให้เลือกใช้ แต่นักเขียน โปรแกรมส่วนใหญ่ก็ยังเลือกใช้ภาษาC# ในการเขียนโปรแกรมเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้ - C# เขียนง่าย: เนื่องจากถูกพัฒนาขึ้นจากภาษาCและ C++ ท าให้นักเขียนโปรแกรมที่มี ความคุ้นเคยกับการเขียนโปรแกรมแล้วสามารถท เข้าใจได้อย่างรวดเร็วไม่ยาก และ นอกจากนั้นแล้วยังมีชุดเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถเขียนโปรแกรมได้สะดวกรวดเร็วมาก ยิ่งขึ้น นั้นก็คือVisual C# นั่นเอง - C# แข็งแกร่ง:เพราะ C# เป็นภาษาใหม่ ซึ่งถูกพัฒนามาจภากษา C++ และ Java จึงท าให้มีการปรับปรุงข้อผิดพลาดเดิมและพัฒนาคว มสามารถใหม่ๆ เพิ่มเติม - C# ได้รับความนิยมมากขึ้น:เนื่องจากเป็นภาษาที่พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟต์ซึ่งเป็น บริษัทผู้พัฒนาโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่และมีอิทธิพลอย่างมากหากพบปัญหามีฝ่ายสนับ สนับที่จะช่วยตอบค าถามในการใช้งานอีกทั้งยังมีนักพัฒนาอีกหลายมากคอยช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนแนวคิดกันมีแหล่งข้อมูลจำนวนมากให้เราเรียนรู้และค้นคว้า

3. ความสำคัญ

3.1. มีเป้าหมายสำคัญคือ สร้างความสะดวกสบายในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศและบริการต่างๆ ผ่านเว็บ พร้อมทั้งยังทำให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างโปรแกรมประยุกต์ในขนาดที่กะทัดรัด C# ช่วยทำให้โปรแกรมง่ายขึ้นผ่านการใช้ Extensible Markup Language และ Simple Object Protocol

4. ส่วนประกอบ

4.1. 1. แถบเมนู (Menu bar) เป็นแถบแสดงรายการคำสั่งต่างๆ ของโปรแกรม เช่น การสร้างโปรเจ็คใหม่ การตั้งค่าโปนแกรม หรือการเรียกใช้เครื่องมืออื่นๆ เป็นต้น 2. พื้นที่สำหรับเขียนโปรแกรม (Workspace) เป็นพื้นที่สำหรับการออกแบบและเขียนคำสั่งต่างๆ ให้โปรแกรม 3. กล่องเครื่องมือ (Toolbox) เป็นกลุ่มของเครื่องมือต่างๆ สำหรับใช้ในการออกแบบหน้าจอของโปรแกรม เช่น Button, Listbox, Checkbox, Radio button Label เป็นต้น 4. ส่วนควบคุมการทำงาน (Solution Explorer) เป็นส่วนสำหรับแสดงโปรเจ็กหรือไฟล์ที่กำลังเปิดอยู่ 5. หน้าต่างแสดงคุณสมบัติของเครื่องมือ (Properties) เป็นส่วนที่กำหนดคุณสมบัติต่างๆ ให้กับเครื่องมือแต่ละตัว เช่น การกำหนดสี กำหนดขนาดตัวอักษร และอื่นๆ