เคมีอินทรีย์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เคมีอินทรีย์ by Mind Map: เคมีอินทรีย์

1. หมู่ฟังก์ชันและการอ่านชื่อ

1.1. แอลเคน แอลคีน แอลไคน์

1.2. แอลกอฮอล์

1.3. แอลดีไฮด์ คีโตน

1.4. กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์

2. สเตอริโอเคมี

2.1. คอนฟิกุเรชันไอโซเมอร์

2.1.1. cis-, trans-

2.1.2. E-, Z-

2.1.3. R-, S-

2.2. สเตอริโอไอโซเมอร์

2.2.1. enantiomer

2.2.2. diastereomer

2.2.3. meso compound

2.3. ไครัลและอะไครัลโมเลกุล

3. การเตรียมและปฏิกิริยา

3.1. ปฏิกิริยา SN1 SN2 E1 E2

3.2. ปฏิกิริยาของแอลเคน แอลคีน แอลไคน์

3.3. ปฏิกิริยาของแอลกอฮอล์ อีเทอร์

3.4. ปฏิกิริยาของแอลดีไฮด์ คีโตน

3.5. ปฏิกิริยาของกรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์

4. พอลิเมอร์

4.1. ปฏิกิริยา

4.1.1. การเติม

4.1.1.1. ลูกโซ่

4.1.2. ควบแน่น

4.1.2.1. ขั้น