หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 by Mind Map: หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

1. วิสัยทัศน์

1.1. มุ่งพัฒนาผู้เรียนมีความสมดุลด้านร่างกาย ความรู้คู่คุณธรรม

1.2. มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

1.3. ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

1.4. มีความรู้และทักษะพื้นฐาน เจตคติที่จำเป็น ต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต

1.5. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ

2. จุดหมาย

2.1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.2. มีความรู้อันเป็นสากล และมีความสามารถในการสื่อสาร การคิดการแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต

2.3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย

2.4. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2.5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

3. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

3.1. ภาษาไทย

3.2. คณิตศาสตร์

3.3. วิทยาศาสตร์

3.4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3.5. สุขศึกษาและพลศึกษา

3.6. ศิลปะ

3.7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี

3.8. ภาษาต่างประเทศ

4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

4.1. 1. กิจกรรมแนะแนว

4.2. 2. กิจกรรมนักเรียน

4.3. 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

5. หลักการ

5.1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล

5.2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ

5.3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น

5.4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้

5.5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

5.6. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์

6. สมรรถนะทีสำคัญของผู้เรียน

6.1. ความสามารถในการสื่อสาร

6.2. ความสามารถในการคิด

6.3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

6.4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

6.5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

7.1. รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์

7.2. ซื่อสัตย์สุจริต

7.3. มีวินัย

7.4. ใฝ่เรียนรู้

7.5. อยู่อย่างพอเพียง

7.6. มุ่งมั่นในการทำงาน

7.7. รักความเป็นไทย

7.8. มีจิตสาธารณะ

8. ระดับการศึกษา

8.1. 1. ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6)

8.2. 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)

8.3. 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4-6)