Kérdések - hipotézisek CSEH [corrected by Zuzana Bratová]

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kérdések - hipotézisek CSEH [corrected by Zuzana Bratová] by Mind Map: Kérdések - hipotézisek CSEH [corrected by Zuzana Bratová]

1. Interview (s pracovníky věznice)

1.1. Všeobecné otázky

1.1.1. Jaké formální vzdělávací kursy (základní vzdělávání) pro vězně probíhají na Vašem pracovišti?

1.1.1.1. Zavedení těchto programů bylo iniciativou věznice nebo na základě požadavků vězňů?

1.1.2. Jaké neformální vzdělávací možnosti (praktické kurzy, tréninky sebeobsluhy ) nabízí vězňům Vaše pracoviště?

1.1.2.1. Zavedení těchto programů bylo iniciativou věznice nebo na základě požadavků vězňů?

1.1.3. Jaké neformální programy trávení volného času (kulturní, zájmové) jsou pravidelně nebo příležitostně organizovány ve Vaší věznici?

1.1.3.1. Zavedení těchto programů bylo iniciativou věznice nebo na základě požadavků vězňů?

1.2. Studium vězňů

1.2.1. Jakých studijních programů se vězněné osoby podle Vašich zkušeností účastní?

1.2.1.1. • Všeobecné základní vzdělávání • Středoškolské studium • Vyšší odborné a vysokoškolské studium • Odborná učiliště (v jakém oboru – např. zahradník, zedník, kuchař…) • Jiné, například…

1.2.1.2. Organizované kurzy • komunikační trénink • jazykové kurzy • jiné, například…

1.2.1.3. Umělecké kurzy • umělecká řemesla • ochotnické divadlo • filmový klub • výtvarné kurzy • modelářství • jiné, například…

1.2.1.4. populárně naučné přednášky

1.2.1.5. jiné, například…

1.2.2. Jakými možnostmi pro podporu studia vězňů disponuje Vaše zařízení? • knihovna • pomoc spoluvězňů • pomoc pracovníka věznice - jakého • pomoc duchovního • pomoc neziskových a charitativních organizací • pomoc rodinných příslušníků • jiné, například…

1.2.2.1. Jaké možnosti z výše uvedených dávají vězněné osoby přednost? Vyberte prosím tři možnosti a seřaďte je podle důležitosti. • knihovna • pomoc spoluvězňů • pomoc pracovníka věznice - jakého • pomoc duchovního • pomoc neziskových a charitativních organizací • pomoc rodinných příslušníků • jiné, například…

1.2.2.2. Jak byste charakterizoval/a motivaci vězněných osob ke studiu?

1.2.2.2.1. Z jakých důvodů vězni nejčastěji začínají studovat? Vyberte tři nejčastější důvody a seřaďte je: • předpokládají, že v budoucnosti vzdělání využijí (že se jim bude hodit). • rádi studují. • považují studium za způsob, jak strávit čas ve vězení užitečným způsobem • chtějí rozvíjet svou osobnost. • na radu jiných. • chtějí si vylepšit stávající kvalifikaci. • z nudy (aby nemuseli trávit čas v celách ) • kvůli pozitivnímu hodnocení nebo jiné výhodě.

1.2.3. Odkud se mohou vězněné osoby dozvědět o možnostech studia?

1.2.4. Myslíte si, že má studium vězňů své místo při jejich reintegraci?

1.2.4.1. Pokud ano, jaké?

1.2.5. Prosím zdůvodňujte do jaké miry jste spokojen vysledkami studia vězňů.

1.2.5.1. Jak hodnotíte vliv studijních aktivit vězněných osob na kompenzaci negativních vlivů uvěznění? • Prizonizace • Institucionalizace • Stigmatizace • Šikana (Ohodnoťte na škále od 1 do 3, přičemž 1 znamená – sníží, 2 – nezmění, 3 – zvýší.)

1.2.6. Jaké jsou ve vězení materiální a personální podmínky pro studium vězňů?

1.2.7. Jaké faktory podporují studium vězňů (včetně sebevzdělávání) a jaké je naopak komplikují ?

1.3. Vzdělání vězeňského personálu

1.3.1. Jaké vzdělání musí mít pracovníci věznice – vychovatelé, speciální pedagogové ?

1.3.2. Jaký vliv na motivaci vězněných osob ke studiu má podle Vás vzdělání příslušného pracovníka věznice?

1.3.3. Ovlivňuje podle Vás vzdělání příslušného pracovníka studijní výsledky vězňů?

1.3.4. Existuje ve Vaší věznici školení/trénink pro pracovníky připravující vězně na reintegraci do společnosti?

1.3.4.1. Pokud takové školení/trénink existuje, jaké informace či speciální znalosti tam získáváte?

1.3.5. Jak jsou motivováni vychovatelé a další pracovníci zodpovědní za reintegraci?

1.3.6. Jaké je pracovní vytížení pracovníků odpovědných za reintegraci, myslíte, že jsou přetíženi?

1.3.6.1. Pokud jsou pracovníci přetíženi, jaký vliv to má na studium vězněných osob?

1.3.7. V jaké pozici pracujete? ......

1.3.8. Jste? • Muž. • Žena.

1.3.9. Uveďte prosím rok narození.

1.3.10. Kolik let pracujete v této pozici, kolik let celkově pracujete s vězněnými osobami?

1.3.11. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? ……………………….. V jakém oboru? ...........................

2. Dotazník (pro vězně)

2.1. Během výkonu vašeho trestu účastňil jste nějakého kursu? O Ano. O Ne.

2.2. Když jste na otázku číslo 1. odpoveděl ano, účastňil jste jakého kursu?...

2.3. Dokončil jste vyúku? O Ano. O Ne.

2.4. Když jste na otázku číslo 1. odpoveděl “ano”, co byl cíl vašeho studia? Ze dole napisaných odpověďí vyberte si tří a dejte je do pořadí.  Myslel jsem, budu to jednou potřebovat.  Rád se studují..  Uviděl jsem přiležitost ve studii, jak je to užitečné trávení času.  Chci se rozvíjet.  Namluvili mne druhých. (Když jste vybral tuto odpověď, napište kdo Vás předsvědčil.) ………………..

2.5. Když jste na otázku číslo 1. odpoveděl “ne”, proč jste nehodil na žadný kurs?  Nevědel jsem o tom.  Nemyslel jsem, že v životě to ještě budu potřebovat.  Nerád studují.  Myslel jsem, že ve věznici nejsou dány podmínky ke studií.  Nechci se rozvinout.  Druhý mně přemluvili. (Když jste vybral tuto odpověď, napište kdo Vás předsvědčil.) ………………..

2.6. Když jste účastnil nějakého kursu, jaký diplom jste ziskal? O Ano. O Ne.

2.7. Když jste na předházející potázku odpoveděl “ano”, jaké kvalifikáciu jste získal? .............

2.7.1. Po ukončení stadium dostal jste diplom, nebo potvrzení o zakončení studia.

2.8. Když jste na otázku číslo 1. odpoveděl “ano”, tydně průměrně kolik hodin jste strávil se studiem: - během studia celkově: …………… - tydně: ………

2.9. Odkud jste získal informácie o tom, že ve vězňici se může studovat?  Četl jsem na nástĕnce..  Slyšel jsme ve vězenském rádiu.  Viděl jsem ve vězenském televizii.  Viděl jsem ve televizii.  Slyšel jsme od spoluvěznů.  Slyšel jsme od pracovníka věznice, kdo odpovídá za reintegraci.  Slyšel jsme od pracovníka věznice, kdo odpovídá za kulturu.  Slyšel jsme od psichológa věznice  Slyšel jsme od ředitela věznice.  Odnikuda. Jiné: ……………….

2.10. 11. Když jste na otázku číslo 1. odpoveděl “ano”, potom zdělte kdo, kde a jak často Vás učil.  Učitelové základní školy  Učitelové odborné učiliště  Na různé kulturních akcií  Ve knihovně  Z televize  Z radia  Spoluvězňové  Pracovníka věznice, kdo odpovídá za reintegraci  Od vezenského psihológa  Od farárů  Jiné: ……………………. [Stupnice: nikdy – přiležitostně – pravidelně]

2.11. Když jste na otázku číslo 1. odpoveděl “ano”, řeknete pomáhál Vám studium ve věznici. O Ano. O Ne.

2.11.1. Když ano, tedy v čem?

2.12. Když jste na otázku číslo 1. odpoveděl “ano”, ale studium ve věznici Vám nepomáhal, co chybělo k tomu, abyste mohl studovat? .................

2.13. Které z níže uvedených možnosti jste využili při studia ve věznici?  Knihovna  Pomoc spoluvězňů  Pomoc pracovníka věznice, kdo odpovídá za reintegraci  Pomoc psychologa  Pomoc pastora  Pomoc charitativních organizace  Pomoc civilních organizace  Pomoc rodiných přislušníků Jiné: ……………….

2.14. Tyká se Vás tiesnivá nálada vězňic, co přichází ze uzavřenosti. O Ano. O Ne.

2.15. Když jste na otázku číslo 1. a 15. odpoveděl “ano”, studium ve věznici v jakém míru přispěl k tomu, abyste vyrovnal nuceou uzavřevností vězňic? (5-ti stupnicová Likert-skála, kde číslo 1. znamená: vůbec ne, číslo 5. znamená: ve velkém míru).

2.16. Tyká se Vás tiesnivá nálada vězňic? O Ano. O Ne.

2.17. Když jste na otázku číslo 1. a 17. odpoveděl “ano”, studium ve věznici v jakém míru přispěl k tomu, abyste vyrovnal tiesnivou náladou vězňic? (5-ti stupnicová Likert-skála, kde číslo 1. znamená: vůbec ne, číslo 5. znamená: ve velkém míru).

2.18. Tyká se Vás v souvislosti se životem ve věznici stigmatizace? O Ano. O Ne.

2.19. Když jste na otázku číslo 1. a 19. odpoveděl “ano”, studium ve věznici v jakém míru přispěl k tomu, abyste vyrovnal stigmatizací v souvislosti se životem ve věznici? (5-ti stupnicová Likert-skála, kde číslo 1. znamená: vůbec ne, číslo 5. znamená: ve velkém míru).

2.20. yká se Vás násilí ze strany spoluvězňů? O Ano. O Ne.

2.21. 22. Když jste na otázku číslo 1. a 21. odpoveděl “ano”, studium ve věznici v jakém míru přispěl k tomu, abyste vyhnul násilí ze strany spoluvězňů? (5-ti stupnicová Likert-skála, kde číslo 1. znamená: vůbec ne, číslo 5. znamená: ve velkém míru).

2.22. Když jste na otázku číslo 1. odpoveděl “ano”, co dává Vám studium ve věznici, když jeden vězeň provádí takovou činnost, aby se rozvijel svoji osobnost? ……………………..

2.23. Udejte prosím vaše pohlaví. O Muž. O Žena.

2.24. Udejte prosím vaše nejvyšší školské vzdělání.  Nemám školské vzdělání  Nemám dokončené základní školu. Počet zakončených tříd: …………  Základní škola (dokončené 8 tříd)  Odborná učiliště. Název profesi: ……………………………….  Středná škola (gimnazium).  odborná učiliště maturitou. Název profesi: ………………………..  vyšší škola. Název oboru: ……………………..

2.25. Sdělte prosím vyšku vašeho trestu. ……

2.25.1. Kolik času z toho už vyplnili: ………………….

2.26. Pracujete během vykonu trestu?

2.26.1. Když ano, tedy na pracovišti mimo věznici, nebo uvnitř věznice?

2.27. Sdělte prosím rok vašeho narození. ……..

3. Hypotézy

3.1. Když egzistují základní podmínky pro studium ve dospělém věku, potom výuka vězňů se dá uskutečnit.

3.1.1. a) Vězňe podle práva mají právo studovat ve věznici.

3.1.2. b) Studium vězňů může byt úspěšný jenom tehdy, když všechny podmínky jsou k dispozicii.

3.1.3. c) Ze podmínek pro studium vězňů jsou velmi důležité sebemotiváce a podmínky pro samostatný stadium.

3.1.4. d) Většina vězňů je v určitém měřítku motivován ke stadium.

3.2. Ve věznicích prostředky a technické pomůcky pro studium vězňů jsou jenom omezené.

3.2.1. a) Počet oborů, které se dá zvolit a reálně dokončit, ty jsou omezené.

3.2.2. b) Podminky pro studium vězňů mimo věznice chybějí, buď nejsou k dispozici učitelé nebo pracoviště mimo věznicích, nebo trh práce to nevyžaduje.

3.2.3. c) Ve věznicích podminky pro studium vězňů jsou omzené.

3.3. Andragogie, a v rámci toho je vězenská pedagogie, která svými speciální metodami a prostředkami, nástrojami může podpořit studium vězňů a jejich znalosti můžou se rozvíjet.

3.3.1. a) Studijní proces pomocí andragogie, která bere v uvahu speciální okolnosti dospělých, je učinější, než vyuka normálních studentů.

3.3.2. b) Informální cestou organizované akcí také mohou přispět ke rozvoji znalosti vězňů.

3.3.3. c) Ke studijní procesu vězňů může také přispět kvalifikáce pracovníků věznic.

3.4. Studium ve věznicích také může mírnit škodlivé následky života ve věznicích.

3.4.1. a) Studium ve věznicích také může pomáhát vězňům v tom, aby uspěšně překonali problémy, které vzikají díky nuteného uzavření.

3.4.2. b) tudium ve věznicích také může pomáhát vězňům v tom, aby se vyrovnali tiesnivou náladou vězňic.

3.4.3. c) Studium ve věznicích také může pomáhát vězňům v tom, aby uspěšně se vyrovnali stigmami, které souvisejí se životem ve vězňicích.

3.4.4. d) Studium ve věznicích také může prispět k tomu, aby ové vyhnuli fyzické napadení ze strany druhých věznů.