สถิติเบื้องต้น

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สถิติเบื้องต้น by Mind Map: สถิติเบื้องต้น

1. ข้อมูลข่าวสาร และการเก็บรวบรวมข้อมูล

1.1. ความหมายของข้อมูล

1.2. ประเภทของข้อมูล

1.2.1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ

1.2.2. ข้อมูลเชิงปริมาณ

1.3. แหล่งข้อมูล

1.3.1. แหล่งปฐมภูมิ

1.3.2. แหล่งทุติยภูมิ

1.4. ประชากรและตัวอยาง

1.4.1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากบันทึกเหตุการณ์และทะเบียน

1.4.2. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีสํารวจ

1.4.3. การเกบรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีทดลอง

1.5. เครื่องมือในการเกบรวบรวมข้อมูล

1.5.1. แบบสอบถาม

1.5.2. การสัมภาษณ์

1.5.3. การสังเกต

1.5.4. การนับและการวัด

2. การวิเคราะห์ข้อมูลและการนําเสนอ

2.1. การจัดระเบียบข้อมูล

2.2. การนําเสนอข้อมูล

2.3. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น