The practice of a profession is not the same as learning to practice the profession.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
The practice of a profession is not the same as learning to practice the profession. by Mind Map: The practice of a profession is not the same as learning to practice the profession.

1. Minimal Guidance

1.1. TIpus

1.1.1. Aprenentatge per descobriment

1.1.1.1. Quan es proposà, no s'havia descobert el funcionament de la memòria humana

1.1.2. Aprenentatge basat en problemes

1.1.2.1. Forta demanda de memòria de treball

1.1.2.1.1. Ubicada en la solució de problemes, no en l'aprenentatge

1.1.2.2. Només efectiu en estudiants experimentats

1.1.3. Aprenentage experimental

1.1.4. Aprenentatge constructiu

1.2. Fonaments teòrics

1.2.1. L'aprenentatge és més eficaç, quan l'individu es construeix les seves pròpies solucions.

1.2.2. Les experiències pròpies d'una disciplina són la millor manera d'assolir un aprenentatge significatiu.

1.3. No té en compte que la memòria de treball i la memòria a llarg termini es potencien quan s'estableixen relacions entre elles.

1.3.1. Per això, es considera aquesta tipologia com a poc efectiva

2. Instrucció guiada

2.1. Molt més ajustat a l'arquitectura cognitiva humana

2.1.1. Orienta de forma específica sobre com manipular certa informació

2.1.1.1. El resultat s'emmagatzema en la memòria a llarg termini

2.1.2. Produeix records més ràpidament

2.1.3. Major transferència a llarg termini

2.1.4. Major capacitat per a la resolució de problemes

2.2. Fonamentada en

2.2.1. l'Exemple pràctic (worked example)

2.2.2. Fulls de procés (process worksheets)

2.3. Permet l'adquisició d'esquemes mentals

2.3.1. Interpretació més significativa i eficient de la informació

2.3.2. Es selecciona allò rellevant, s'omet l'irrellevant

3. Estructures cognitives rellevants per a l'aprenentatge

3.1. Memòria de treball: processament conscient de la informació

3.1.1. Baixa capacitat (en nombre d'elements) per a processar nova informació

3.1.2. La informació processada hi dura poc temps (30 seg)

3.2. Memòria a llarg termini: paper principal en les capacitats cognitives.

3.2.1. Conté grans quantitats d'informació relacionada amb una àrea determinada.

3.2.1.1. Reconeix ràpidament les característiques d'una situació, i ens indica quina és la millor solució (forma inconscient)

3.2.1.1.1. Per aprendre, per tant, s'haurà de veure modificada

3.3. Les limitacions de la memòria de treball despareixen quan interaccionen les dues estructures

3.3.1. Apareix una nova estructura

3.3.1.1. Memòria de treball a llarg termini