Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

The practice of a profession is not the same as learning to practice the profession. by Mind Map: The practice of a profession is not
the same as learning to practice the profession.
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

The practice of a profession is not the same as learning to practice the profession.

Minimal Guidance

TIpus

Aprenentatge per descobriment, Quan es proposà, no s'havia descobert el funcionament de la memòria humana

Aprenentatge basat en problemes, Forta demanda de memòria de treball, Ubicada en la solució de problemes, no en l'aprenentatge, Només efectiu en estudiants experimentats

Aprenentage experimental

Aprenentatge constructiu

Fonaments teòrics

L'aprenentatge és més eficaç, quan l'individu es construeix les seves pròpies solucions.

Les experiències pròpies d'una disciplina són la millor manera d'assolir un aprenentatge significatiu.

No té en compte que la memòria de treball i la memòria a llarg termini es potencien quan s'estableixen relacions entre elles.

Per això, es considera aquesta tipologia com a poc efectiva

Instrucció guiada

Molt més ajustat a l'arquitectura cognitiva humana

Orienta de forma específica sobre com manipular certa informació, El resultat s'emmagatzema en la memòria a llarg termini

Produeix records més ràpidament

Major transferència a llarg termini

Major capacitat per a la resolució de problemes

Fonamentada en

l'Exemple pràctic (worked example)

Fulls de procés (process worksheets)

Permet l'adquisició d'esquemes mentals

Interpretació més significativa i eficient de la informació

Es selecciona allò rellevant, s'omet l'irrellevant

Estructures cognitives rellevants per a l'aprenentatge

Memòria de treball: processament conscient de la informació

Baixa capacitat (en nombre d'elements) per a processar nova informació

La informació processada hi dura poc temps (30 seg)

Memòria a llarg termini: paper principal en les capacitats cognitives.

Conté grans quantitats d'informació relacionada amb una àrea determinada., Reconeix ràpidament les característiques d'una situació, i ens indica quina és la millor solució (forma inconscient), Per aprendre, per tant, s'haurà de veure modificada

Les limitacions de la memòria de treball despareixen quan interaccionen les dues estructures

Apareix una nova estructura, Memòria de treball a llarg termini