Get Started. It's Free
or sign up with your email address
LLENGUATGE ALGEBRAIC by Mind Map: LLENGUATGE ALGEBRAIC

1. Expressió algebraica

1.1. 1. Valor numèric

1.2. 2. Càlcul amb unitats

2. Operacions

2.1. Suma

2.2. Producte

2.2.1. Fórmules notables

2.3. Propietat distributiva

2.3.1. Distributiva múltiple

2.3.2. Factor comú

2.4. Fraccions algebraiques