Ανοικτό Εργαστήριο Πληροφοριακής Παιδείας - Γνώσεις, Δεξιότητες & Στάσεις

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ανοικτό Εργαστήριο Πληροφοριακής Παιδείας - Γνώσεις, Δεξιότητες & Στάσεις by Mind Map: Ανοικτό Εργαστήριο Πληροφοριακής Παιδείας - Γνώσεις, Δεξιότητες & Στάσεις

1. Ακαδημαϊκή Ανάπτυξη

1.1. Γνώση συστημικών χαρακτηριστικών επαύξησης της απόδοσης

1.2. Γνώση των μοντέλων δημοσίευσης στον επιστημονικό κόσμο και των πλεονεκτημάτων τους

1.3. Ικανότητα βελτιωμένης συγγραφής επιστημονικών κειμένων και άρθρωσης ορθού επιστημονικού λόγου

1.4. Γνώση απαιτήσεων για τη δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά

1.5. Ικανότητα αποτελεσματικού σχεδιασμού συγγραφής μιας εργασίας

2. Πληροφοριακή Παιδεία

2.1. Αποτελεσματική και αποδοτική ανάκτηση πηγών στον φυσικό και ψηφιακό χώρο

2.2. Γνώση εργαλείων και συστημάτων αναζήτησης

2.3. Ικανότητα χρηστής οργάνωσης των πληροφοριακών πόρων για προσωπική και συνεργατική χρήση

2.4. Ικανότητα διάκρισης των μοντέλων και κατεύθυνσης της πληροφοριακής έρευνας προς το κάθε μοντέλο

3. Επαγγελματική Ανάπτυξη

3.1. Σύνταξη αποτελεσματικού βιογραφικού σημειώματος Europass

3.2. Προσαρμογή CV ώστε να προβάλλουν ικανότητες, δεξιότητες και εμπειρίες κατά περίπτωση

3.3. Τεχνικές Συνέντευξης

3.4. Προετοιμασία Συνέντευξης

3.5. Αποτελεσματική Διαχείριση Χρόνου

3.6. Ικανότητα διάρθρωσης μιας ελκυστικής προφορικής παρουσίασης ερευνητικών προβλημάτων και αποτελεσμάτων

3.7. Ικανότητα αποτελεσματικής παρουσίασης

4. Διά Βίου Μάθηση

4.1. Ικανότητα χειρισμού εργαλείων τηλεματικής ΠΠ

4.2. Ικανότητα δημιουργίας Προσωπικού Δικτύου Μάθησης (PLN/PLE)

4.3. Ικανότητα Εξ' Αποστάσεως Ασύγχρονης Συνεργασίας

4.4. Ικανότητα Εξ' Αποστάσεως Σύγχρονης Συνεργασίας

4.5. Ικανότητα Αξιοποίηση Κοινωνικών Δικτύων για Διά Βίου Μάθηση