Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TỔNG QUAN by Mind Map: TỔNG QUAN

1. LỊCH SỬ THẾ GIỚI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI, TRUNG ĐẠI

1.1. XÃ HỘI NGUYÊN THỦY

1.1.1. SỰ XUẤT HIỆN LOÀI NGƯỜI, BẦY NGƯỜI NGUYÊN THỦY

1.1.2. XÃ HỘI NGUYÊN THỦY

1.2. XÃ HỘI CỔ ĐẠI

1.2.1. CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG

1.2.2. CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY

1.3. TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN

1.4. ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN

1.4.1. CÁC QUỐC GIA ẤN VÀ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG ẤN

1.4.2. SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HÓA ĐA DẠNG CỦA ẤN

1.5. ĐÔNG NAM Á THỜI PHONG KIẾN

1.5.1. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC VƯƠNG QUỐC CHÍNH Ở ĐÔNG NAM Á

1.5.2. VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO

1.6. TÂY ÂU THỜI TRUNG ĐẠI

1.6.1. THỜI KÌ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN Ở TÂY ÂU

1.6.2. TÂY ÂU THỜI HẬU TRUNG ĐẠI

2. LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI 1

2.1. CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN

2.1.1. CÁCH MẠNG HÀ LAN VÀ TƯ SẢN ANH

2.1.2. CHIẾN TRANH DÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ

2.1.3. CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII

2.2. CÁC NƯỚC ÂU MĨ

2.2.1. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU

2.2.2. HOÀN THÀNH CÁCH MẠNG TƯ SẢN Ở CHÂU ÂU VÀ MĨ GIỮA XIX

2.2.3. CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA

2.2.4. CÁC NƯỚC ANH PHÁP ĐỨC MĨ VÀ SỰ BÀNH TRƯỚNG THUỘC ĐỊA

2.3. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN

2.3.1. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN

2.3.2. MÁC VÀ AWNGGEN, SỰ RA ĐỜI CNXH

2.3.3. QUỐC TẾ THỨ I VÀ CÔNG XÃ PARIS

2.3.4. QUỐC TẾ THỨ 2

2.3.5. LENIN VÀ PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA ĐẦU XX

3. VIỆT NAM NGUỒN GỐC ĐẾN XIX

3.1. TỪ NGUYÊN THỦY ĐẾN THẾ KỈ X

3.1.1. VIỆT NAM NGUYÊN THỦY

3.1.2. CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI TRÊN ĐẤT NƯỚC VN

3.1.3. THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC

3.2. TỪ X ĐẾN XV

3.2.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN

3.2.2. CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG X-XV

3.2.3. KHÁNG CHIẾN CHỐNG NGOẠI XĂM Ở X-XV

3.2.4. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG X-XV

3.3. TỪ XVI ĐẾN XVIII

3.3.1. NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA NHÀ NƯỚC PK XVI-XVIII

3.3.2. TÌNH HÌNH KINH TẾ Ở XVI-XVIII

3.3.3. PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

3.3.4. TÌNH HÌNH VĂN HÓA Ở XVI-XVIII

3.4. NỬA ĐẦU XIX

3.4.1. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HÓA DƯỚI TRIỀU NGUYỄN

3.4.2. TÌNH HÌNH XÃ HỘI Ở NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN

4. LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI 2

4.1. CÁC NƯỚC CHÂU Á, CHÂU PHI, KHU VỰC MĨ LATIN

4.1.1. NHẬT

4.1.2. ẤN

4.1.3. TRUNG

4.1.4. ĐNÁ

4.1.5. CHÂU PHI VÀ MĨ LATIN

4.2. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ I

4.3. NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA THỜI CẬN ĐẠI

5. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI ( 1919 ĐẾN 1945 )

5.1. CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA VÀ XÂY DỰNG CNXH Ở LIÊN XÔ

5.1.1. CMT10 NGA 1917 VÀ ĐÁNH TRANH BẢO VỆ CM

5.1.2. LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

5.2. CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA GIỮA 2 CUỘC CTTG

5.2.1. CÁC NƯỚC TƯ BẢN

5.2.2. ĐỨC

5.2.3. MĨ

5.2.4. NHẬT

5.3. CÁC NƯỚC CHÂU Á GIỮA 2 CUỘC CTTG

5.3.1. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG Ở TRUNG QUỐC

5.3.2. CÁC NƯỚC ĐNÁ

5.4. CTTG II

6. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI ( 1945 ĐẾN 2000 )

6.1. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI

6.2. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU, LIÊN BANG NGA

6.3. CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LATIN

6.3.1. ĐÔNG BẮC Á

6.3.2. ĐNÁ VÀ ẤN

6.3.3. CHÂU PHI, MĨ LATIN

6.4. MĨ, TÂY ÂU, NHẬT

6.4.1. MĨ

6.4.2. TÂY ÂU

6.4.3. NHẬT

6.5. QUAN HỆ QUỐC TẾ

6.6. CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA

7. VIỆT NAM 1858 ĐẾN 1945

7.1. VIỆT NAM 1858 ĐẾN CUỐI XIX

7.1.1. NHÂN DÂN VN KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC

7.1.2. CHIẾN SỰ LAN RỘNG, KHÁNG CHIẾN TỪ 1873 ĐẾN 1884

7.1.3. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA ND VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI XIX

7.2. VN TỪ ĐẦU XX ĐẾN HẾT CTTG I

7.2.1. XÃ HỘI VN TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN 1 CỦA TD PHÁP

7.2.2. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG Ở VN TỪ ĐẦU XX ĐẾN CTTG I

7.2.3. VN TRONG NHỮNG NĂM CTTG I

7.3. VN TỪ 1919 ĐẾN 1930

7.3.1. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VN TỪ 1919 ĐẾN 1925

7.3.2. 1925 ĐẾN 1930

7.4. VN TỪ 1930 ĐẾN 1945

7.4.1. 1930 ĐẾN 1935

7.4.2. 1936-1939

7.4.3. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG 8, VNDC CỘNG HÒA RA ĐỜI

8. VIỆT NAM 1945 ĐẾN 2000

8.1. VN TỪ 1945 ĐẾN 1954

8.1.1. VNDCCH SAU 1945 TRƯỚC 1946

8.1.2. NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA KC TOÀN QUỐC CHỐNG TD PHÁP

8.1.3. BƯỚC PHÁT TRIỂN CỦA KCTQ CHỐNG TD PHÁP

8.1.4. KC CHỐNG PHÁP KẾT THÚC

8.2. VN 1954 1975

8.2.1. XÂY DỰNG CNXH Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ

8.2.2. NHÂN DÂN 2 MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ XÂM LƯỢC

8.2.3. KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC

8.3. 1975-2000

8.3.1. VN TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU SAU THẮNG LỢI KC CHỐNG MĨ

8.3.2. VN XÂY DỰNG CNXH VÀ ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC

8.3.3. ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH