NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA Ý THỨC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA Ý THỨC by Mind Map: NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA Ý THỨC

1. Nguồn gốc của ý thức

1.1. Nguồn gốc tự nhiên

1.1.1. Bộ não người

1.1.2. Thế giới khách quan

1.2. Nguồn gốc xã hội

1.2.1. Lao đông

1.2.2. Ngôn ngữ

2. Bản chất của ý thức

2.1. Ý thức là một hiện tượng xã hội, mang bản chất xã hội

2.2. Ý thức là hình ảnh của thế giới khách quan