Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Religram by Mind Map: Religram

1. Basic

1.1. Login

1.1.1. Facebook

1.1.2. Email OR username with password

1.2. Sign up

1.2.1. Email đã tồn tại

1.2.1.1. Cho login vào luôn

1.2.2. Email chưa tồn tại

1.2.2.1. Cho đăng ký

1.2.3. Cách thức

1.2.3.1. Facebook

1.2.3.2. Email OR username with password

1.3. Forgot password

1.3.1. Gửi mail để reset

1.4. Home

1.4.1. Hiển thị post

1.4.2. Hiển thị like

1.4.3. Hiển thị comment

1.5. Post

1.5.1. Đăng ảnh

1.5.1.1. Filter

1.5.1.2. Edit ảnh

1.5.1.3. Điền caption

1.5.2. Hiển thị trang chi tiết ảnh

1.5.3. Like ảnh

1.5.4. Comment ảnh

1.5.4.1. Hashtag

1.6. Profile

1.6.1. Thay đổi thông tin cá nhân

1.6.2. Thay password

1.6.3. Xem profile của người khác

1.7. Trang Hashtag

2. Advanced

2.1. Search

2.1.1. Tìm kiếm theo username

2.2. Activity

2.2.1. Like

2.2.2. Comment

2.2.3. Follow / Unfollow trên activity

2.3. Profile

2.3.1. Follow người khác

2.4. Post

2.4.1. Nén ảnh

2.4.2. Đăng video

2.4.3. Đăng nhiều ảnh

2.4.4. Share

2.4.4.1. SNS

2.4.4.2. Email

2.5. Notification

2.5.1. Like

2.5.2. Comment

2.5.3. Follow

2.6. Direct Message

2.7. Comment

2.7.1. Reply

2.7.2. Mention user

3. Advanced 2

3.1. Mobile