Bilimsel araştırma süreci

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bilimsel araştırma süreci by Mind Map: Bilimsel araştırma süreci

1. Araştırmanın problemini belirleme

2. Araştırmanın alt problemlerini belirleme

3. Araştırmanın önemini belirtme

3.1. Yapılan çalışma belirtilen alanlarda katkı sağlamalıdır.

3.1.1. Var olan durumun iyileştirilmesine

3.1.2. Bir sorunun çözülmesine

3.1.3. Kuramsal alana

4. Araştırmanın sayıltıları belirlenir

4.1. Araştırma sürecinde doğruluğunun ispatlanması gerekmeyen önermedir

5. Araştırmanın sınırlılıkları belirlenir

5.1. Araştırmacının kontrol edemediği ancak araştırma sonuçlarını negatif olarak etkileyebileceğini düşündüğü noktalardır.

5.1.1. evren örnekleme yönelik

5.1.2. kuramsal boyutlara yönelik

5.1.3. veri toplama araçlarına yönelik

6. Araştırmanın konusunu belirleme

7. Araştırmanın tanımlarını belirlenir

7.1. Araştırmada geçen anahtar kelimelerin tanımlarının belirtildiği bölümdür

8. Araştırmanın değişkenlerini belirleme

8.1. Yapı/Özellik

8.1.1. Nicel

8.1.1.1. Sayı ve miktar ile ifade edilebilen değişkenlerdir.

8.1.2. Nitel

8.1.2.1. Gözlenebilen bir özelliğin farklı sınıflara ayrılabildiği değişkenlerdir.

8.2. Değer

8.2.1. Sürekli

8.2.1.1. İki ölçüm arasında sonsuz sayıda değer alabilen değişkendir.

8.2.2. Süreksiz

8.2.2.1. Ölçülebilen özellikle ilgili sınırlı sayıda değer alabilen değişkenlerdir.

8.3. Neden-Sonuç

8.3.1. Bağımlı

8.3.1.1. Üzerindeki etkisini test etmek istediğimiz değişken=Neden

8.3.2. Bağımsız

8.3.2.1. Bağımsız değişkenin etkisi incelenen değişken=sonuç

8.3.2.1.1. Değiştirilebilen

8.3.2.1.2. Seçilmiş

8.3.2.1.3. Düzenleyici

8.3.2.1.4. Dışsal

9. Araştırmanın Yöntemini Belirleme

9.1. Nicel Araştırma Yöntemleri

9.1.1. Tarama Yöntemi

9.1.1.1. Bir evrenin kendine has özelliklerini anlayabilmek için yapılır

9.1.1.1.1. Kesitsel Tarama

9.1.1.1.2. Boylamsal tarama

9.1.1.1.3. Geçmişe dönük tarama

9.1.2. İlişkisel Araştırma Yöntemi

9.1.2.1. Değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılır

9.1.2.1.1. Açımlayıcı Model

9.1.2.1.2. tahmin modeli

9.1.3. Deneysel Araştırma Yöntemi

9.1.3.1. Sistematik bir yöntem kullanarak belli bir müdahelenin kontrol altına alınmış koşullarda belli bir sorunun çözümünde ne derece etkili olacağını görmek için yapılır

9.1.3.1.1. Denek sayısına göre

9.1.3.1.2. Değişken sayısına göre

9.1.3.1.3. Deneme koşullarına göre

9.1.4. Nedensel Karşılaştırma Yöntemi

9.1.4.1. İncelemeye konu olan durum veya olayın mevcut şartları içerisinde gerçekleştikten sonra incelemenin yapıldığı ve elde edilen verilere dayalı olarak değişkenler arasında var olan farklılıkların sebep ve sonuçlarının nerden kaynaklandığını belirleme

9.1.4.1.1. geriye dönük

9.1.4.1.2. ileriye dönük

9.1.5. Meta Analiz

9.1.5.1. bireysel çalışmalardan elde edilmiş çok sayıda analiz sonuçlarını bütünleştirmek amacıyla yapılan analiz

9.1.5.1.1. grup karşılaştırma

9.1.5.1.2. korelasyonel meta analiz

9.2. Karma Araştırma Yöntemleri

9.2.1. Yakınsayan desen

9.2.1.1. nicel veri toplama ve çözümleme

9.2.1.2. nitel veri toplama ve çözümleme

9.2.1.2.1. karşılaştırma veya ilişkilendirme

9.2.2. Açımlayıcı Desen

9.2.2.1. nicel veri toplama ve analiz

9.2.2.1.1. takip etme

9.2.3. Keşfedici desen

9.2.3.1. nitel veri toplama ve çözümleme

9.2.3.1.1. oluşturma

9.2.4. İç içe Desen

9.2.4.1. nicel (veya nitel) desen

9.2.4.2. nicel veya nitel veri toplama ve çözümleme

9.2.4.2.1. yorumlama

9.2.5. Dönüştürücü Desen

9.2.5.1. nicel veri toplama ve çözümleme

9.2.5.1.1. takip etme

9.2.6. Çok Aşamalı desen

9.2.6.1. çalışma1: nitel

9.2.6.1.1. bilgilendirme

9.3. Nitel Araştırma Yöntemi

9.3.1. Durum Çalışması

9.3.1.1. örnek olay inceleme

9.3.1.1.1. tanımlayıcı

9.3.1.1.2. yorumlayıcı

9.3.1.1.3. değerlendirici

9.3.2. Etnografik Araştırma

9.3.2.1. insan topluluklarının ilişkilerini ve davranışlarını kendi doğal ortamlarında gözlemek, incelemek

9.3.2.1.1. tarihsel yöntem

9.3.2.1.2. coğrafi yöntem

9.3.2.1.3. psiko-sosyal yöntem

9.3.3. Temellendirilmiş Teori

9.3.3.1. Teori üretme amacı güder

9.3.4. Olgu Bilim Araştırması

9.3.4.1. Hayatımızda karşılaştığımız ancak detaylı olarak bilgi sahibi olmadığımız yada üzerinde çok düşünmediğimiz olguları derinlemesine inceleyen bir çalışma

9.3.4.1.1. hermenötik 8yorumlayıcı) olgu biilim

9.3.4.1.2. ampirik (psikolojik ya da tanımlayıcı) olgu bilim

9.3.5. Gelişimsel Araştırma

9.3.5.1. Davranış üzerine, yaşa, kültüre, zamana bağlı olarak değişen değişkenlerin rolü incelenir

9.3.5.1.1. kesitsel-enlemsel

9.3.5.1.2. boylamsal

9.3.5.1.3. kültürler arası karşılaştırma

9.3.5.1.4. ikizler arası karşılaştırma

9.3.6. Eylem Araştırması

9.3.6.1. Uygulamada ortaya çıkan sorunların anlaşılması ve çözülmesine yöneliktir

9.3.6.1.1. klinik eylem araştırması

9.3.6.1.2. pratik eylem araştırması

10. Örnekleme Yöntemleri

10.1. Evren

10.1.1. Araştırma sonuçlarının geçerli olacağı büyük grup

10.2. Örneklem

10.2.1. Evrenle ilgili çalışmak için seçilen evrenin bir parçası

10.2.1.1. Seçkisiz örnekleme yöntemleri

10.2.1.1.1. Evrenden örneklem için birim çekme işleminin eşit ve birbirinden bağımsız olarak yapıldığı örnekleme

10.2.1.2. Seçkisiz olmayan örnekleme yöntemleri

10.2.1.2.1. Evrenden örneklem için birim seçme işleminin eşit ve birbirinden bağımsız olarak yapılmadığı örnekleme

11. Verilerin Toplanması

11.1. Gözlem

11.1.1. Nicel

11.1.1.1. Sistemli gözlem

11.1.1.1.1. belirli davranışların doğal ortamları içesinde, kasıtlı olarak gözlenmesi

11.1.1.2. Sistemsiz gözlem

11.1.1.2.1. rastlantısal, plansız, denetimsiz yapılan gözlem

11.1.1.3. Katılımlı gözlem

11.1.1.3.1. gözlemi yapan araştırmacı, gözlem yaptığı kişi, grup ya da hayvan ile aynı ortamda bulunmakta, onlarla birlikte aynı etkinliğe katılmaktadır

11.1.1.4. katılımsız gözlem

11.1.1.4.1. Gözlenenlerin farkında olmadan yapılan gözlem

11.1.2. Nitel

11.1.2.1. Yapılandırılmış alan çalışmaları(yarı yapılandırılmış gözlem)

11.1.2.1.1. yapılandırılmış gözlem aracı kullanılarak yapılan gözlem

11.1.2.2. Yapılandırılmamış alan çalışmaları

11.1.2.2.1. araştırmacı, gözlem yapacağı grubun kültürel değerlerini, inançlarını bilir ve bu ortamın bir parçası olmaya çalışır

11.1.2.3. Yapılandırılmış laboratuvar gözlemi

11.1.2.3.1. ankete benzeyen ve gözlenen davranışın kaydedildiği davranış listesi kullanılır

11.1.2.4. Yapılandırılmamış laboratuvar gözlemi

11.1.2.4.1. laboratuvar ortamınına girilerek yapılan gözlem

11.2. Görüşme

11.2.1. Nicel

11.2.1.1. Görüşmenin yapısı bakımından

11.2.1.1.1. Yapılandırılmamış görüşme

11.2.1.1.2. Yapılandırılmış görüşme

11.2.1.1.3. Yarı yapılandırılmış görüşme

11.2.1.2. Görüşme yapılacak birey sayısı açısından

11.2.1.2.1. Bireysel görüşme

11.2.1.2.2. Grupça görüşme

11.2.1.3. İletişim ve kayıt biçimi bakımından

11.2.1.3.1. Sözel görüşme

11.2.1.3.2. Yazılı görüşme

11.2.1.3.3. Ses kayıt cihazı veya kamera kullanımı

11.2.2. Nitel

11.2.2.1. sabit format anket görüşmesi

11.2.2.2. açık uçlu anket görüşmesi

11.2.2.3. açık uçlu duyarlaştırıcı görüşme

11.2.2.4. açık uçlu yoğunlaşmış görüşme

11.3. Anketler

11.3.1. Posta anketleri

11.3.1.1. araştırmacının hazırlamış olduğu anketi posta yoluyla ulaştırması ve toplaması

11.3.2. İnternet anketleri

11.3.2.1. eposta ile gönderilen ve toplanan anketler

11.3.3. Telefon anketleri

11.3.3.1. telefon edilerek anket verilerinin elde edildiği anketler

11.3.4. Karşılıklı görüşme anketleri

11.3.4.1. Örnekleme seçilen kişiler ile doğrudan yapılan görüşmeler sonucunda veri toplandığı anketler

11.3.5. karma anket

11.3.5.1. bu yöntemlerden sadece birinin olmadığı durumlarda kullanılır

12. Verilerin Analizi

12.1. Veri

12.1.1. olgusal veriler

12.1.1.1. kişisel yargılardan bağımsız olarak var olan, herkesin üzerinde anlaşabildiği türden gözlenebilir ölçütleri olan gerçeklerdir

12.1.2. yargısal veriler

12.1.2.1. öznel olan, olgusal nitelikte olmayan tüm veriler

12.2. Nicel veri analizi

12.2.1. betimleme

12.2.1.1. frekans tabloları, çarpraz tablolar, merkezi eğilim ölçüleri, merkezi değişim ölçüleri

12.2.1.1.1. kategorik veri

12.2.1.1.2. sürekli veri

12.2.2. ilişki

12.2.2.1. parametrik

12.2.2.1.1. pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı

12.2.2.2. nonparametrik

12.2.2.2.1. spearman sıra farkları korelasyon katsayısı

12.2.3. yordama (regresyon analizi)

12.2.3.1. parametrik

12.2.4. ortalamalar arsı fark

12.2.4.1. parametrik

12.2.4.1.1. GS2

12.2.4.1.2. GS2 fazla

12.2.4.2. nonparametrik

12.2.4.2.1. GS2

12.2.4.2.2. GS2 fazla

12.2.5. İstatistiksel teknikler

12.2.5.1. betimsel

12.2.5.1.1. frekans dağılımı

12.2.5.1.2. yüzde dağılımı

12.2.5.1.3. tepe değeri -mod

12.2.5.1.4. ortanca-medyan

12.2.5.1.5. ortalama

12.2.5.1.6. standart sapma

12.2.5.1.7. korelasyon

12.2.5.1.8. regresyon

12.2.5.1.9. ....

12.2.5.2. kanıtlamasal

12.2.5.2.1. paramerik testler

12.2.5.2.2. parametrik olmayan testler

12.2.5.2.3. bir grup örneklem için

12.2.5.2.4. bağımsız iki grup için

12.2.5.2.5. ilişkili iki ölçüm için

12.2.5.2.6. bağımsız üç ve daha fazla grup için

12.2.5.2.7. ilişkili üç veya daha fazla ölçüm için

12.3. Nitel veri analizi

12.3.1. Öyküleme

12.3.2. Gömülü teori

12.3.3. Konuşma çözümlemesi

12.3.4. Söylem çözümlemesi

12.3.5. Fenomelojik analiz

12.3.6. betimleme ( ne sorusuna yanıt aranır),analiz (neden, nasıl sorularına yanıt aranır),yorumlama (bu gözlenen ne anlama gelmektedir?)

12.3.6.1. veriler kodlanır

12.3.6.2. temalar bulunur

12.3.6.3. kodlar ve temalar organize edilir

12.3.6.4. bulgular tanımlanır ve yorumlanır

12.3.7. Rizom-kök- analizi

12.3.8. Döküman analizi

12.3.9. Görsel analiz

12.4. Betimsel Analiz

12.4.1. veriler özetlenir

12.5. İçerik analizi

12.5.1. daha derin inceleme yapılır

13. Araştırmanın amacını belirleme

13.1. Betimsel

13.1.1. Belirli bir durumu tanımlar.

13.2. İlişkisel

13.2.1. İlişki ve bağlantıları inceler.

13.3. Müdehaleli

13.3.1. Yöntemin sonuçlar üzerindeki etkilerini değerlendirir.

14. Ölçme araçlarında bulunması gereken özellikler

14.1. Ölçek türleri

14.1.1. Sınıflama ölçeği

14.1.1.1. nesnelerin ölçülen özelliğe göre sınıflandırılması

14.1.2. Sıralama ölçeği

14.1.2.1. puanlar sıra dizisi hakkında bilgi verir

14.1.3. Aralık ölçeği

14.1.3.1. keyfi bir başlangıç noktası vardır

14.1.4. Oran ölçeği

14.1.4.1. gerçek sıfır noktası vardır

14.2. Hata türleri

14.2.1. Sabit hatalar

14.2.1.1. her ölçümde aynı ölçüde aynı yönde karışan hatalardır

14.2.2. Sistematik hatalar

14.2.2.1. ölçülen büyüklüğe,ölçmeciye ve koşullara bağlı miktarı değişen hatalar

14.2.3. Tesadüfi hatalar

14.2.3.1. Ölçme sonuçlarına gelişigüzel karışan , kaynağı, yönü, miktarı kesin olarak bilinmeyen hatalardır

14.2.4. ölçmenin standart hatası

14.2.4.1. ölçülen niteliğin gerçek değeri ile ölçme araçlarıyla belirlenen gözlenen değeri arasındaki fark

14.3. Hata kaynakları

14.3.1. ölçmeciden kaynakalanan hatalar

14.3.2. ölçme aracından kaynaklanan hatalar

14.3.3. ölçülen kişiden kaynaklanan hatalar

14.3.4. ölçme yönteminden kaynaklanan hatalar

14.3.5. ölçme ortamından kaynaklanan hatalar

14.4. Güvenirlik

14.4.1. birbiri ardına yapılan denemelerden aynı sonucun elde edilmesi

14.4.1.1. Tutarlılık

14.4.1.1.1. ölçme aracındaki her bir maddenin aracın bütünüyle ölçülmek istenen niteliği ölçebilmesi

14.4.1.2. Duyarlılık

14.4.1.2.1. ölçme aracının biriminin uygun olması

14.4.1.3. kararlılık

14.4.1.3.1. aynı ölçme aracıyla farklı zamanlarda ölçüm yapıldığında aynı sonuçların elde edilmesi

14.4.1.4. İç tutarlılık

14.4.1.4.1. her maddenin birbiriyle paralel, aynı ortalama ve varyansa sahip olması

14.4.1.5. Crombach alfa güvenirliği

14.4.1.5.1. yanıtları iki kategorili olmayan, dereceleme niteliğindeki ölçeklerin güvenirliğini hesaplamada kullanılır

14.4.1.6. Güvenirlik belirleme yöntemleri

14.4.1.6.1. pearson momentler çarpımı katsayısı

14.4.1.7. Puanlayıcı güvenirliği

14.4.1.7.1. iki veya daha fazla puanlayıcının farklı maddelere ve bireylere ilişkin verdikleri puanlar arasındaki tutarlılık

14.5. Geçerlilik

14.5.1. Ölçme aracı neyi ölçmek için hazırlanmışsa bunlar dışındaki etken ve özelliklerin ölçmeyi etkilememesidir

14.5.1.1. Kapsam geçerliliği

14.5.1.1.1. bir testin testle ölçülmek istenen davranışları ne derece kapsadığı ile ilgilidir

14.5.1.2. Ölçüt geçerliliği

14.5.1.2.1. test puanlarının testin ölçtüğü özellikle ilişkili olduğu düşünülen bir başka ölçme sonuçları ile korelasyonu

14.5.1.3. Yapı geçerliliği

14.5.1.3.1. ölçme aracında yer alan maddelerin diğer maddeler ile bütünlük içinde olması

14.5.1.4. Görünüş geçerliliği

14.5.1.4.1. bir testin neyi ölçüyor göründüğü ile ilgilidir

14.6. kullanışlılık

14.6.1. testin geliştirilmesi, çoğaltılması, uygulanması, puanlaması kolay ve ekonomik olması

15. Bulgular ve Yorum

15.1. veri analizlerinden elde edilen bulguların verilir ve yorumlanır

16. Araştırmanın Sonucu ve Öneriler

16.1. elde edilen bulgular özetlenir ve araştırmada elde edilen sonuçların nasıl ve ne şekilde uygulanması gerektiğine ilişkin uygulayıcılara yol gösterilir, araştırmanın dışında kalan , araştırılmasında yarar görülen noktalar belirtilir

17. Kaynakça