Bilimsel araştırma süreci

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bilimsel araştırma süreci by Mind Map: Bilimsel araştırma süreci

1. Araştırmanın konusunu belirleme

2. Araştırmanın değişkenlerini belirleme

2.1. Yapı/Özellik

2.1.1. Nicel

2.1.1.1. Sayı ve miktar ile ifade edilebilen değişkenlerdir.

2.1.2. Nitel

2.1.2.1. Gözlenebilen bir özelliğin farklı sınıflara ayrılabildiği değişkenlerdir.

2.2. Değer

2.2.1. Sürekli

2.2.1.1. İki ölçüm arasında sonsuz sayıda değer alabilen değişkendir.

2.2.2. Süreksiz

2.2.2.1. Ölçülebilen özellikle ilgili sınırlı sayıda değer alabilen değişkenlerdir.

2.3. Neden-Sonuç

2.3.1. Bağımlı

2.3.1.1. Üzerindeki etkisini test etmek istediğimiz değişken=Neden

2.3.2. Bağımsız

2.3.2.1. Bağımsız değişkenin etkisi incelenen değişken=sonuç

2.3.2.1.1. Değiştirilebilen

2.3.2.1.2. Seçilmiş

2.3.2.1.3. Düzenleyici

2.3.2.1.4. Dışsal

3. Araştırmanın amacını belirleme

3.1. Betimsel

3.1.1. Belirli bir durumu tanımlar.

3.2. İlişkisel

3.2.1. İlişki ve bağlantıları inceler.

3.3. Müdehaleli

3.3.1. Yöntemin sonuçlar üzerindeki etkilerini değerlendirir.

4. Araştırmanın önemini belirtme

4.1. Yapılan çalışma belirtilen alanlarda katkı sağlamalıdır.

4.1.1. Var olan durumun iyileştirilmesine

4.1.2. Bir sorunun çözülmesine

4.1.3. Kuramsal alana

5. Araştırmanın sınırlılıkları belirlenir

5.1. Araştırmacının kontrol edemediği ancak araştırma sonuçlarını negatif olarak etkileyebileceğini düşündüğü noktalardır.

5.1.1. evren örnekleme yönelik

5.1.2. kuramsal boyutlara yönelik

5.1.3. veri toplama araçlarına yönelik

6. Araştırmanın problemini belirleme

7. Araştırmanın tanımlarını belirlenir

7.1. Araştırmada geçen anahtar kelimelerin tanımlarının belirtildiği bölümdür

8. Araştırmanın sayıltıları belirlenir

8.1. Araştırma sürecinde doğruluğunun ispatlanması gerekmeyen önermedir

9. Araştırmanın alt problemlerini belirleme

10. Örnekleme Yöntemleri

10.1. Evren

10.1.1. Araştırma sonuçlarının geçerli olacağı büyük grup

10.2. Örneklem

10.2.1. Evrenle ilgili çalışmak için seçilen evrenin bir parçası

10.2.1.1. Seçkisiz örnekleme yöntemleri

10.2.1.1.1. Evrenden örneklem için birim çekme işleminin eşit ve birbirinden bağımsız olarak yapıldığı örnekleme

10.2.1.2. Seçkisiz olmayan örnekleme yöntemleri

10.2.1.2.1. Evrenden örneklem için birim seçme işleminin eşit ve birbirinden bağımsız olarak yapılmadığı örnekleme

11. Araştırmanın Yöntemini Belirleme

11.1. Nicel Araştırma Yöntemleri

11.1.1. Tarama Yöntemi

11.1.1.1. Bir evrenin kendine has özelliklerini anlayabilmek için yapılır

11.1.1.1.1. Kesitsel Tarama

11.1.1.1.2. Boylamsal tarama

11.1.1.1.3. Geçmişe dönük tarama

11.1.2. İlişkisel Araştırma Yöntemi

11.1.2.1. Değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılır

11.1.2.1.1. Açımlayıcı Model

11.1.2.1.2. tahmin modeli

11.1.3. Deneysel Araştırma Yöntemi

11.1.3.1. Sistematik bir yöntem kullanarak belli bir müdahelenin kontrol altına alınmış koşullarda belli bir sorunun çözümünde ne derece etkili olacağını görmek için yapılır

11.1.3.1.1. Denek sayısına göre

11.1.3.1.2. Değişken sayısına göre

11.1.3.1.3. Deneme koşullarına göre

11.1.4. Nedensel Karşılaştırma Yöntemi

11.1.4.1. İncelemeye konu olan durum veya olayın mevcut şartları içerisinde gerçekleştikten sonra incelemenin yapıldığı ve elde edilen verilere dayalı olarak değişkenler arasında var olan farklılıkların sebep ve sonuçlarının nerden kaynaklandığını belirleme

11.1.4.1.1. geriye dönük

11.1.4.1.2. ileriye dönük

11.1.5. Meta Analiz

11.1.5.1. bireysel çalışmalardan elde edilmiş çok sayıda analiz sonuçlarını bütünleştirmek amacıyla yapılan analiz

11.1.5.1.1. grup karşılaştırma

11.1.5.1.2. korelasyonel meta analiz

11.2. Karma Araştırma Yöntemleri

11.2.1. Yakınsayan desen

11.2.1.1. nicel veri toplama ve çözümleme

11.2.1.2. nitel veri toplama ve çözümleme

11.2.1.2.1. karşılaştırma veya ilişkilendirme

11.2.2. Açımlayıcı Desen

11.2.2.1. nicel veri toplama ve analiz

11.2.2.1.1. takip etme

11.2.3. Keşfedici desen

11.2.3.1. nitel veri toplama ve çözümleme

11.2.3.1.1. oluşturma

11.2.4. İç içe Desen

11.2.4.1. nicel (veya nitel) desen

11.2.4.2. nicel veya nitel veri toplama ve çözümleme

11.2.4.2.1. yorumlama

11.2.5. Dönüştürücü Desen

11.2.5.1. nicel veri toplama ve çözümleme

11.2.5.1.1. takip etme

11.2.6. Çok Aşamalı desen

11.2.6.1. çalışma1: nitel

11.2.6.1.1. bilgilendirme

11.3. Nitel Araştırma Yöntemi

11.3.1. Durum Çalışması

11.3.1.1. örnek olay inceleme

11.3.1.1.1. tanımlayıcı

11.3.1.1.2. yorumlayıcı

11.3.1.1.3. değerlendirici

11.3.2. Etnografik Araştırma

11.3.2.1. insan topluluklarının ilişkilerini ve davranışlarını kendi doğal ortamlarında gözlemek, incelemek

11.3.2.1.1. tarihsel yöntem

11.3.2.1.2. coğrafi yöntem

11.3.2.1.3. psiko-sosyal yöntem

11.3.3. Temellendirilmiş Teori

11.3.3.1. Teori üretme amacı güder

11.3.4. Olgu Bilim Araştırması

11.3.4.1. Hayatımızda karşılaştığımız ancak detaylı olarak bilgi sahibi olmadığımız yada üzerinde çok düşünmediğimiz olguları derinlemesine inceleyen bir çalışma

11.3.4.1.1. hermenötik 8yorumlayıcı) olgu biilim

11.3.4.1.2. ampirik (psikolojik ya da tanımlayıcı) olgu bilim

11.3.5. Gelişimsel Araştırma

11.3.5.1. Davranış üzerine, yaşa, kültüre, zamana bağlı olarak değişen değişkenlerin rolü incelenir

11.3.5.1.1. kesitsel-enlemsel

11.3.5.1.2. boylamsal

11.3.5.1.3. kültürler arası karşılaştırma

11.3.5.1.4. ikizler arası karşılaştırma

11.3.6. Eylem Araştırması

11.3.6.1. Uygulamada ortaya çıkan sorunların anlaşılması ve çözülmesine yöneliktir

11.3.6.1.1. klinik eylem araştırması

11.3.6.1.2. pratik eylem araştırması

12. Verilerin Toplanması

12.1. Gözlem

12.1.1. Nicel

12.1.1.1. Sistemli gözlem

12.1.1.1.1. belirli davranışların doğal ortamları içesinde, kasıtlı olarak gözlenmesi

12.1.1.2. Sistemsiz gözlem

12.1.1.2.1. rastlantısal, plansız, denetimsiz yapılan gözlem

12.1.1.3. Katılımlı gözlem

12.1.1.3.1. gözlemi yapan araştırmacı, gözlem yaptığı kişi, grup ya da hayvan ile aynı ortamda bulunmakta, onlarla birlikte aynı etkinliğe katılmaktadır

12.1.1.4. katılımsız gözlem

12.1.1.4.1. Gözlenenlerin farkında olmadan yapılan gözlem

12.1.2. Nitel

12.1.2.1. Yapılandırılmış alan çalışmaları(yarı yapılandırılmış gözlem)

12.1.2.1.1. yapılandırılmış gözlem aracı kullanılarak yapılan gözlem

12.1.2.2. Yapılandırılmamış alan çalışmaları

12.1.2.2.1. araştırmacı, gözlem yapacağı grubun kültürel değerlerini, inançlarını bilir ve bu ortamın bir parçası olmaya çalışır

12.1.2.3. Yapılandırılmış laboratuvar gözlemi

12.1.2.3.1. ankete benzeyen ve gözlenen davranışın kaydedildiği davranış listesi kullanılır

12.1.2.4. Yapılandırılmamış laboratuvar gözlemi

12.1.2.4.1. laboratuvar ortamınına girilerek yapılan gözlem

12.2. Görüşme

12.2.1. Nicel

12.2.1.1. Görüşmenin yapısı bakımından

12.2.1.1.1. Yapılandırılmamış görüşme

12.2.1.1.2. Yapılandırılmış görüşme

12.2.1.1.3. Yarı yapılandırılmış görüşme

12.2.1.2. Görüşme yapılacak birey sayısı açısından

12.2.1.2.1. Bireysel görüşme

12.2.1.2.2. Grupça görüşme

12.2.1.3. İletişim ve kayıt biçimi bakımından

12.2.1.3.1. Sözel görüşme

12.2.1.3.2. Yazılı görüşme

12.2.1.3.3. Ses kayıt cihazı veya kamera kullanımı

12.2.2. Nitel

12.2.2.1. sabit format anket görüşmesi

12.2.2.2. açık uçlu anket görüşmesi

12.2.2.3. açık uçlu duyarlaştırıcı görüşme

12.2.2.4. açık uçlu yoğunlaşmış görüşme

12.3. Anketler

12.3.1. Posta anketleri

12.3.1.1. araştırmacının hazırlamış olduğu anketi posta yoluyla ulaştırması ve toplaması

12.3.2. İnternet anketleri

12.3.2.1. eposta ile gönderilen ve toplanan anketler

12.3.3. Telefon anketleri

12.3.3.1. telefon edilerek anket verilerinin elde edildiği anketler

12.3.4. Karşılıklı görüşme anketleri

12.3.4.1. Örnekleme seçilen kişiler ile doğrudan yapılan görüşmeler sonucunda veri toplandığı anketler

12.3.5. karma anket

12.3.5.1. bu yöntemlerden sadece birinin olmadığı durumlarda kullanılır

13. Ölçme araçlarında bulunması gereken özellikler

13.1. Ölçek türleri

13.1.1. Sınıflama ölçeği

13.1.1.1. nesnelerin ölçülen özelliğe göre sınıflandırılması

13.1.2. Sıralama ölçeği

13.1.2.1. puanlar sıra dizisi hakkında bilgi verir

13.1.3. Aralık ölçeği

13.1.3.1. keyfi bir başlangıç noktası vardır

13.1.4. Oran ölçeği

13.1.4.1. gerçek sıfır noktası vardır

13.2. Hata türleri

13.2.1. Sabit hatalar

13.2.1.1. her ölçümde aynı ölçüde aynı yönde karışan hatalardır

13.2.2. Sistematik hatalar

13.2.2.1. ölçülen büyüklüğe,ölçmeciye ve koşullara bağlı miktarı değişen hatalar

13.2.3. Tesadüfi hatalar

13.2.3.1. Ölçme sonuçlarına gelişigüzel karışan , kaynağı, yönü, miktarı kesin olarak bilinmeyen hatalardır

13.2.4. ölçmenin standart hatası

13.2.4.1. ölçülen niteliğin gerçek değeri ile ölçme araçlarıyla belirlenen gözlenen değeri arasındaki fark

13.3. Hata kaynakları

13.3.1. ölçmeciden kaynakalanan hatalar

13.3.2. ölçme aracından kaynaklanan hatalar

13.3.3. ölçülen kişiden kaynaklanan hatalar

13.3.4. ölçme yönteminden kaynaklanan hatalar

13.3.5. ölçme ortamından kaynaklanan hatalar

13.4. Güvenirlik

13.4.1. birbiri ardına yapılan denemelerden aynı sonucun elde edilmesi

13.4.1.1. Tutarlılık

13.4.1.1.1. ölçme aracındaki her bir maddenin aracın bütünüyle ölçülmek istenen niteliği ölçebilmesi

13.4.1.2. Duyarlılık

13.4.1.2.1. ölçme aracının biriminin uygun olması

13.4.1.3. kararlılık

13.4.1.3.1. aynı ölçme aracıyla farklı zamanlarda ölçüm yapıldığında aynı sonuçların elde edilmesi

13.4.1.4. İç tutarlılık

13.4.1.4.1. her maddenin birbiriyle paralel, aynı ortalama ve varyansa sahip olması

13.4.1.5. Crombach alfa güvenirliği

13.4.1.5.1. yanıtları iki kategorili olmayan, dereceleme niteliğindeki ölçeklerin güvenirliğini hesaplamada kullanılır

13.4.1.6. Güvenirlik belirleme yöntemleri

13.4.1.6.1. pearson momentler çarpımı katsayısı

13.4.1.7. Puanlayıcı güvenirliği

13.4.1.7.1. iki veya daha fazla puanlayıcının farklı maddelere ve bireylere ilişkin verdikleri puanlar arasındaki tutarlılık

13.5. Geçerlilik

13.5.1. Ölçme aracı neyi ölçmek için hazırlanmışsa bunlar dışındaki etken ve özelliklerin ölçmeyi etkilememesidir

13.5.1.1. Kapsam geçerliliği

13.5.1.1.1. bir testin testle ölçülmek istenen davranışları ne derece kapsadığı ile ilgilidir

13.5.1.2. Ölçüt geçerliliği

13.5.1.2.1. test puanlarının testin ölçtüğü özellikle ilişkili olduğu düşünülen bir başka ölçme sonuçları ile korelasyonu

13.5.1.3. Yapı geçerliliği

13.5.1.3.1. ölçme aracında yer alan maddelerin diğer maddeler ile bütünlük içinde olması

13.5.1.4. Görünüş geçerliliği

13.5.1.4.1. bir testin neyi ölçüyor göründüğü ile ilgilidir

13.6. kullanışlılık

13.6.1. testin geliştirilmesi, çoğaltılması, uygulanması, puanlaması kolay ve ekonomik olması

14. Verilerin Analizi

14.1. Veri

14.1.1. olgusal veriler

14.1.1.1. kişisel yargılardan bağımsız olarak var olan, herkesin üzerinde anlaşabildiği türden gözlenebilir ölçütleri olan gerçeklerdir

14.1.2. yargısal veriler

14.1.2.1. öznel olan, olgusal nitelikte olmayan tüm veriler

14.2. Nicel veri analizi

14.2.1. betimleme

14.2.1.1. frekans tabloları, çarpraz tablolar, merkezi eğilim ölçüleri, merkezi değişim ölçüleri

14.2.1.1.1. kategorik veri

14.2.1.1.2. sürekli veri

14.2.2. ilişki

14.2.2.1. parametrik

14.2.2.1.1. pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı

14.2.2.2. nonparametrik

14.2.2.2.1. spearman sıra farkları korelasyon katsayısı

14.2.3. yordama (regresyon analizi)

14.2.3.1. parametrik

14.2.4. ortalamalar arsı fark

14.2.4.1. parametrik

14.2.4.1.1. GS2

14.2.4.1.2. GS2 fazla

14.2.4.2. nonparametrik

14.2.4.2.1. GS2

14.2.4.2.2. GS2 fazla

14.2.5. İstatistiksel teknikler

14.2.5.1. betimsel

14.2.5.1.1. frekans dağılımı

14.2.5.1.2. yüzde dağılımı

14.2.5.1.3. tepe değeri -mod

14.2.5.1.4. ortanca-medyan

14.2.5.1.5. ortalama

14.2.5.1.6. standart sapma

14.2.5.1.7. korelasyon

14.2.5.1.8. regresyon

14.2.5.1.9. ....

14.2.5.2. kanıtlamasal

14.2.5.2.1. paramerik testler

14.2.5.2.2. parametrik olmayan testler

14.2.5.2.3. bir grup örneklem için

14.2.5.2.4. bağımsız iki grup için

14.2.5.2.5. ilişkili iki ölçüm için

14.2.5.2.6. bağımsız üç ve daha fazla grup için

14.2.5.2.7. ilişkili üç veya daha fazla ölçüm için

14.3. Nitel veri analizi

14.3.1. Öyküleme

14.3.2. Gömülü teori

14.3.3. Konuşma çözümlemesi

14.3.4. Söylem çözümlemesi

14.3.5. Fenomelojik analiz

14.3.6. betimleme ( ne sorusuna yanıt aranır),analiz (neden, nasıl sorularına yanıt aranır),yorumlama (bu gözlenen ne anlama gelmektedir?)

14.3.6.1. veriler kodlanır

14.3.6.2. temalar bulunur

14.3.6.3. kodlar ve temalar organize edilir

14.3.6.4. bulgular tanımlanır ve yorumlanır

14.3.7. Rizom-kök- analizi

14.3.8. Döküman analizi

14.3.9. Görsel analiz

14.4. Betimsel Analiz

14.4.1. veriler özetlenir

14.5. İçerik analizi

14.5.1. daha derin inceleme yapılır

15. Bulgular ve Yorum

15.1. veri analizlerinden elde edilen bulguların verilir ve yorumlanır

16. Araştırmanın Sonucu ve Öneriler

16.1. elde edilen bulgular özetlenir ve araştırmada elde edilen sonuçların nasıl ve ne şekilde uygulanması gerektiğine ilişkin uygulayıcılara yol gösterilir, araştırmanın dışında kalan , araştırılmasında yarar görülen noktalar belirtilir

17. Kaynakça