ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Ststem)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Ststem) by Mind Map: ระบบคอมพิวเตอร์  (Computer Ststem)

1. ความหมาย

1.1. อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทำงานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการกำหนดคำสั่งและแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ

2. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

2.1. บุคลากร (People Ware)

2.1.1. นักวิเคราะห์และนักออกแบบระบบ (System Analysis & Deign) คือ ผู้ที่ทำหน้าที่วางแผนและออกแบบระบบงาน เพื่อนำเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งาน

2.1.2. ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator : DBA) คือ บุคลากรที่ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและวางแผนการบริหารการจัดการฐานข้อมูลและการดูแลรักษาฐานข้อมูลขององค์กร

2.1.3. ผู้จัดการระบบ (System Manager) คือ ผู้วางนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน

2.1.4. นักเขียนโปรแกรม (Programmer) คือ ผู้ที่ทำหน้าที่เขียนหรือสร้างชุดคำสั่งเพื่อควบคุมให้คอมพิวเตอร์ทำงาน

2.1.5. ผู้ใช้(User) คือ ผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในอันที่จะทำงานให้บรรลุผล

2.1.6. ผู้ปฏิบัติการ (Operator) ผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมเครื่อง เตรียมข้อมูล และป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

2.2. ฮาร์ดเเวร์ (Hardware)

2.2.1. คือ ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เช่น Display adapter,CPU,RAM เป็นต้น

2.2.1.1. สามารถเเบ่งการทำงานออกเป็น 4 แบบ ได้เเก่

2.2.1.1.1. 1. Input Unit คือ หน่วยรับข้อมูล

2.2.1.1.2. 2. Processor คือ หน่วยประมวลผลกลาง

2.2.1.1.3. 3.Output Unit คือ หน่วยแสดงผล

2.2.1.1.4. 4.Storage คือ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

2.3. ซอฟแวร์ (Software)

2.3.1. คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาใดภาษาหนึ่ง ที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถแปลและรับรู้ได้

2.3.1.1. โดยแบ่งได้เป็น2ประเภท คือ

2.3.1.1.1. 1. ประเภทซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) เป็นโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อควบคุมการทำงานได้แก่ DOS, UNIX, WINDOWSเป็นต้น

2.3.1.1.2. 2. ประเภทซอฟต์แวร์ประยุกต์(Application Software)เป็นโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง ที่เขียนขึ้นเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานเฉพาะอย่าง หรือเฉพาะด้าน แบ่งเป็น2ประเภท

2.4. ข้อมูลและสารสนเทศ (Data/Information)

2.4.1. ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริง ที่เป็นตัวเลข ข้อความ หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ เป็นต้น

2.4.2. สารสนเทศ(Information) คือ ข้อมูลที่ผ่านระบบการประมวลผล คำนวณ วิเคราะห์และแปลความหมายเป็นข้อความที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้มากมาย

2.5. กระบวนการทำงาน (Procedure)

2.5.1. กระบวนการทำงาน (Procedure) คือ ขั้นตอนที่ผู้ใช้จะต้องทำตาม เพื่อให้ได้งานเฉพาะอย่างจากคอมพิวเตอร์

2.5.1.1. รับข้อมูลเข้า (Input)

2.5.1.1.1. แป้นพิมพ์ เมาส์

2.5.1.2. ประมวลผล (Process)

2.5.1.2.1. ซีพียู

2.5.1.3. แสดงผล (Output)

2.5.1.3.1. จอภาพ ลำโพง เครื่องพิมพ์

2.5.1.4. จัดเก็บข้อมูล (Storage)

2.5.1.4.1. ฮาร์ดดิสก์ แผ่นดิสเก็ต แผ่นซีดี

3. น.ส.ชาลิสา เพชรรักษ์ เลขที่ 25 น.ส.พิมพร สุวรรณภกดี เลขที่26 น.ส.ฐานิชชา สุวรรณรักษ์ เลขที่27 น.ส.ณิชารีย์ บัวแก้ว เลขที่28 ม.4/12