ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์มัทรี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์มัทรี by Mind Map: ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์มัทรี

1. จุดมุ่งหมาย

1.1. แต่งขึ้นเพื่อใช้สำหรับเทศน์

2. ผู้แต่ง

2.1. เจ้าพระยาพระคลัง(หน)

3. ลักษณะคำประพันธ์

3.1. แต่งด้วยร่ายยาว

3.2. ขึ้นต้นด้วยคาถาบาลีสั้นๆสรุปใจความของเนื้อเรื่องนั้นๆ

3.3. ดำเนินด้วยร่ายยาว บางตอนที่สำคัญจะแทรกคาถาบาลีไว้ด้วย

3.4. บางครั้งแทรก ความเรียงร้อยแก้ว กลบท กลอนพื้นบ้าน

4. ตัวละคร(วิเคราะห์มา1ตัว)

4.1. พระนางผุสดี

4.1.1. เป็นแบบอย่างของนักปกครองฟังเสียส่วนมากไม่เห็นแก่พวก

5. คุณค่า

5.1. คุณค่าด้านวรรณศิลป์

5.1.1. คุณค่าด้านสังคม

5.1.1.1. 1. แสดงให้เห็นความรักอันยิ่งใหญ่ที่แม่มีต่อลูก

5.1.1.2. 2.ความจงรักภักดีของพระนางมัทรีที่มีต่อพระเวสสันดร

5.1.1.3. 3. ความมีเมตตา การบริจาคทานให้แก่ผู้ที่ด้วยกว่า

5.1.2. การใช้ธรรมชาติเปรียบเทียบกับความทุกข์โศกของพระนางมัทรี

5.1.3. เช่น สภาพธรรมชาติที่แตกต่างไปจากปกติ แสดงให้เห็นว่า จะบอกเหตุลางร้ายแก่พระนางมัทรี

5.1.4. 2.การเล่นคำ

5.1.4.1. เช่น สะบัดสะบิ้ง สะอึกสะอื้น ตระตรากตระตรา

5.1.5. 3.การเล่นเสียง

5.1.5.1. 3.1การเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะเสียงเดียวต่อๆกัน

5.1.5.1.1. เช่น ก็กลายเป็นดอกดวงเดียวดาษอนาถเนตร

5.1.5.2. 3.2 การเล่นเสียงสัมผัสสระ

5.1.5.2.1. นางก็ถึงวิสัญญีสลบตรงหน้าฉาน ปานประหนึ่งว่าพุ่มฉัตรทองฟาดระเนนเอนก็ล้มลงตรงหน้าพระที่นั้งเจ้า นั้นแล

5.1.5.3. 3.3 การเล่นทั้งเสียงสัมผัสพยัญชนะและสระ

5.1.5.3.1. เจ้าเคยเคียงเรียงเคียงหมอนนอนแนบข้างทุกราตรี

6. ข้อคิดที่ได้

6.1. ความรักที่ยิ่งใหญ่ของแม่ที่มีต่อลูก และการปฏิบัติดูแลต่อสามีที่ดียิ่ง