ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี by Mind Map: ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี

1. ลักษณะคำประพันธ์

1.1. แต่งด้วยร่ายยาว

1.2. ขึ้นต้นเป็นคาถาบาลีสั้นๆ

1.3. บางครั้งแทรกความเรียง ร้อยแก้ว กลบท กลอนพื้นบ้าน

2. ตัวละคร

2.1. พระเวสสันดร - เป็นคนเสียสละ รักษาสัจจะของตนเอง เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนรวม

3. คุณค่าด้านวรรณศิลป์

3.1. การใช้ธรรมชาติเปรียบกับความทุกข์โศกของพระนางมัทรี

3.2. การเล่นคำ

3.3. การเล่นเสียง

3.4. การใช้ภาพพจน์

3.5. การใช้สุภาษิตไทยโบราณ

4. ข้อคิดที่ได้

4.1. การให้ทานถือเป็นสิ่งประเสริฐสุด

5. จุดมุ่งหมาย

5.1. เพื่อใช้ในการเทศน์

6. ผู้แต่ง

6.1. เจ้าพระยาพระคลัง (หน)

7. คุณค่าด้านสังคม

7.1. แสดงให้เห็นถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่แม่มีต่อลูก

7.2. ความจงรักภักดีของพระนางมัทรีที่มีต่อพระเวสสันดร

7.3. การให้ทานแก่ผู้ที่ด้อยกว่าตัวเอง

8. น.ส. ปาณิสรา ยืนยั่ง ม.5/1 เลขที่ 35