โครงการ"บัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โครงการ"บัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง by Mind Map: โครงการ"บัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖

1.2. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค

1.3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

1.4. ไม่เป็นผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบ TCASรอบที่1-5

2. จำนวนรับ

2.1. สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ จำนวน 5 คน

3. วิธีการรับสมัคร

3.1. ผู้ที่มีคุณสมบัติครบ สมัครโดยตรงที้เว็บไซต์ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร

3.2. ชำระเงินค่าสมัคร 200.- โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

3.3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

3.4. การสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร และส่งใบสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนด

4. หลักฐานการสมัคร

4.1. ใบสมัครที่พิมพ์มาจากระบบรับสมัครโครงการพิเศษออนไลน์

4.2. สำเนาวุฒิบัตรการศึกษา (แบบปพ.1)

4.3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4.4. ผลคะแนน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

5. วิธีและเกณฑ์การคัดเลือก

5.1. จะคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาตามคุณสมบัติ

5.2. ดำเนินการคัดเลือก

5.2.1. โดยวิธีสอบสัมภาษณ์

5.2.2. กำหนดเกณฑ์การคัดเลือก

5.2.2.1. GPAX(เฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา)

5.2.2.1.1. คะแนนเต็ม30

5.2.2.2. GPA(เฉลี่ย 3 วิชา)

5.2.2.2.1. คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

5.2.2.2.2. คะแนนเต็ม 20

5.2.2.3. ความสามารถทางภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์

5.2.2.3.1. ประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์ โดยสามารถโต้ตอบได้ >80%

5.2.2.3.2. คะแนนเต็ม 10

5.2.2.4. ทักษะ ความสามารถพิเศษทางวิชาการและอื่นๆ

5.2.2.4.1. อื่นๆ คือ กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมเพื่อสังคม

5.2.2.4.2. อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

5.2.2.4.3. คะแนนเต็ม 10

5.2.2.5. ทัศนคติ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสาขาวิชา

5.2.2.5.1. อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

5.2.2.5.2. คะแนนเต็ม 20

5.2.2.6. ความสามารถในการสื่อสารและบุคลิกภาพ

5.2.2.6.1. อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

5.2.2.6.2. คะแนนเต็ม 10

5.3. เกณฑ์การตัดสิน

5.3.1. คะแนนผ่าน 70% เรียงลำดับไม่เกินจำนวนรับ

5.3.2. หากมีคะแนนเท่ากัน

5.3.2.1. อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก

6. กำหนดการคัดเลือก

6.1. รับสมัครออนไลน์และแนบหลักฐานการชำระเงิน

6.1.1. บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2562

6.2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

6.2.1. 2 กรกฎาคม 2562

6.3. สอบสัมภาษณ์ ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

6.3.1. 4 กรกฎาคม 2562

6.4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

6.4.1. 8 กรกฎาคม 2562

7. เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา

7.1. นักศึกษาต้องศึกษาและผ่านการวัดและการประเมินผลรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร

7.2. นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนด

8. ชำระค่าธรรมเนียม และรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

8.1. ศึกษารายละเอียดจากเว็บไซต์กองทะเบียนและประมวลผล

9. ติดต่อสอบถาม

10. ใบสมัคร